Hlavní obsah

people [ˈpiːpəl]

Sloveso

  1. zalidnit, osídlit, obydletbe peopled by/with sbbýt osídlen(ý) kým
  2. be peopled with sth kniž. být zaplněn čím postavami, lidmi - román

Vyskytuje se v

colour: barevní lidé tmavé pletipeople of colour

people: (prostý) lid, občané, obyvatelstvothe people

person: osoby, jedincipersons

second person: druhá osobathe second person

substance: zámožná osobaperson of substance

age: lidé všech věkových kategoriípeople of all ages

authority: úřední osoba s příslušnou pravomocíperson in authority

business person: podnikatelé, byznysmeni, obchodnícibusiness people

day care: denní stacionář pro senioryday care centre for elderly people

first person: vyprávění v první osoběfirst person narrative

home: domov důchodcůold people's home, home for the elderly, eventide home

incompetent: (právně) nezpůsobilá osoba(legally) incompetent person

legal: právnická osobalegal person

mountain: horalé, lidé z hormountain people

narrator: vypravěč v první/ve třetí osoběfirst-/third-person narrator

non-smoking: nekuřák/nekuřačkanon-smoking person/woman

pastoral: pastevecký národpastoral people

possession: držitel, osoba mající v držběpráv. person in possession

primitive: primitivní národyprimitive peoples

psychologically: psychicky narušená osobapsychologically disturbed person

retired: důchodci, lidé v důchoduretired people

Romany: Romovéthe Romany (people)

seafaring: národ mořeplavcůseafaring people

smuggling: převaděčství, pašování lidípeople smuggling

street: lidé ulice, bezdomovcistreet people

taste: člověk s dobrým vkusemperson of taste

ungrateful: nevděčníkan ungrateful person

violence: násilný trestný činviolence against the person

working: pracující lidworking people

young: mladistvý osoba od 14 do 17 letBrE, práv. young person

bear: Tyhle lidi nesnáším.I can't bear these people.

easy: Je snadné s ním vyjít.He is an easy person to get along with.

enough: Už mám dost těchhle lidí.I have had enough of these people.

estimated: Bylo tam odhadem 300 lidí.There were an estimated 300 people.

have: Má v sobě umění přesvědčovat lidi.He has it in him to convince people.

many: Sledovaly to nejméně 4 miliony lidí.As many as 4 million people watched it.

most: Většina lidí myslí, že to bylo správné.Most people think it was right.

ourselves: lidé jako mypeople like ourselves

over: lidé z celého světapeople from all over the world

scandalize: Lidé tím byli silně pohoršeni.People were scandalized by it.

some: Někteří lidé si myslí ...Some people think ...

that: člověk, který porušuje právothat person who violates the law

themself: ta osoba sama, on sámthe person themself

wall-to-wall: Bylo tam úplně narváno., Byl tam nával.It was wall-to-wall people.

Angličan: Angličané kolektivněthe English (people)

běloch: bělošithe whites, white people

boháč: boháčithe rich (people)

citově: citově založený člověkemotional person

domov: lidé bez domovahomeless people

hlava: na hlavu osobuper head/capita/person

kontaktní: kontaktní osobacontact person

lidé: spousta lidía lot of people

množný: druhá osoba množného číslasecond person plural

národ: stěhování národů(great) migration of peoples, historické období The Migration Period

našinec: našincipeople like you and me

nejvíc: co nejvíc(e) peněz/lidías much money/many people as possible

osoba: úřední osobaúředník official, s pravomocí person in authority

povídat: povídá seříká se people say, it is said, rumour has it, tongues are wagging

právnický: práv. právnická osobalegal/juridical/artificial person

přítomný: přítomníthose/people present

stěhování: hist. stěhování národůmigration of peoples, historické období The Migration Period

účastník: účastník nehodyperson involved in the accident

vstup: Nepovolaným vstup zakázánAuthorized Personnel/Persons Only, jen pro zaměstnance Staff only

výdělečně: ekon. osoba samostatně výdělečně činnáself-employed person, na volné noze freelance worker

desítka: desítky lidítens of people

kočovnický: kočovnický národnomadic people, hl. o Romech travelling people

méně: méně lidífewer people

milion: milióny lidímillions of people

na: tisíc na osobuone thousand per person

nezvěstný: nezvěstná osobamissing person

prchat: Lidé prchají ze země.People are fleeing their country.

prostý: prostý lidcommon people

přežít: Přežili jen čtyři lidé.Only four people survived., There were only four survivors.

připojit se: Připojilo se k nám pár dalších lidí.We were joined by a few other people.

přistoupit: Přistoupilo deset lidí.Ten more people got on.

přístřeší: lidé bez přístřešíhomeless people

rozutéct se: Lidé na ulici se rozutekli.People in the street scattered.

řeč: Lidi budou mít řeči.People will talk.

říkat: Říká se ...People say, They say ...

starší: starší člověkelderly person

stovka: stovky lidíhundreds of people

střední: lidé středního věkumiddle-aged people

tento: tito lidéthese people

tradovat se: Traduje se, že ...říká se They/People say that ..., It is said that ..., dle legendy Legend has it that ..., jdou fámy It is whispered that ..., There are rumours that ...

uprchnout: Mnoho lidí uprchlo ze země.Many people fled the country.

většina: většina lidímost people, the majority of people

zahynout: Při výbuchu zahynulo pět osob.Five people were killed in the explosion.

zemřít: Při nehodě zemřeli tři lidé.Three people died in the accident.

špatný: To jste na špatné adrese. u nepravého člověka ap.You've come to the wrong shop/person, You're barking up the wrong tree.

záležitost: plést se do cizích záležitostípoke one's nose into other people's business

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.