Hlavní obsah

person [ˈpɜːsən]

Podstatné jménopl. ~s/people

  1. osoba, člověk, jedinecpráv. artificial personprávnická osobapráv. natural personfyzická osobamissing personpohřešovaná osobaperson-dayosoboden
  2. persons form.osoby, jedinci
  3. as a personjako člověk o vlastnostech
  4. vyznavač, milovník čeho
  5. form. on one's personpři sobě, u sebe mít ap.

Podstatné jménopl. ~s/people

  1. in person osobně udělat ap.

Vyskytuje se v

colour: people of colourbarevní lidé tmavé pleti

people: the people(prostý) lid, občané, obyvatelstvo

person: personsosoby, jedinci

second person: the second persondruhá osoba

substance: person of substancezámožná osoba

age: people of all ageslidé všech věkových kategorií

authority: person in authorityúřední osoba s příslušnou pravomocí

business person: business peoplepodnikatelé, byznysmeni, obchodníci

day care: day care centre for elderly peopledenní stacionář pro seniory

first person: first person narrativevyprávění v první osobě

home: old people's home, home for the elderly, eventide homedomov důchodců

incompetent: (legally) incompetent person(právně) nezpůsobilá osoba

legal: legal personprávnická osoba

mountain: mountain peoplehoralé, lidé z hor

narrator: first-/third-person narratorvypravěč v první/ve třetí osobě

non-smoking: non-smoking person/womannekuřák/nekuřačka

pastoral: pastoral peoplepastevecký národ

possession: práv. person in possessiondržitel

psychologically: psychologically disturbed personpsychicky narušená osoba

retired: retired peopledůchodci, lidé v důchodu

Romany: the Romany (people)Romové

seafaring: seafaring peoplenárod mořeplavců

smuggling: people smugglingpřevaděčství

street: street peoplelidé ulice, bezdomovci

taste: person of tastečlověk s dobrým vkusem

ungrateful: an ungrateful personnevděčník

violence: violence against the personnásilný trestný čin

working: working peoplepracující lid

young: BrE, práv. young personmladistvý osoba od 14 do 17 let

bear: I can't bear these people.Tyhle lidi nesnáším.

easy: He is an easy person to get along with.Je snadné s ním vyjít.

enough: I have had enough of these people.Už mám dost těchhle lidí.

estimated: There were an estimated 300 people.Bylo tam odhadem 300 lidí.

have: He has it in him to convince people.Má v sobě umění přesvědčovat lidi.

many: As many as 4 million people watched it.Sledovaly to nejméně 4 miliony lidí.

most: Most people think it was right.Většina lidí myslí, že to bylo správné.

ourselves: people like ourselveslidé jako my

over: people from all over the worldlidé z celého světa

scandalize: People were scandalized by it.Lidé tím byli silně pohoršeni.

some: Some people think ...Někteří lidé si myslí ...

that: that person who violates the lawčlověk, který porušuje právo

themself: the person themselfta osoba sama, on sám

wall-to-wall: It was wall-to-wall people.Bylo tam úplně narváno., Byl tam nával.

Angličan: the English (people)Angličané kolektivně

běloch: the whites, white peopleběloši

boháč: the rich (people)boháči

domov: homeless peoplelidé bez domova

hlava: per head/capita/personna hlavu osobu

kontaktní: contact personkontaktní osoba

lidé: a lot of peoplespousta lidí

množný: second person pluraldruhá osoba množného čísla

našinec: people like you and menašinci

nejvíc: as much money/many people as possibleco nejvíc(e) peněz/lidí

osoba: úředník official, s pravomocí person in authorityúřední osoba

povídat: říká se people say, it is said, rumour has it, tongues are waggingpovídá se

právnický: legal/juridical/artificial personpráv. právnická osoba

přítomný: those/people presentpřítomní

účastník: person involved in the accidentúčastník nehody

vstup: Authorized Personnel/Persons Only, jen pro zaměstnance Staff onlyNepovolaným vstup zakázán

výdělečně: self-employed person, na volné noze freelance workerekon. osoba samostatně výdělečně činná

desítka: tens of peopledesítky lidí

kočovnický: nomadic people, hl. o Romech travelling peoplekočovnický národ

méně: fewer peopleméně lidí

milion: millions of peoplemilióny lidí

na: one thousand per persontisíc na osobu

nezvěstný: missing personnezvěstná osoba

prchat: People are fleeing their country.Lidé prchají ze země.

prostý: common peopleprostý lid

přežít: Only four people survived., There were only four survivors.Přežili jen čtyři lidé.

připojit se: We were joined by a few other people.Připojilo se k nám pár dalších lidí.

přistoupit: Ten more people got on.Přistoupilo deset lidí.

přístřeší: homeless peoplelidé bez přístřeší

rozutéct se: People in the street scattered.Lidé na ulici se rozutekli.

řeč: People will talk.Lidi budou mít řeči.

říkat: People say, They say ...Říká se ...

starší: elderly personstarší člověk

stovka: hundreds of peoplestovky lidí

střední: middle-aged peoplelidé středního věku

tento: these peopletito lidé

tradovat se: říká se They/People say that ..., It is said that ..., dle legendy Legend has it that ...Traduje se, že ...

uprchnout: Many people fled the country.Mnoho lidí uprchlo ze země.

většina: most people, the majority of peoplevětšina lidí

zahynout: Five people were killed in the explosion.Při výbuchu zahynulo pět osob.

zemřít: Three people died in the accident.Při nehodě zemřeli tři lidé.

špatný: You've come to the wrong shop/person, You're barking up the wrong tree.To jste na špatné adrese. u nepravého člověka ap.

záležitost: poke one's nose into other people's businessplést se do cizích záležitostí

zamést: People who live in glass houses should not throw stones.Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.