Hlavní obsah

relatively [ˈrelətɪvlɪ]

Příslovce

Vyskytuje se v

relative: relative tosth oproti, vzhledem k čemu, ve srovnání s čím

close: close relativeblízký příbuzný

majority: relative majoritypoměrná/relativní většina

relative: relativespříbuzní, příbuzenstvo

relative: distant relativevzdálený příbuzný

relative: relative pronounvztažné zájmeno

relative: relative clausevztažná věta

blízký: blízcí příbuzníclose relatives

poměr: v poměru k čemuvzhledem k in relation to, relative to sth, úměrně in proportion to sth

porovnání: v porovnání s čím, k čemuin comparison, compared with/to sth, relative to sth, v poměru k in proportion to sth

přízeň: být přízeň s kýmbe sb's relative/kin

relativní: fyz. relativní atomová hmotnostrelative atomic mass

vztažný: ling. vztažná větarelative clause

zájmeno: ling. osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmenopersonal/possessive/interrogative/demonstrative/relative pronoun

poměrně: poměrně snadnowith relative ease

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohodistant/close relative/relation of sb

vzdálený: vzdálený příbuznýdistant relative