Hlavní obsah

stehen

Slovesostand, h./SüD,ÖrD,SwDi. gestanden

 1. stát rovně ap.hinter dem Haus stehenstát za domemin der Tür stehenstát ve dveříchin einer Reihe stehenstát v řaděvor einer Entscheidung stehenstát před rozhodnutímDer Stuhl steht neben dem Tisch.Židle stojí vedle stolu.Die Teller stehen schon auf dem Tisch.Talíře jsou již na stole.
 2. auf etw. Dat být na čem, ukazovat co hodnotuDas Thermometer steht auf 20 Grad.Teploměr ukazuje 20 stupňů.
 3. stát, zastavit na křižovatce ap.
 4. stát, nefungovat
 5. sich stehen hovor.irgendwie stát si, dařit se jak finančně
 6. mit j-m vycházet s kým
 7. bei j-m záležet na komEs steht (ganz) bei dir, ob ...Záleží to jen na tobě, jestli ...
 8. hovor.být hotový postavený, napsaný ap., platit dohoda ap.Der Deal steht.Platí., Domluveno.Die Aufgabe muss morgen stehen.Úkol musí být zítra hotový.
 9. für etw. ručit za co za kvalitu ap., garantovat cofür die Firma stehenručit za firmu
 10. für etw. zastupovat, vyjadřovat coDieses Beispiel steht für viele.Tento příklad vyjadřuje mnohé.
 11. zu j-m/etw. hlásit se ke komu/ čemu, posuzovat, hodnotit koho/co
 12. zu j-m, hinter j-m stát při kom, podporovat kohozum Kollegen stehenstát při kolegovihinter dem Bruder stehenstát při bratrovi
 13. über etw. Dat být, mít nadhled nad čím
 14. užívá se společně s podstatným jménem k opisu slovesj-m zur Verfügung stehenbýt k dispozici komuin Blüte stehenbýt v plném květu, kvéstunter Verdacht stehenbýt v podezřeníunter Spannung stehenbýt pod napětím
 15. irgendwie stát/vést si, být na tom jakWie steht's?Jak se daří?Es steht mit ihm gut.Je na tom dobře., Vypadá to s ním dobře.
 16. padnout, slušet o oblečení ap.Die Bluse steht ihr.Halenka jí sluší.
 17. hovor.auf j-n/etw. být na koho/co, mít velmi rád koho/coauf Blondinen stehenbýt na blondýny

Slovesostand, h./SüD,ÖrD,SwDi. gestanden

 1. mit j-m/etw. stehen und fallen stát a padat s kým/čím firma ap.
 2. j-m bis zum Hals(e) stehen hovor.lézt krkem komu
 3. (nicht) in j-s Macht stehen (ne)být v moci koho
 4. wie angewurzelt (da)stehen stát jako přikovaný
 5. Das steht auf einem anderen Blatt. To je jiná kapitola.
 6. auf eigenen Füßen/Beinen stehen stát na vlastních nohách
 7. nicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht (už) nevědět, kde člověku hlava stojí
 8. hoch im Kurs stehen být v kurzu vysoce ceněný
 9. j-m Modell stehen stát komu modelem
 10. unter dem Pantoffel stehen hovor.být pod pantoflem
 11. in j-s Schatten stehen stát ve stínu koho
 12. Schlange stehen stát frontu/ve frontě

Vyskytuje se v

all: kdo má všechny dveře dokořánj-m stehen alle Türen offen

allein: být sóloallein stehen

angewurzelt: (zůstat) stát jako přikovanýwie angewurzelt (da)stehen/stehen bleiben

Bein: stát na vlastních nohouauf eigenen Beinen stehen

dastehen: Stál tam jak zmoklá slepice.Er stand wie ein begossener Pudel da.

Ding: být nad věcíüber den Dingen stehen

Flamme: být/stát v plamenechin (hellen) Flammen stehen

Fuß: stát na vlastních noháchauf eigenen Füßen stehen

Gericht: stát před soudemvor Gericht stehen

Grab: být jednou nohou v hroběmit einem Fuß/Bein im Grabe stehen

Haar: komu vstávají vlasy hrůzou ap.j-m stehen die Haare zu Berge

Kante: (mít) na kahánkuauf der Kante (stehen)

Kopf: nevědět, kde člověku hlava stojínicht wissen, wo einem der Kopf steht

Kreuzweg: stát na křižovatce, dostat se na křižovatku muset se rozhodnoutam Kreuzweg stehen, an einen Kreuzweg gekommen sein

Kurs: být u koho v kurzu zpěvák, kniha ap.bei j-m hoch im Kurs stehen

Matte: být připravený/nachystaný brzy ráno ap.auf der Matte stehen

Modell: stát/sedět komu modelemj-m Modell stehen/sitzen

Nase: mít co pod/před nosemetw. Akk vor der Nase haben, vor j-s Nase liegen/stehen

Pantoffel: být pod pantoflemunter dem Pantoffel stehen

Papier: být jen na papíře(nur) auf dem Papier (be)stehen

Pate: být kmotrem čehobei etw. Pate stehen

Plan: být v plánuauf dem Plan stehen

Posten: bojovat předem prohranou bitvuauf verlorenem Posten stehen

Preis: mít vysokou cenuhoch im Preis stehen

Programm: být na programu naplánovanéauf dem Programm stehen

Regen: nechat koho ve štychuj-n im Regen (stehen) lassen, in den Regen stellen

Schatten: stát v čím stínuin j-s Schatten stehen

Scheideweg: stát na životní křižovatceam Scheideweg stehen

Scheiße: kdo je ve sračkách/v bryndě/v tom až po ušij-m steht die Scheiße bis zum Hals

Schlauch: stát si na vedeníauf dem Schlauch stehen

Schmiere: hlídat, strážit, dělat zeďSchmiere stehen

Spiel: být ve hřeauf dem Spiel stehen

Stand: bez přípravy, spatraaus dem Stand (heraus)

stehen: irgendwie stát si, dařit se jak finančněsich stehen

stehen bleiben: Kde jsme skončili? v rozhovoruWo sind wir stehen geblieben?

teuer: přijít koho drazej-n, j-m teuer zu stehen kommen

Tür: co je za dveřmi Vánoce ap.etw. Nom steht vor der Tür

Vordergrund: stát v popředíim Vordergrund stehen

Wasser: komu teče (voda) do botdas Wasser steht j-m bis zum Hals

Weg: zůstat trčet v půli cestyauf halbem Weg(e) stehen bleiben

Zweifel: být mimo (vší) pochybnostaußer (allem) Zweifel stehen

andersherum: stát obráceněandersherum stehen

auseinander: stát nepatrně od sebeein bisschen auseinander stehen

beiseite: Stála stranou.Sie stand beiseite.

Kauf: být na prodejzum Kauf stehen

Kommando: být pod velením kohounter j-s Kommando stehen

Kontakt: být/zůstat ve spojení s kýmmit j-m in Kontakt stehen/bleiben

Macht: udělat vše, co je v čí mocialles tun, was in j-s Macht steht/liegt

nahe: mít důvěrný vztah s kýmmit j-m in naher Beziehung stehen

Schlange: stát ve frontě/v řaděSchlange stehen

Verbindung: souviset, být v souvislosti s čímmit etw. in Verbindung stehen

Verdacht: být podezřelý/v podezřeníin/unter Verdacht stehen

Verfügung: být komu k dispozici o věcij-m zur Verfügung stehen

versteinert: stát jako zkamenělýwie versteinert stehen

Zentrum: stát ve středu čeho pozornosti ap.im Zentrum von etw. stehen

Abseits: být v ofsajduim Abseits stehen

abstehen: Skříň stojí příliš daleko (od stěny).Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.

aneinander: Stany stojí těsně u sebe.Die Zelte stehen dicht aneinander.

Anklage: být obviněnýunter Anklage stehen

anstehen: Dnes je na řadě spousta práce!Heute steht eine Menge Arbeit an!

Aufsicht: být pod lékařským dohledemunter ärztlicher Aufsicht stehen

Beantwortung: Stále chybí odpověď na mou otázku.Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.

Befehl: být pod velením kohounter j-s Befehl stehen

Beruf: být zaměstnanýim Beruf stehen

Beziehung: být ve vztahu, mít vztah k čemuin Beziehung zu etw. stehen

Blickpunkt: být v centru zájmu veřejnostipřen. im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen

Brand: hořet, být v ohniin Brand stehen

Brett: stát na prknechauf den Brettern stehen

Brust: stát ve vodě po prsabis zur Brust im Wasser stehen

damit: Jak to s tím vypadá?Wie steht's damit?

darauf: Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.

Druck: být pod tlakemunter Druck stehen

feststehen: Už je jisté, kdy se vezmou?Steht schon fest, wann sie heiraten?

freistehen: Záleží na něm, jestli přijde.Es steht ihm frei, ob er kommt.

Gefängnis: Za daňový podvod je vězení.Auf Steuerbetrug steht Gefängnis.

gegenüber: Její dům stojí naproti kostelu.Ihr Haus steht gegenüber der Kirche.

Korrespondenz: být s kým v písemném stykumit j-m in Korrespondenz stehen

nachstehen: Za svým bratrem v ničem nezaostává.Er steht seinem Bruder in nichts nach.

Nadel: Střelka je v klidu.Die Nadel steht still.

Schenkel: sich lachend auf die Schenkel schlagenplácat se smíchy do stehen

Alkohol: být pod vlivem alkoholuunter Alkohol stehen

dispozice: být k dispozicizur Verfügung stehen

fronta: stát ve frontěin der Schlange stehen

nahoře: být nahoře v seznamuoben auf der Liste stehen

písemný: udržovat písemný styk s kýmim Schriftverkehr mit j-m stehen

pozornost: být středem pozornostiim Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen

práh: přen. být na prahu životaan der Schwelle zum Tod stehen

proud: co je pod proudemetw. steht unter Strom

stát: stát na strážiWache stehen

vzhůru: co je vzhůru nohamaetw. steht auf dem Kopf, etw. geht rund

bariéra: stát za bariérouhinter der Barriere stehen

centrum: stát v centru zájmuim Zentrum des Interesses stehen

dál: Stojí o kus dál.Er steht ein Stück weiter.

dlužník: Zůstávám vaším dlužníkem.Ich stehe in Ihrer Schuld.

docela: Docela ti to sluší.Das steht dir ganz gut.

finále: být ve fináleim Finale stehen

hned: Stál hned vedle.Er stand gleich daneben.

hnutí: stát bez hnutíregungslos stehen

hrbit se: Nehrb se! stůj rovněSteh gerade!

moc: To není v mé moci.Das steht nicht in meiner Macht.

moct: Tady nemůžete stát.Hier dürfen Sie nicht stehen.

napětí: žít v neustálém napětíunter ständigem Stress stehen

napravo: stát napravo od oknarechts vom Fenster stehen

naráz: Auto naráz zastavilo.Das Auto ist plötzlich stehen geblieben.

nastojato: skladovat co nastojatoetw. stehend aufbewahren

nejistý: stát na nejistých nohouauf unsicheren Beinen stehen

netrhnout se: V kanceláři se telefony netrhnou.Im Büro stehen die Telefone nicht still.

ohromně: Ohromně ti to dnes sluší.Heute steht es dir großartig.

okolo: Stál uprostřed, ostatní okolo.Er stand in der Mitte, die anderen ringsherum.

pás: stát ve vodě po pásim Wasser bis zur Taille stehen

pasovat: To ti pasuje.Das passt/steht dir gut.

periferie: být na periferii zájmůam Rande der Interessen stehen

pod, pode: být pod proudemunter Strom stehen

proti: Stáli proti sobě.Sie standen sich gegenüber.

před, přede: stát před volbouvor der Wahl stehen

překážet: Nepřekážej tady!Steh nicht im Weg rum!

při: Jsem při tobě.Ich stehe dir bei., Ich stehe an deiner Seite.

přímo: stát přímogerade stehen

pult: stát za pultemhinter dem Ladentisch stehen

seknout: Ty nové šaty ti seknou!Das neue Kleid steht dir!

stráž: stát na strážiWache stehen

svíčka: stát rovně jako svíčkakerzengerade stehen

sypat: Počítačová firma dnes dobře sype.Eine Computerfirma steht heute gut im Preis.

šok: být v šokuunter Schock stehen

špička: stát na špičkáchauf den Zehen stehen

těsně: Stáli těsně vedle sebe.Sie standen eng nebeneinander.

tón: Sluší mu teplé tóny.Ihm stehen warme Farbtöne.

uprostřed: stát uprostřed náměstíin der Mitte des Platzes stehen, mitten auf dem Platz stehen

ustálit se: Ručička váhy se ustálila.Der Zeiger der Waage blieb stehen.

vést si: vést si slušněsich gut stehen

vevnitř: stát vevnitř čehoinnerhalb etw. Gen stehen

vprostřed: zůstat stát vprostřed sálumitten im Saal stehen bleiben

vypnout: Vypnul budík a vstal.Er machte den Wecker aus und stand auf.

vystát: vystát dlouhou frontuin einer langen Schlange stehen

záda: Stáli zády k sobě.Sie standen Rücken an Rücken.

zástup: stát v zástupuin Reihe stehen

zle: Vede se mu zle.Es geht ihm schlecht., Es steht schlimm mit ihm.

žebříček: stát vysoko na společenském žebříčkuauf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehen

debata: hovor. To je bez debaty.Das steht nicht zur Debatte.

dveře: kdo má všechny dveře otevřenéj-m stehen alle Türen offen

hrom: Zůstal, jako kdyby do něj hrom uhodil.Er stand da wie vom Blitz getroffen.

kde: Nevím, kde mi hlava stojí.Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.

kolébka: přen. stát u kolébky čehoan der Wiege etw. Gen stehen

kontrola: být pod kontrolouunter Kontrolle stehen

korespondence: vést korespondenci s kýmmit j-m im Briefwechsel stehen

noha: stát na hliněných nohouauf wackeligen Beinen stehen

pozadí: stát v pozadí čehoim Hintergrund etw. Dat stehen

psát: To si piš!Das steht fest!