Hlavní obsah

stehen

Slovesostand, h./SüD,ÖrD,SwDi. gestanden

 1. stát rovně ap.hinter dem Haus stehenstát za domemin der Tür stehenstát ve dveříchin einer Reihe stehenstát v řaděvor einer Entscheidung stehenstát před rozhodnutímDer Stuhl steht neben dem Tisch.Židle stojí vedle stolu.Die Teller stehen schon auf dem Tisch.Talíře jsou již na stole.
 2. auf etw. Dat být na čem, ukazovat co hodnotuDas Thermometer steht auf 20 Grad.Teploměr ukazuje 20 stupňů.
 3. stát, zastavit na křižovatce ap.
 4. stát, nefungovat
 5. sich stehen hovor.irgendwie stát si, dařit se jak finančně
 6. mit j-m vycházet s kým
 7. bei j-m záležet na komEs steht (ganz) bei dir, ob ...Záleží to jen na tobě, jestli ...
 8. hovor.být hotový postavený, napsaný ap., platit dohoda ap.Der Deal steht.Platí., Domluveno.Die Aufgabe muss morgen stehen.Úkol musí být zítra hotový.
 9. für etw. ručit za co za kvalitu ap., garantovat cofür die Firma stehenručit za firmu
 10. für etw. zastupovat, vyjadřovat coDieses Beispiel steht für viele.Tento příklad vyjadřuje mnohé.
 11. zu j-m/etw. hlásit se ke komu/ čemu, posuzovat, hodnotit koho/co
 12. zu j-m, hinter j-m stát při kom, podporovat kohozum Kollegen stehenstát při kolegovihinter dem Bruder stehenstát při bratrovi
 13. über etw. Dat být, mít nadhled nad čím
 14. užívá se společně s podstatným jménem k opisu slovesj-m zur Verfügung stehenbýt k dispozici komuin Blüte stehenbýt v plném květu, kvéstunter Verdacht stehenbýt v podezřeníunter Spannung stehenbýt pod napětím
 15. irgendwie stát/vést si, být na tom jakWie steht's?Jak se daří?Es steht mit ihm gut.Je na tom dobře., Vypadá to s ním dobře.
 16. padnout, slušet o oblečení ap.Die Bluse steht ihr.Halenka jí sluší.
 17. hovor.auf j-n/etw. být na koho/co, mít velmi rád koho/coauf Blondinen stehenbýt na blondýny

Slovesostand, h./SüD,ÖrD,SwDi. gestanden

 1. mit j-m/etw. stehen und fallen stát a padat s kým/čím firma ap.
 2. j-m bis zum Hals(e) stehen hovor.lézt krkem komu
 3. (nicht) in j-s Macht stehen (ne)být v moci koho
 4. wie angewurzelt (da)stehen stát jako přikovaný
 5. Das steht auf einem anderen Blatt. To je jiná kapitola.
 6. auf eigenen Füßen/Beinen stehen stát na vlastních nohách
 7. nicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht (už) nevědět, kde člověku hlava stojí
 8. hoch im Kurs stehen být v kurzu vysoce ceněný
 9. j-m Modell stehen stát komu modelem
 10. unter dem Pantoffel stehen hovor.být pod pantoflem
 11. in j-s Schatten stehen stát ve stínu koho
 12. Schlange stehen stát frontu/ve frontě

Vyskytuje se v

dispozice: být k dispozicizur Verfügung stehen

fronta: stát ve frontěin der Schlange stehen

nahoře: být nahoře v seznamuoben auf der Liste stehen

písemný: udržovat písemný styk s kýmim Schriftverkehr mit j-m stehen

pozornost: být středem pozornostiim Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen

práh: přen. být na prahu životaan der Schwelle zum Tod stehen

proud: co je pod proudemetw. steht unter Strom

stát: stát na strážiWache stehen

vzhůru: co je vzhůru nohamaetw. steht auf dem Kopf, etw. geht rund

bariéra: stát za bariérouhinter der Barriere stehen

centrum: stát v centru zájmuim Zentrum des Interesses stehen

dál: Stojí o kus dál.Er steht ein Stück weiter.

dlužník: Zůstávám vaším dlužníkem.Ich stehe in Ihrer Schuld.

docela: Docela ti to sluší.Das steht dir ganz gut.

finále: být ve fináleim Finale stehen

hned: Stál hned vedle.Er stand gleich daneben.

hnutí: stát bez hnutíregungslos stehen

hrbit se: Nehrb se! stůj rovněSteh gerade!

moc: To není v mé moci.Das steht nicht in meiner Macht.

moct: Tady nemůžete stát.Hier dürfen Sie nicht stehen.

napětí: žít v neustálém napětíunter ständigem Stress stehen

napravo: stát napravo od oknarechts vom Fenster stehen

naráz: Auto naráz zastavilo.Das Auto ist plötzlich stehen geblieben.

nastojato: skladovat co nastojatoetw. stehend aufbewahren

nejistý: stát na nejistých nohouauf unsicheren Beinen stehen

netrhnout se: V kanceláři se telefony netrhnou.Im Büro stehen die Telefone nicht still.

ohromně: Ohromně ti to dnes sluší.Heute steht es dir großartig.

okolo: Stál uprostřed, ostatní okolo.Er stand in der Mitte, die anderen ringsherum.

pás: stát ve vodě po pásim Wasser bis zur Taille stehen

pasovat: To ti pasuje.Das passt/steht dir gut.

periferie: být na periferii zájmůam Rande der Interessen stehen

pod, pode: být pod proudemunter Strom stehen

proti: Stáli proti sobě.Sie standen sich gegenüber.

před, přede: stát před volbouvor der Wahl stehen

překážet: Nepřekážej tady!Steh nicht im Weg rum!

při: Jsem při tobě.Ich stehe dir bei., Ich stehe an deiner Seite.

přímo: stát přímogerade stehen

pult: stát za pultemhinter dem Ladentisch stehen

seknout: Ty nové šaty ti seknou!Das neue Kleid steht dir!

seknout: Sekne mu to!Es steht ihm gut!

stát: stát ve frontěin der Schlange stehen

stráž: stát na strážiWache stehen

svíčka: stát rovně jako svíčkakerzengerade stehen

sypat: Počítačová firma dnes dobře sype.Eine Computerfirma steht heute gut im Preis.

šok: být v šokuunter Schock stehen

špička: stát na špičkáchauf den Zehen stehen

těsně: Stáli těsně vedle sebe.Sie standen eng nebeneinander.

tón: Sluší mu teplé tóny.Ihm stehen warme Farbtöne.

uprostřed: stát uprostřed náměstíin der Mitte des Platzes stehen, mitten auf dem Platz stehen

ustálit se: Ručička váhy se ustálila.Der Zeiger der Waage blieb stehen.

vést si: vést si slušněsich gut stehen

vevnitř: stát vevnitř čehoinnerhalb etw. Gen stehen

vprostřed: zůstat stát vprostřed sálumitten im Saal stehen bleiben

vypnout: Vypnul budík a vstal.Er machte den Wecker aus und stand auf.

vystát: vystát dlouhou frontuin einer langen Schlange stehen

záda: Stáli zády k sobě.Sie standen Rücken an Rücken.

zástup: stát v zástupuin Reihe stehen

zle: Vede se mu zle.Es geht ihm schlecht., Es steht schlimm mit ihm.

žebříček: stát vysoko na společenském žebříčkuauf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehen

debata: hovor. To je bez debaty.Das steht nicht zur Debatte.

dveře: kdo má všechny dveře otevřenéj-m stehen alle Türen offen

hrom: Zůstal, jako kdyby do něj hrom uhodil.Er stand da wie vom Blitz getroffen.

kde: Nevím, kde mi hlava stojí.Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.

kolébka: přen. stát u kolébky čehoan der Wiege etw. Gen stehen

kontrola: být pod kontrolouunter Kontrolle stehen

korespondence: vést korespondenci s kýmmit j-m im Briefwechsel stehen

noha: stát na hliněných nohouauf wackeligen Beinen stehen

pozadí: stát v pozadí čehoim Hintergrund etw. Dat stehen

psát: To si piš!Das steht fest!

rozum: Zůstává nad tím rozum stát.Da bleibt einem der Verstand stehen.

vystát: vystát důleksich die Beine abstehen, sich die Beine in den Leib stehen

zůstávat: Rozum nad tím zůstává stát!Da steht einem der Verstand still!

andersherum: andersherum stehenstát obráceně

auseinander: ein bisschen auseinander stehenstát nepatrně od sebe

beiseite: Sie stand beiseite.Stála stranou.

Kauf: zum Kauf stehenbýt na prodej

Kommando: unter j-s Kommando stehenbýt pod velením koho

Kontakt: mit j-m in Kontakt stehen/bleibenbýt/zůstat ve spojení s kým

Macht: alles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci

nahe: mit j-m in naher Beziehung stehenmít důvěrný vztah s kým

Schlange: Schlange stehenstát ve frontě/v řadě

Verbindung: mit etw. in Verbindung stehensouviset, být v souvislosti s čím

Verdacht: in/unter Verdacht stehenbýt podezřelý/v podezření

Verfügung: j-m zur Verfügung stehenbýt komu k dispozici o věci

versteinert: wie versteinert stehenstát jako zkamenělý

Weg: j-m stehen alle Wege offenkdo má všechny dveře otevřené

Zentrum: im Zentrum von etw. stehenstát ve středu čeho pozornosti ap.

Abseits: im Abseits stehenbýt v ofsajdu

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

aneinander: Die Zelte stehen dicht aneinander.Stany stojí těsně u sebe.