Hlavní obsah

nahe

Přídavné jménonäher, nächst-

  1. blízký, nedaleký vesnice ap.in die nahe Stadt gehenjít do blízkého městanahe beim Bahnhof arbeitenpracovat nedaleko nádraží
  2. blízký, brzký konec ap.sich auf die nahe Abreise vorbereitenpřipravovat se na brzký odjezd
  3. blízký, důvěrný kamarád ap.mit j-m in naher Beziehung stehenmít důvěrný vztah s kýmmit j-m nahe verwandt seinbýt blízce spřízněn s kým

Vyskytuje se v

greifen: zum Greifen nah(e)na dosah (ruky)

nahe: von nah und fernzblízka i zdaleka, odevšad

Osten: der Nahe OstenBlízký východ

ab: ab nächstem Dienstagod příštího úterý

Monat: im nächsten Monatpříští měsíc, v příštím měsíci

Tod: dem Tod(e) nahe seinbýt blízko smrti

zu: zu dem nächsten Hausk nejbližšímu domu

Ende: Er fühlte sein Ende nahen.Cítil, že se blíží jeho konec.

fahren: Wann fährt die nächste Straßenbahn?Kdy jede příští tramvaj?

Gelegenheit: bei nächster Gelegenheitpři další příležitosti

greifbar: přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.Hory jsou už vidět.

Mal: das nächste Malpříště

Nähe: j-n/etw. aus der Nähe betrachtenpozorovat koho/co zblízka

platzen: Mir ist die Naht geplatzt.Praskl mi šev.

schieben: den Stuhl näher an den Tisch schiebenposunout židli blíž ke stolu

Stadt: in der Nähe der Stadt wohnenbydlet v blízkosti města

treten: Treten Sie näher.Přistupte blíže.

versetzen: einen Stuhl näher zum Tisch versetzenpřemístit židli blíž ke stolu

Woche: kommende/nächste Wochepříští týden

Zug: Wann geht der nächste Zug nach Berlin?Kdy jede další vlak do Berlína?

zugehen: Das Paket geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.Balík vám přijde v následujících dnech.

blízký: der Nahe OstenBlízký východ

příští: nächste Station aussteigenpříští zastávku vystoupit

blesknout (se): Irgendwo in der Nähe hat es geblitzt.Blesklo se někde blízko.

blízko: in der Nähe der Stadtblízko města

blízkost: in nächster/unmittelbarer Nähev těsné/bezprostřední blízkosti

blíže: sich näher ans Fenster setzensednout si blíž k oknu

bližší: nähere Beziehungen mit j-m erhaltenudržovat bližší styky s kým

budoucnost: in (nächster) Zukunftv (nejbližší) budoucnosti

daleko: aus/von nah und fernz blízka i z daleka

další: der Nächste in der Reihenfolgedalší v pořadí

hraničit: Die Tat kam dem Betrug nahe.Ten čin hraničil s podvodem.

kolo: in die nächste Runde aufsteigenpostoupit do dalšího kola

napětí: die Spannungen im Nahen Ostennapětí na Blízkém východě

napodruhé: Wir lassen es für nächstes Mal.Necháme to napodruhé.

napříště: Nächstes Mal pass auf!Napříště si dej pozor!

následující: auf der nächsten Seitena následující straně

nebezpečně: sich gefährlich nah j-m/etw. bewegenpohybovat se nebezpečně blízko koho/čeho

něco: (et)was Näheres wissenvědět něco bližšího

nedaleko: Weihnachten ist nahe.Do Vánoc je nedaleko.

nedaleký: Er wohnt im nahen Dorf.Bydlí v nedaleké vesnici.

omdlení: Sie war einer Ohnmacht nahe.Bylo jí na omdlení.

párat: eine Naht auftrennenpárat šev

pláč: dem Weinen nahe seinmít k pláči na krajíčku

poblíž: sich nah setzenusednout poblíž

Atemzug: im nächsten Atemzughned nato

podruhé: Das nächste Mal kommt er nicht wieder spät.Příště už nepřijde pozdě.

prasklý: eine aufgeplatzte Nahtprasklý šev

prosím: Der Nächste, bitte!Další prosím!

při: (nahe) am Rande etw. Genpři kraji čeho

příbuzný: naher/entfernter Verwandteblízký/vzdálený příbuzný

přisunout se: näher ans Fenster rückenpřisunout se blíž k oknu

příště: Das nächste Mal beenden wir das.Příště to dokončíme.

týden: vorige/nächste Wocheminulý/příští týden

vidět: j-n/etw. aus der Nähe sehenvidět z blízka koho/co

započít se: Die nächste Etappe beginnt im April.Další etapa se započne v dubnu.

zblízka: etw. aus der Nähe betrachtendívat se zblízka na co

košile: Das Hemd näher als der Rock.Bližší košile než kabát.