Hlavní obsah

Fahrt

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. jízda, plavbain voller Fahrt seinjet plnou rychlostí
  2. cesta autem, vlakem ap.eine Fahrt nach Wien machen/unternehmenpodniknout cestu do Vídně

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. in Fahrt sein hovor.být v ráži v dobré náladě
  2. j-n in Fahrt bringen hovor.dostat koho do nálady
  3. eine Fahrt ins Blaue výlet do neznáma

Vyskytuje se v

Blaue: eine Fahrt ins Blauevýlet do neznáma

bringen: j-n in Fahrt bringenpřivést do varu, rozjet, rozparádit koho

fahren: sich fahrenřídit se o vozidle ap.

Fahrt: in Fahrt seinbýt v ráži v dobré náladě

führen: sich führenchovat se, vést si o osobách pod dozorem ap.

Gemüt: sich etw. Akk zu Gemüte führenbrát si co k srdci radu, výtku ap.

Glatteis: j-n aufs Glatteis führenpřevézt, oblafnout koho

Karren: j-m an den Karren fahrensjet koho kritizovat

kommen: in Fahrt kommenrozjet se, rozparádit se

Parade: j-m in die Parade fahrenzavřít ústa, zmařit plány komu

Schild: etw. Akk gegen j-n/etw. im Schilde führenmít co za lubem, kout co proti komu

Schlitten: mit j-m Schlitten fahrenvozit se po kom

Wort: das Wort führenmít hlavní slovo

Abweg: j-n auf Abwege führenpřivést koho na scestí

Anhalter: per Anhalter fahrenjezdit stopem, stopovat

aufwärts: einen Fluss aufwärts fahrenjet po řece proti proudu

behaglich: ein behagliches Leben führenvést poklidný život

Berg: in die Berge fahrenjet na hory

bergauf: bergauf fahrenjet vzhůru do kopce

direkt: direkt nach der Operation in den Urlaub fahrenjet na dovolenou hned po operaci

drüben: nach drüben fahrenpřejet na druhou stranu

durch: durch Frankreich nach Spanien fahrenjet přes Francii do Španělska

fromm: ein frommes Leben führenžít zbožně

häuslich: ein sehr häusliches Leben führenvést velmi domácký život

in: in den Urlaub fahrenjet na dovolenou

Klage: bei j-m über j-n/etw. Klage führenstěžovat si komu na koho/co

Kolonne: (in einer) Kolonne fahrenjet v koloně

Kurve: in die Kurve fahrenvjet do zatáčky

mit: mit dem Bus fahrenjet autobusem

nördlich: in nördliche Richtung fahrenjet severním směrem

östlich: in östliche Richtung fahrenjet východním směrem

per: per Anhalter fahrenjet stopem

Rad: Rad fahrenjezdit na kole

sparsam: ein sparsames Leben führenžít skromně

südlich: in südliche Richtung fahrenjet na jih

Urlaub: in Urlaub fahrenjet na dovolenou

zu: zum Bahnhof fahrenjet na nádraží

zuschanden: ein Auto zuschanden fahrenzničit auto

abfahren: Der Bus fährt gleich ab.Autobus hned odjíždí.

abspringen: Abspringen während der Fahrt verboten!Vyskakování za jízdy zakázáno!

armselig: ein armseliges Leben führenvést nuzný život

aus: Von Prag aus fuhren wir nach Budapest.Z Prahy jsme jeli do Budapešti.

ausfahren: Das Schiff fuhr aus dem Hafen aus.Loď vyplula z přístavu.

Auto: Auto fahren könnenumět řídit auto

Autostopp: per/mit Autostopp nach Italien fahrenjet stopem do Itálie

betulich: ein betuliches Leben führenvést poklidný život

bis: Bis auf drei sind alle Leute gefahren.Až na tři všichni jeli.

Buch: Buch führenvést účetní knihu

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

denn: Fahr vorsichtig, denn die Straßen sind glatt.Jeď opatrně, (neboť) cesty jsou kluzké.

der, die, das: Die Fischers fahren morgen in Urlaub.Fischerovi jedou zítra na dovolenou.

dorthin: Welcher Zug fährt dorthin?Který vlak tam jede?

eben: Dann fahr eben mit dem Bus!Tak jeď prostě autobusem!

einfahren: Der Zug fährt auf Gleis 3 ein.Vlak přijíždí na 3. kolej.

Empfehlung: Er fährt auf Empfehlung seines Arztes ans Meer.Na doporučení svého lékaře jede k moři.

Ferien: in die Ferien fahren/gehenjet/jít na dovolenou/prázdniny

großspurig: großspurige Reden führenvést arogantní řeči

gut: Gute Fahrt!Šťastnou cestu!

laufen: Fahren wir mit dem Bus, oder wollen wir laufen?Pojedeme autobusem, nebo půjdeme pěšky?

losfahren: Sie stieg in ihren Mazda und fuhr los.Nasedla do své mazdy a odjela.

luxuriös: ein luxuriöses Leben führenvést přepychový život

nachmittags: Der Zug fährt nachmittags um drei ab.Vlak jezdí odpoledne ve tři.

nicht: Fährst du jetzt mit oder nicht?Jedeš teď se mnou, nebo ne?

Ring: über den Ring fahrenjet přes kruhový objezd

Altar: j-n zum Altar führenoženit se s kým

Rot: Er fuhr bei Rot über die Kreuzung.Jel na křižovatce na červenou.

Ruder: das Ruder führenveslovat, být u vesla

selten: Wir fahren nur sehr selten in die Stadt.Jezdíme do města jen velmi zřídka.

spazieren: hovor., žert. ein neues Kleid spazieren führen/tragenprovětrat/vzít si na sebe nové šaty

Station: nur drei Stationen (weit) fahrenjet jen tři stanice

Stundenkilometer: (mit) 120 Stundenkilometern fahrenjet (rychlostí) 120 kilometrů za hodinu

kampaň: eine Kampagne gegen j-n/etw. führenvést kampaň proti komu/čemu

lázně: zur Kur fahrenjet do lázní

nadměrný: mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenjet nadměrnou rychlostí

naplno: voll fahren/arbeitenjet/pracovat naplno

naprázdno: unnütz fahrenjet naprázdno

rodinný: ein Familienleben führenvést rodinný život

rychlost: in voller Fahrtv plné rychlosti

rychlý: schnelle Fahrtrychlá jízda

scestí: j-n auf Abwege führensvést koho na scestí

stan: zelten fahrenjezdit pod stan

volat: ein Ferngespräch führenvolat meziměsto

závod: blitzschnell fahrenjet jako o závod

bezpečně: sicher fahrenjezdit bezpečně

bezstarostný: sorgenfreies Leben führenvést bezstarostný život

běžka: Langlaufski fahren, Langlauf machenjezdit na běžkách

box: mit dem Auto in die Box fahrenzajet s autem do boxu

ďábelský: eine teuflische Fahrtďábelská jízda

divný: seltsame Reden führenvést divné řeči

divoký: wilde Fahrtdivoká jízda

do: ins Ausland fahrenjet do ciziny

domácnost: einen Haushalt führenvést domácnost

dovolená: in Urlaub fahrenjet na dovolenou

dvůr: in den Hof fahrenvjet do dvora

formule: die Formel 1 fahrenpřen. jezdit formuli jedna

hodina: mit 80 Stundenkilometern fahrenjet rychlostí 80 km za hodinu

hodně: sehr schnell fahrenjet hodně rychle

hora: ins Gebirge fahrenjet na hory

chalupa: ins Wochenendhaus fahrenjezdit na chalupu

i: Er ist dorthin sogar mit der Familie gefahren.Jel tam i s rodinou.

jednak: Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.

jen: Der Zug fährt nur sonntags.Ten vlak jezdí jen v neděli.

jet: mit dem Auto/Zug fahrenjet autem/vlakem

jezdit: (mit dem) Auto fahrenjezdit autem

každý: Der Zug fährt jeden Tag.Vlak jezdí každý den.

kočárek: j-n im Kinderwagen fahrenvozit koho v kočárku

kolo: Rad fahrenjet na kole

koloběžka: Roller fahrenjezdit na koloběžce

krokem: (im) Schritt fahrenjet krokem

loutka: die Marionetten führenvodit loutky

lyže: Ski fahrenjezdit na lyžích

mazat: Fahr ab!, Zieh Leine!Mazej pryč!

měnit: die Richtung der Fahrt ändernměnit směr jízdy

mihnout se: Durch den Kopf fuhr ihm ein bösartiger Gedanke.přen. Hlavou se mu mihla zlomyslná myšlenka.

míjet: Der Schnellzug fährt an kleinen Stationen vorbei.Rychlík míjí malé stanice.

moře: in den Ferien ans Meer fahrenjet o prázdninách k moři

na: ins Gebirge fahrenjet na hory

nadlouho: Fahren Sie auf lange Zeit weg?Odjíždíte nadlouho?

najet: mit dem Auto in die Garage fahrennajet autem do garáže

nástupiště: Der Zug fährt auf Bahnsteig 5 ein.Vlak přijede k 5. nástupišti.

nebezpečný: eine gefährliche Fahrtnebezpečná jízda

někam: irgendwohin ins Ausland fahrenjet někam do zahraničí

nevidomý: den Blinden über die Straße führenpřevést nevidomého přes ulici

normální: ein normales Leben führenvést normální život

odvézt: die Kinder in die Schule fahrenodvézt děti do školy

ohlávka: ein Pferd am Halfter führenvést koně za ohlávku

ohnivý: eine flammende Diskussion führenvést ohnivou diskuzi s kým

opatrný: vorsichtige Fahrtopatrná jízda

osolit: Er ist bergab mit Volldampf gefahren.Z kopce to pořádně osolil.

pes: ein Hundeleben führenmít se pod psa

pohodlný: ein bequemes Leben führenvést pohodlný život

pohovor: mit j-m ein freundliches Gespräch führenvést přátelský pohovor s kým

popojet: Kannst du ein Stück weiter fahren?Můžeš kousek popojet?

poschodí: Der Aufzug fährt nur in den siebten Stock.Výtah jede jen do sedmého poschodí.

povozit se: Sie ist mit dem Karussell gefahren.Povozila se na kolotoči.

prázdný: ein hohles Leben führenvést prázdný život

proletět se: Ballon fahrenproletět se balonem

provést: den Ausländer durch die Stadt führenprovést cizince po městě

představit si: Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre.Jen si představ, kam zítra jedu!

převést: einen Blinden über die Straße führenpřevést slepce přes silnici