Hlavní obsah

Fahrt

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. jízda, plavbain voller Fahrt seinjet plnou rychlostí
  2. cesta autem, vlakem ap.eine Fahrt nach Wien machen/unternehmenpodniknout cestu do Vídně

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. in Fahrt sein hovor.být v ráži v dobré náladě
  2. j-n in Fahrt bringen hovor.dostat koho do nálady
  3. eine Fahrt ins Blaue výlet do neznáma

Vyskytuje se v

Altar: j-n zum Altar führenoženit se s kým

Blaue: eine Fahrt ins Blauevýlet do neznáma

bringen: j-n in Fahrt bringenpřivést do varu, rozjet, rozparádit koho

fahren: sich fahrenřídit se o vozidle ap.

fahren: per Anhalter/Autostop fahrenjet/jezdit stopem

fahren: j-m in die Beine fahrenprojet kým až do morku kostí strach ap.

fahren: aus der Haut fahrenvyletět z kůže

fahren: Fahr zur Hölle!Táhni k čertu!

führen: sich führenchovat se, vést si o osobách pod dozorem ap.

führen: zu weit führenzacházet příliš daleko

Gemüt: sich etw. Akk zu Gemüte führenbrát si co k srdci radu, výtku ap.

Glatteis: j-n aufs Glatteis führenpřevézt, oblafnout koho

Karren: j-m an den Karren fahrensjet koho kritizovat

kommen: in Fahrt kommenrozjet se, rozparádit se

Parade: j-m in die Parade fahrenzavřít ústa, zmařit plány komu

Schild: etw. Akk gegen j-n/etw. im Schilde führenmít co za lubem, kout co proti komu

Schlitten: mit j-m Schlitten fahrenvozit se po kom

Wort: das Wort führenmít hlavní slovo

Wort: das große Wort haben/führenmít velké řeči

Abweg: j-n auf Abwege führenpřivést koho na scestí

Anhalter: per Anhalter fahrenjezdit stopem, stopovat

aufwärts: einen Fluss aufwärts fahrenjet po řece proti proudu

behaglich: ein behagliches Leben führenvést poklidný život

Berg: in die Berge fahrenjet na hory

bergauf: bergauf fahrenjet vzhůru do kopce

direkt: direkt nach der Operation in den Urlaub fahrenjet na dovolenou hned po operaci

drüben: nach drüben fahrenpřejet na druhou stranu

durch: durch Frankreich nach Spanien fahrenjet přes Francii do Španělska

fromm: ein frommes Leben führenžít zbožně

führen: ein (Telefon)Gespräch mit j-m führenvést s kým (telefonický) rozhovor

führen: Krieg gegen j-n/etw. führenvést válku proti komu/čemu

führen: den Nachweis führen, dass...dokázat, že...

häuslich: ein sehr häusliches Leben führenvést velmi domácký život

in: in den Urlaub fahrenjet na dovolenou

Klage: bei j-m über j-n/etw. Klage führenstěžovat si komu na koho/co

Kolonne: (in einer) Kolonne fahrenjet v koloně

Kurve: in die Kurve fahrenvjet do zatáčky

mit: mit dem Bus fahrenjet autobusem

mit: mit dem Wind fahrenjet po větru

nördlich: in nördliche Richtung fahrenjet severním směrem

östlich: in östliche Richtung fahrenjet východním směrem

per: per Anhalter fahrenjet stopem

Rad: Rad fahrenjezdit na kole

sparsam: ein sparsames Leben führenžít skromně

südlich: in südliche Richtung fahrenjet na jih

Urlaub: in Urlaub fahrenjet na dovolenou

zu: zum Bahnhof fahrenjet na nádraží

zuschanden: ein Auto zuschanden fahrenzničit auto

abfahren: Der Bus fährt gleich ab.Autobus hned odjíždí.

abfahren: Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.Jeho sestra odjíždí v pět hodin.

abspringen: Abspringen während der Fahrt verboten!Vyskakování za jízdy zakázáno!

armselig: ein armseliges Leben führenvést nuzný život

aus: Von Prag aus fuhren wir nach Budapest.Z Prahy jsme jeli do Budapešti.

ausfahren: Das Schiff fuhr aus dem Hafen aus.Loď vyplula z přístavu.

Auto: Auto fahren könnenumět řídit auto

Autostopp: per/mit Autostopp nach Italien fahrenjet stopem do Itálie

betulich: ein betuliches Leben führenvést poklidný život

bis: Bis auf drei sind alle Leute gefahren.Až na tři všichni jeli.

Buch: Buch führenvést účetní knihu

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

denn: Fahr vorsichtig, denn die Straßen sind glatt.Jeď opatrně, (neboť) cesty jsou kluzké.

der, die, das: Die Fischers fahren morgen in Urlaub.Fischerovi jedou zítra na dovolenou.

dorthin: Welcher Zug fährt dorthin?Který vlak tam jede?

eben: Dann fahr eben mit dem Bus!Tak jeď prostě autobusem!

einfahren: Der Zug fährt auf Gleis 3 ein.Vlak přijíždí na 3. kolej.

Empfehlung: Er fährt auf Empfehlung seines Arztes ans Meer.Na doporučení svého lékaře jede k moři.

fahren: Wann fährt die nächste Straßenbahn?Kdy jede příští tramvaj?

fahren: Der Zug fährt fahrplanmäßig.Vlak jezdí podle jízdního řádu.

fahren: mit dem Bus fahrenjet autobusem

fahren: mit unangemessener Geschwindigkeit fahrenjet nepřiměřenou rychlostí

fahren: zur Arbeit/Schule fahrenjet do práce/školy

fahren: Rollschuh/Schlitten/Ski fahrenjezdit na kolečkových bruslích/sáňkovat/lyžovat

fahren: einen Skoda fahrenjezdit škodovkou

fahren: Fahr den Wagen lieber in den Hof.Zavez vůz raději do dvora.

Ferien: in die Ferien fahren/gehenjet/jít na dovolenou/prázdniny

führen: einen Hund an der Leine führenvést psa na vodítku

führen: Besucher durch das Schloss führenprovést návštěvníky zámkem

führen: Er erhielt die Berechtigung, einen LKW zu führen.Obdržel oprávnění řídit nákladní auto.

großspurig: großspurige Reden führenvést arogantní řeči

gut: Gute Fahrt!Šťastnou cestu!

laufen: Fahren wir mit dem Bus, oder wollen wir laufen?Pojedeme autobusem, nebo půjdeme pěšky?

losfahren: Sie stieg in ihren Mazda und fuhr los.Nasedla do své Mazdy a odjela.

luxuriös: ein luxuriöses Leben führenvést přepychový život

nachmittags: Der Zug fährt nachmittags um drei ab.Vlak jezdí odpoledne ve tři.

nicht: Fährst du jetzt mit oder nicht?Jedeš teď se mnou, nebo ne?

Ring: über den Ring fahrenjet přes kruhový objezd

Rot: Er fuhr bei Rot über die Kreuzung.Jel na křižovatce na červenou.

Ruder: das Ruder führenveslovat, být u vesla

Schlitten: mit dem Schlitten fahrenjezdit na sáňkách

selten: Wir fahren nur sehr selten in die Stadt.Jezdíme do města jen velmi zřídka.