Hlavní obsah

Brust

Die, podstatné jméno~, -ü-e

  1. sich in die Brust werfen bít se v prsa naparovat se
  2. mit geschwellter Brust s vypnutou hrudí hrdě
  3. einen zur Brust nehmen hovor.přihnout si, dát si do nosa

Vyskytuje se v

Pistole: j-m die Pistole auf die Brust setzenpřitlačit koho ke zdi, dát ultimátum komu

Knoten: einen Knoten in der Brust habenmít bulku v prsu

poprsí: üppige Brustbujné poprsí

prsa: schwach auf der Brust seinpřen. být slabý na prsa

hruď: eine breite Brust habenmít širokou hruď

hvízdat: Es pfeift in seiner Brust.Hvízdá mu na prsou.

prs: die rechte/linke Brustpravý/levý prs

přisát se: Das Kind hat sich an der Brust der Mutter festgesaugt.Dítě se přisálo matce k prsu.

vzedmout se: Ihre Brust schwoll vor Stolz.přen. Hruď se jí vzedmula pýchou.

Brust: sich in die Brust werfenbít se v prsa naparovat se