Hlavní obsah

decide [dɪˈsaɪd]

Sloveso

  1. to do sth rozhodnout (se) k čemu, pro coHave you decided?Rozhodl ses?, v restauraci Vybrali jste si?decide against (doing) sthrozhodnout se neudělat co
  2. sth rozhodnout o čem, codecide against sbrozhodnout v neprospěch koho soud ap.decide for/in favour of sbrozhodnout ve prospěch koho soud ap.
  3. usoudit co, dojít k názoru, naznatHe decided that the tank was empty.Usoudil, že je prázdná nádrž.

Vyskytuje se v

should: The committee has decided he should apologize.Komise rozhodla, že se má omluvit.