Hlavní obsah

jednat

Vyskytuje se v

jednat se: pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

jméno: jednat jménem kohoact on the behalf of sb, act on sb's behalf, act for sb

nátlak: jednat pod nátlakemact under pressure

zastoupení: jednat v zastoupení kohoact on behalf of sb

act: jednat v dobré vířepráv. act bona fide

action: podniknout kroky, jednat v nějaké záležitostitake action

authority: jednat na základě pravomociact on the authority

deal: jednat s kým slušněgive sb a fair deal

discretion: jednat dle vlastního uváženíuse one's discretion

discretionary: diskreční pravomoci, právo jednat dle volného uváženípráv. discretionary powers

equal: jednat spolu jako rovný s rovnýmtreat each other as equals

fiduciary: jednat jako zmocněnecpráv. act in a fiduciary capacity

hand: záležitost, o kterou se jednámatter in hand

hold: vést jednání/rozhovory, jednathold talks

people: umět jednat s lidmihave people skills

policy: jednat opatrněfollow a cautious policy

talk: jednat, vést jednání s kým, být v jednáníbe in talks with sb

jednat: Jedná s ním jako s miminem.She treats him like a baby.