Hlavní obsah

person [ˈpɜːsən]

Podstatné jménopl. ~s/people

  1. osoba, člověk, jedinecpráv. artificial personprávnická osobapráv. natural personfyzická osobamissing personpohřešovaná osobaperson-dayosoboden
  2. persons form.osoby, jedinci
  3. as a personjako člověk o vlastnostech
  4. vyznavač, milovník čeho
  5. form. on one's personpři sobě, u sebe mít ap.

Podstatné jménopl. ~s/people

  1. in person osobně udělat ap.

Vyskytuje se v

colour: people of colourbarevní lidé tmavé pleti

people: the people(prostý) lid, občané, obyvatelstvo

person: personsosoby, jedinci

second person: the second persondruhá osoba

substance: person of substancezámožná osoba

age: people of all ageslidé všech věkových kategorií

authority: person in authorityúřední osoba s příslušnou pravomocí

business person: business peoplepodnikatelé, byznysmeni, obchodníci

day care: day care centre for elderly peopledenní stacionář pro seniory

first person: first person narrativevyprávění v první osobě

home: old people's home, home for the elderly, eventide homedomov důchodců

incompetent: (legally) incompetent person(právně) nezpůsobilá osoba

legal: legal personprávnická osoba

mountain: mountain peoplehoralé, lidé z hor

narrator: first-/third-person narratorvypravěč v první/ve třetí osobě

non-smoking: non-smoking person/womannekuřák/nekuřačka

pastoral: pastoral peoplepastevecký národ

possession: práv. person in possessiondržitel, osoba mající v držbě

psychologically: psychologically disturbed personpsychicky narušená osoba

retired: retired peopledůchodci, lidé v důchodu

Romany: the Romany (people)Romové

seafaring: seafaring peoplenárod mořeplavců

smuggling: people smugglingpřevaděčství, pašování lidí

street: street peoplelidé ulice, bezdomovci

taste: person of tastečlověk s dobrým vkusem

ungrateful: an ungrateful personnevděčník

violence: violence against the personnásilný trestný čin

working: working peoplepracující lid

young: BrE, práv. young personmladistvý osoba od 14 do 17 let

bear: I can't bear these people.Tyhle lidi nesnáším.

easy: He is an easy person to get along with.Je snadné s ním vyjít.

enough: I have had enough of these people.Už mám dost těchhle lidí.

estimated: There were an estimated 300 people.Bylo tam odhadem 300 lidí.

have: He has it in him to convince people.Má v sobě umění přesvědčovat lidi.

many: As many as 4 million people watched it.Sledovaly to nejméně 4 miliony lidí.

most: Most people think it was right.Většina lidí myslí, že to bylo správné.

ourselves: people like ourselveslidé jako my

over: people from all over the worldlidé z celého světa

scandalize: People were scandalized by it.Lidé tím byli silně pohoršeni.

some: Some people think ...Někteří lidé si myslí ...

that: that person who violates the lawčlověk, který porušuje právo

themself: the person themselfta osoba sama, on sám

wall-to-wall: It was wall-to-wall people.Bylo tam úplně narváno., Byl tam nával.

Angličan: the English (people)Angličané kolektivně

běloch: the whites, white peopleběloši

boháč: the rich (people)boháči

citově: emotional personcitově založený člověk

domov: homeless peoplelidé bez domova

hlava: per head/capita/personna hlavu osobu

kontaktní: contact personkontaktní osoba

lidé: a lot of peoplespousta lidí

množný: second person pluraldruhá osoba množného čísla

našinec: people like you and menašinci

nejvíc: as much money/many people as possibleco nejvíc(e) peněz/lidí

osoba: úředník official, s pravomocí person in authorityúřední osoba

povídat: říká se people say, it is said, rumour has it, tongues are waggingpovídá se

právnický: legal/juridical/artificial personpráv. právnická osoba

přítomný: those/people presentpřítomní

účastník: person involved in the accidentúčastník nehody

vstup: Authorized Personnel/Persons Only, jen pro zaměstnance Staff onlyNepovolaným vstup zakázán

výdělečně: self-employed person, na volné noze freelance workerekon. osoba samostatně výdělečně činná

desítka: tens of peopledesítky lidí

kočovnický: nomadic people, hl. o Romech travelling peoplekočovnický národ

méně: fewer peopleméně lidí

milion: millions of peoplemilióny lidí

na: one thousand per persontisíc na osobu

nezvěstný: missing personnezvěstná osoba

prchat: People are fleeing their country.Lidé prchají ze země.

prostý: common peopleprostý lid

přežít: Only four people survived., There were only four survivors.Přežili jen čtyři lidé.

připojit se: We were joined by a few other people.Připojilo se k nám pár dalších lidí.

přistoupit: Ten more people got on.Přistoupilo deset lidí.

přístřeší: homeless peoplelidé bez přístřeší

rozutéct se: People in the street scattered.Lidé na ulici se rozutekli.

řeč: People will talk.Lidi budou mít řeči.

říkat: People say, They say ...Říká se ...

starší: elderly personstarší člověk

stovka: hundreds of peoplestovky lidí

střední: middle-aged peoplelidé středního věku

tento: these peopletito lidé

tradovat se: říká se They/People say that ..., It is said that ..., dle legendy Legend has it that ..., jdou fámy It is whispered that ..., There are rumours that ...Traduje se, že ...

uprchnout: Many people fled the country.Mnoho lidí uprchlo ze země.

většina: most people, the majority of peoplevětšina lidí

zahynout: Five people were killed in the explosion.Při výbuchu zahynulo pět osob.

zemřít: Three people died in the accident.Při nehodě zemřeli tři lidé.

špatný: You've come to the wrong shop/person, You're barking up the wrong tree.To jste na špatné adrese. u nepravého člověka ap.

záležitost: poke one's nose into other people's businessplést se do cizích záležitostí

zamést: People who live in glass houses should not throw stones.Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.