Hlavní obsah

gut

Vyskytuje se v

all: Ende gut, alles gut.Konec dobrý, všechno dobré.

anschreiben: bei j-m schlecht/gut angeschrieben seinbýt u koho špatně/dobře zapsaný

beieinander sein: gut/schlecht beieinander seinbýt/nebýt fit zdravý

beraten: gut/schlecht beraten sein(u)dělat dobře/špatně

besser: j-n eines Besseren belehrenotevřít oči komu

drei: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

Ermessen: nach bestem Ermessenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

Fuchs: wo sich die Füchse/Fuchs und Hase Gute Nacht sagenkde lišky dávají dobrou noc

Geschäft: mit etw. ein (gutes) Geschäft machenudělat dobrý obchod s čím

Glück: auf gut Glücknaslepo, nazdařbůh

gut: Das fängt ja gut an!To to pěkně začíná!

Haar: kein gutes Haar an j-m/etw. lassennenechat na kom/čem nit(ku) suchou

Hälfte: meine bessere Hälftemoje lepší polovička, manžel/manželka

Hand: in guten Händen seinbýt v dobrých rukou

Hase: wo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagenkde dávají lišky dobrou noc

Jahr: Guten Rutsch ins neue Jahr!Dobrý start do nového roku! silvestrovské přání

machen: Mach's gut!Měj se hezky!, Ať se ti daří!, Drž se!

na: na gutno dobře

Nacht: Gute Nacht!Dobrou noc!

nun: nun (gut)no (dobrá), takže, nuže

Ordnung: in schönster/bester Ordnungv nejlepším pořádku

Rutsch: Guten Rutsch!Šťastnou cestu!

Seele: die (gute) Seele etw. Gen seinbýt (dobrá) duše čeho

teuer: Da/Hier ist guter Rat teuer.Tady je každá rada drahá/dobrá.

tun: Besseres zu tun habenmít na práci něco lepšího

Werk: ein gutes Werk tunvykonat dobrý skutek

Wort: für j-n ein (gutes) Wort einlegenztratit za koho (dobré) slovo

Zug: einen guten Zug habenmít dobrý splávek při pití alkoholu

zu viel: zu viel des Guten, des Guten zu viel seinbýt příliš

aber: teuer, aber gutdrahý, ale dobrý

auseinandergehen: im Guten auseinandergehenrozejít se v dobrém

ausschlagen: zum Guten ausschlagenobrátit se k dobrému

dank: dank seinem guten Willen/seines guten Willensdíky jeho dobré vůli

desto: Je eher, desto besser.Čím dříve, tím lépe.

Ding: gute/nützliche Dingedobré/užitečné věci

eher: je eher, um so besserčím dřív, tím líp

halbwegs: halbwegs gutes Wetterjakž takž dobré počasí

Herr: Guten Abend, Herr Direktor!Dobrý večer, pane řediteli!

Idee: eine gute Idee habenmít dobrý nápad

können: gut Deutsch sprechen könnenumět dobře mluvit německy

Kraft: j-n nach besten Kräften beratenporadit komu podle nejlepšího vědomí a svědomí

Morgen: Guten Morgen!Dobré ráno!

Stück: ein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty

Voraus: besten/vielen Dank im Vorauspředem mnohokrát děkuji

weitaus: weitaus besserdaleko lépe

abgeben: Er gibt einen guten Polizisten ab.Je ukázkou dobrého policisty.

abheilen: gut abheilende Wundendobře se hojící rány

Abschnitt: Bewahren Sie diesen Abschnitt gut auf!Tento ústřižek dobře uschovejte!

allerdings: Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.

allerseits: Guten Abend allerseits!Dobrý večer vespolek!

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

amüsieren: Amüsiert euch gut!Bavte se dobře!, Hezky se bavte!

anfangs: Anfangs ging alles gut.Zpočátku šlo všechno dobře.

ankommen: Seid ihr gut angekommen?Dorazili jste dobře?

Anlage: gute geistige Anlagen zu etw. habenmít dobré psychické předpoklady k čemu, pro co

Appetit: Guten Appetit!Dobrou chuť!

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

aufpassen: Pass gut auf deine Schwester auf!Dohlédni pořádně na svou sestru!

aushalten: Hier lässt es sich (gut) aushalten!(Docela) se to tu dá vydržet!, Je to tu fajn!

Auskommen: ein (gutes) Auskommen habenmít slušný příjem

befinden: etw. für gut befindenshledat co dobrým

begreifen: Ich kann meinen Freund gut begreifen.Dobře svého přítele chápu.

behalten: gute Laune behaltenuchovat si dobrou náladu

beherrschen: sich gut beherrschen könnenumět se dobře ovládat

bekommen: Der Klimawechsel bekommt dir gut.Změna podnebí ti prospěje.

beschlagen: auf naturwissenschaftlichem Gebiet gut beschlagen seindobře se vyznat v přírodních vědách

Besserung: Gute Besserung!Brzké uzdravení!

best(er,e,es): meine beste Freundinmoje nejlepší přítelkyně

beziehen: ein gutes Gehalt beziehenbrát dobrý plat

Beziehung: mit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhaltenudržovat s kým dobré mezilidské vztahy

bringen: j-m eine (gute) Nachricht bringenpřinést komu (dobrou) zprávu

damit: Er spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

Dienst: j-m einen guten/großen Dienst erweisenprokázat komu dobrou/velkou službu

dieser, diese, dieses: Dieses Kleid gefällt mir gut.Tyto šaty se mi líbí.

durchdenken: ein gut durchdachter Plandobře promyšlený plán

Eindruck: einen guten Eindruck von etw. habenmít z čeho dobrý dojem

Abend: guten Abenddobrý večer

dobrý: gute Laune habenmít dobrou náladu

dobře: es gut mit j-m meinenmyslet to s kým dobře

chuť: Guten Appetit!Dobrou chuť!

chutnat: Lassen Sie sich's (gut) schmecken.Nechte si chutnat.

nálada: guter/schlechter Laune seinbýt v špatné/dobré náladě

narozeniny: Alles Gute zum Geburtstag.Všechno nejlepší k narozeninám.

noc: j-m gute Nacht wünschendát komu dobrou noc

odpoledne: Guten Nachmittag.Dobré odpoledne.

paměť: ein gutes Gedächtnis habenmít dobrou paměť

partie: eine gute Partie seinbýt dobrá partie

pověst: einen guten/schlechten Ruf habenmít dobrou/špatnou pověst

protřepat: Vor Gebrauch gut schütteln.Před upotřebením protřepat.

při: gut bei Leibe seinbýt při těle

případ: im besten Fall, bestenfallsv nejlepším případě

ráno: Guten Morgen!Dobré ráno!

styk: (gute) Beziehungen habenmít styky

šťastný: Gute Reise!Šťastnou cestu!

v, ve: gut gelaunt sein, in guter Stimmung seinbýt v dobré náladě

večer: Guten Abend.Dobrý večer.

velmi: sehr gutped. velmi dobře

vůle: beim besten Willenpři nejlepší vůli

výsledek: gute Ergebnisse aufweisenvykazovat dobré výsledky

zázemí: j-m ein gutes Umfeld schaffenvytvořit komu dobré zázemí

znamení: ein gutes Vorzeichendobré znamení

aby: Nur dass es dir dort gut geht.Jen aby ses tam měl dobře.

bodovat: in der Hitliste gut abschneidenbodovat v hitparádě

být: Wäre es so besser?Bylo by to tak lepší?

co: Je länger desto besser.Čím déle tím lépe.

daleko: weitaus besser/mehr/früherdaleko lépe/více/dříve

dobré: Alles Gute!Všechno dobré!

docela: Das steht dir ganz gut.Docela ti to sluší.

dopadnout: Das kann nicht gut ausgehen.To nemůže dopadnout dobře.

duše: Sie ist eine gute Seele.Je to dobrá duše.

dvakrát: doppelt so gut wie...dvakrát lepší než...

dvojka: sehr gut bekommen, eine Zwei bekommendostat dvojku z písemky

finančně: finanziell gut gestellt seinbýt finančně dobře zajištěný

hej: Ihr seid gut drauf!Vám je hej!

hmotný: materielle Güterhmotné statky

hodný: zu j-m gut seinbýt na koho, ke komu hodný

jméno: einen guten/schlechten Namen habenmít dobré/špatné jméno

kamarád: ein guter Freunddobrý kamarád

kondice: eine gute Kondition habenmít dobrou kondici

kousek: ein gutes Stück Arbeit machenudělat hezký kousek práce

kvalita: Waren guter Qualitätzboží dobré kvality

lepit: Der Sekundenkleber klebt gut.Sekundové lepidlo dobře lepí.

lepší: Er ist besser als du.Je lepší než ty.

mít: ein gutes Gehalt bekommenmít dobrý plat

mít se: Du hast es gut!Ty se ale máš!

mnohem: Es geht mir viel besser.Je mi mnohem lépe.

mrav: gute Sitten habenmít dobré mravy

nač: Wozu ist das gut?Nač je to dobré?

najíst se: gut essendobře se najíst

naladěný: gut gelaunt seinbýt dobře naladěný

nápad: Das ist eine gute Idee.To je dobrý nápad.

nápodobně: Guten Appetit! Gleichfalls.Dobrou chuť! Nápodobně.

nejlepší: der Beste von allen seinbýt nejlepší ze všech