Hlavní obsah

starší

Přídavné jméno

  1. (vyššího věku) older(o lidech též) elderelder se užívá hl. o sourozencích, neužívá se po be, get a grow a před thanmůj starší bratrmy older/elder/big brotherJ. Novák staršíJ. Novák senior
  2. (postarší) elderly(relativně starý) agedstarší člověkelderly personstarší lidéelderly people, the elderly
  3. (výše v hierarchii) senior

Vyskytuje se v

mládenec: starý mládenecneženatý muž bachelor

panna: stará pannaosamělá žena old maid, spinster

vojna: stará vojnavojenský vysloužilec old-timer, veteran

bratr: mladší/starší bratryounger/elder brother

dělat: dělat koho staršímmake sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sb

chlípník: starý chlípníkdirty old man

Říman: staří Římanéthe ancient Romans

starý: stará pannazast. spinster, hanl. old maid

starý: starý mládenec(old) bachelor

starý: být stejně starý jako kdobe sb's age

starý: Staré Městothe Old Town

starý: starý Římancient Rome

starý: bibl. Starý zákonthe Old Testament

starý: starý papírwaste paper

starý: staré železoscrap iron

starý: starý rok končícíold/past year

svět: Starý/Nový světthe Old/New World

zákon: bibl. Starý/Nový zákonthe Old/New Testament

železo: staré železoscrap (iron)

jak: Jak starý je?How old is he?

její: její starý přítelan old friend of hers

jejich: jejich starý přítelan old friend of theirs

krám: staré krámy(old) junk, dávané na charitu ap. BrE jumble, AmE rummage

mnohem: Je mnohem starší.He's much older., He's a lot older.

: Stará se o ně.He looks after them.

o: o dva roky staršítwo years older

oproti: Oproti mně je daleko starší.He is much older compared to me.

porazit: porazit starý stromcut down an old tree

rozpadat se: Staré domy se rozpadají.The old houses are crumbling (away).

sestra: mladší/starší sestralittle/elder sister

sloužit: Starý stroj ještě slouží.The old machine still works.

spokojit se: Spokojil bych se i se starším autem.I would be happy even with an older car.

starat se: Stará se o dvě děti.She looks after two kids.

starý: nejstarší člověk na světěthe oldest man in the world

starý: Jak je starý?How old is he?

starý: Jsou stejně staří.They are (of) the same age.

starý: starý chleba okoralýstale bread

stejně: Je stejně starý jako já.He is the same age as me.

kolej: vrátit se do starých/zaběhaných/vyjetých kolejíget back into the groove/rut, return to one's old ways, ke špatným návykům revert to type

láska: stará/bývalá láskaold flame

naučit: Starého psa novým kouskům nenaučíš.You can't teach an old dog new tricks.

písnička: To je stará písnička.It's the same old story.

starý: staré zlaté časythe good old days

železo: přen. patřit do starého železabe ready for the scrap heap

age: be sb's agebýt stejně starý jako kdo

bag: old bagstará škatule

bastard: poor bastardchudák stará

bat: slang. old batstará ochechule/megera/baba

beggar: poor beggarchudák stará

brother: younger/elder brothermladší/starší bratr

citizen: senior citizensstarší (spolu)občané důchodci

elderly: elderly couplestarší pár

lag: old lagrecidivista, starý kriminálník

maid: hanl. old maidstará panna

old: old bachelorstarý mládenec

old: old maidstará panna

old: hovor. one's old manstarej/stará označení pro partnera

Rome: ancient Romestarý Řím

son: elder/younger sonstarší/mladší syn

enough: He was old enough to work.Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.

hang on: These drivers hang on to their old cars.Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.

old: five years older thano pět let starší než

tend: Old cars tend to be noisy.Stará auta jsou často hlučná.

to: He's old enough to work.Je dost starý na to, aby pracoval.

twice: He is twice as old as me., He is twice my age.Je dvakrát starší než já.