Hlavní obsah

fahren

Slovesofährt, fuhr, i./h. gefahren

  1. jet/jezdit vlak, člun ap.Wann fährt die nächste Straßenbahn?Kdy jede příští tramvaj?Der Zug fährt fahrplanmäßig.Vlak jezdí podle jízdního řádu.
  2. sich fahren řídit se o vozidle ap.
  3. mit etw. jet čím autem ap.mit dem Bus fahrenjet autobusemmit unangemessener Geschwindigkeit fahrenjet nepřiměřenou rychlostízur Arbeit/Schule fahrenjet do práce/školy
  4. jet určitou trať, určitý úsek
  5. etw. Akk jezdit na čem na bruslích ap.Rollschuh/Schlitten/Ski fahrenjezdit na kolečkových bruslích/sáňkovat/lyžovat
  6. etw. Akk jet/jezdit čím, řídit coeinen Skoda fahrenjezdit škodovkou
  7. najet mnoho kilometrů ap.
  8. zavézt, dovézt, odvézt dceru do školy ap.Fahr den Wagen lieber in den Hof.Zavez vůz raději do dvora.

Vyskytuje se v

Altar: j-n zum Altar führenoženit se s kým

Blaue: eine Fahrt ins Blauevýlet do neznáma

bringen: j-n in Fahrt bringenpřivést do varu, rozjet, rozparádit koho

Fahrt: in Fahrt seinbýt v ráži v dobré náladě

Fahrt: j-n in Fahrt bringendostat koho do nálady

Fahrt: eine Fahrt ins Blauevýlet do neznáma

führen: sich führenchovat se, vést si o osobách pod dozorem ap.

führen: zu weit führenzacházet příliš daleko

Gemüt: sich etw. Akk zu Gemüte führenbrát si co k srdci radu, výtku ap.

Glatteis: j-n aufs Glatteis führenpřevézt, oblafnout koho

Karren: j-m an den Karren fahrensjet koho kritizovat

kommen: in Fahrt kommenrozjet se, rozparádit se

Parade: j-m in die Parade fahrenzavřít ústa, zmařit plány komu

Schild: etw. Akk gegen j-n/etw. im Schilde führenmít co za lubem, kout co proti komu

Schlitten: mit j-m Schlitten fahrenvozit se po kom

Wort: das Wort führenmít hlavní slovo

Wort: das große Wort haben/führenmít velké řeči

Abweg: j-n auf Abwege führenpřivést koho na scestí

Anhalter: per Anhalter fahrenjezdit stopem, stopovat

aufwärts: einen Fluss aufwärts fahrenjet po řece proti proudu

behaglich: ein behagliches Leben führenvést poklidný život

Berg: in die Berge fahrenjet na hory

bergauf: bergauf fahrenjet vzhůru do kopce

direkt: direkt nach der Operation in den Urlaub fahrenjet na dovolenou hned po operaci

drüben: nach drüben fahrenpřejet na druhou stranu

durch: durch Frankreich nach Spanien fahrenjet přes Francii do Španělska

fromm: ein frommes Leben führenžít zbožně

führen: ein (Telefon)Gespräch mit j-m führenvést s kým (telefonický) rozhovor

führen: Krieg gegen j-n/etw. führenvést válku proti komu/čemu

führen: den Nachweis führen, dass...dokázat, že...

häuslich: ein sehr häusliches Leben führenvést velmi domácký život

in: in den Urlaub fahrenjet na dovolenou

Klage: bei j-m über j-n/etw. Klage führenstěžovat si komu na koho/co

Kolonne: (in einer) Kolonne fahrenjet v koloně

Kurve: in die Kurve fahrenvjet do zatáčky

mit: mit dem Bus fahrenjet autobusem

mit: mit dem Wind fahrenjet po větru

nördlich: in nördliche Richtung fahrenjet severním směrem

östlich: in östliche Richtung fahrenjet východním směrem

per: per Anhalter fahrenjet stopem

Rad: Rad fahrenjezdit na kole

sparsam: ein sparsames Leben führenžít skromně

südlich: in südliche Richtung fahrenjet na jih

Urlaub: in Urlaub fahrenjet na dovolenou

zu: zum Bahnhof fahrenjet na nádraží

zuschanden: ein Auto zuschanden fahrenzničit auto

abfahren: Der Bus fährt gleich ab.Autobus hned odjíždí.

abfahren: Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.Jeho sestra odjíždí v pět hodin.

abspringen: Abspringen während der Fahrt verboten!Vyskakování za jízdy zakázáno!

armselig: ein armseliges Leben führenvést nuzný život

aus: Von Prag aus fuhren wir nach Budapest.Z Prahy jsme jeli do Budapešti.

ausfahren: Das Schiff fuhr aus dem Hafen aus.Loď vyplula z přístavu.

Auto: Auto fahren könnenumět řídit auto

Autostopp: per/mit Autostopp nach Italien fahrenjet stopem do Itálie

betulich: ein betuliches Leben führenvést poklidný život

bis: Bis auf drei sind alle Leute gefahren.Až na tři všichni jeli.

Buch: Buch führenvést účetní knihu

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

denn: Fahr vorsichtig, denn die Straßen sind glatt.Jeď opatrně, (neboť) cesty jsou kluzké.

der, die, das: Die Fischers fahren morgen in Urlaub.Fischerovi jedou zítra na dovolenou.

dorthin: Welcher Zug fährt dorthin?Který vlak tam jede?

eben: Dann fahr eben mit dem Bus!Tak jeď prostě autobusem!

einfahren: Der Zug fährt auf Gleis 3 ein.Vlak přijíždí na 3. kolej.

Empfehlung: Er fährt auf Empfehlung seines Arztes ans Meer.Na doporučení svého lékaře jede k moři.

Fahrt: in voller Fahrt seinjet plnou rychlostí

Fahrt: eine Fahrt nach Wien machen/unternehmenpodniknout cestu do Vídně

Ferien: in die Ferien fahren/gehenjet/jít na dovolenou/prázdniny

führen: einen Hund an der Leine führenvést psa na vodítku

führen: Besucher durch das Schloss führenprovést návštěvníky zámkem

führen: Er erhielt die Berechtigung, einen LKW zu führen.Obdržel oprávnění řídit nákladní auto.

großspurig: großspurige Reden führenvést arogantní řeči

gut: Gute Fahrt!Šťastnou cestu!

laufen: Fahren wir mit dem Bus, oder wollen wir laufen?Pojedeme autobusem, nebo půjdeme pěšky?

losfahren: Sie stieg in ihren Mazda und fuhr los.Nasedla do své Mazdy a odjela.

luxuriös: ein luxuriöses Leben führenvést přepychový život

nachmittags: Der Zug fährt nachmittags um drei ab.Vlak jezdí odpoledne ve tři.

nicht: Fährst du jetzt mit oder nicht?Jedeš teď se mnou, nebo ne?

Ring: über den Ring fahrenjet přes kruhový objezd

Rot: Er fuhr bei Rot über die Kreuzung.Jel na křižovatce na červenou.

Ruder: das Ruder führenveslovat, být u vesla

Schlitten: mit dem Schlitten fahrenjezdit na sáňkách

selten: Wir fahren nur sehr selten in die Stadt.Jezdíme do města jen velmi zřídka.

spazieren: hovor., žert. ein neues Kleid spazieren führen/tragenprovětrat/vzít si na sebe nové šaty

Station: nur drei Stationen (weit) fahrenjet jen tři stanice

Stundenkilometer: (mit) 120 Stundenkilometern fahrenjet (rychlostí) 120 kilometrů za hodinu

Ufer: ans andere Ufer fahrenjet k druhému břehu

vorfahren: Wir fahren also schon vor.Jedeme tedy napřed.

wollen: Ich wollte in den Ferien ins Gebirge fahren.Chtěl jsem jet o prázdninách na hory.

zweigleisig: obv. hanl. zweigleisig fahrenhrát na dvě strany

Schneckentempo: im Schneckentempo fahrenjet hlemýždím tempem