Hlavní obsah

Stück

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. část, díl
  2. kus, kousekein großes Stück von Kuchen abschneidenuříznout velký kus koláčePapier in Stücke reißentrhat papír na kouskyein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty
  3. kus jednotlivý předmětzwei Stück Seifedvě mýdla
  4. kus, exemplář
  5. dílo, kus divadelní ap.
  6. skladba

Vyskytuje se v

aussehen: wie ein Stück Malheur aussehenvypadat jako hromádka neštěstí

fliegen: in Stücke fliegenrozletět se na kousky

Holz: dastehen wie ein Stück Holzstát jako dřevo

je: fünf Kronen je Stückkus po pěti korunách

per: zwei Euro per Stückdvě eura za kus

Vieh: j-n wie ein Stück Vieh behandelnzacházet s kým jako s dobytkem

von: ein Stück von dem Kuchen abschneidenukrojit kousek z koláče

abgeben: Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?Dáš mi kousek tvé housky?

aufspalten: ein Stück Holz aufspaltenrozštípat kus dřeva

einteilen: den Kuchen in zwölf Stücke einteilenrozdělit koláč na dvanáct kousků

entgegenkommen: Komm mir ein Stück entgegen.Přijď mi kousek naproti.

hacken: in Stücke hackenrozsekat na kousky

hauen: etw. in Stücke hauenrozbít co na kousky

hiervon: Hiervon nahm sie zehn Stück.Z toho si vzala deset kousků.

Lust: Ich hätte jetzt Lust auf ein Stück Kuchen.Teď bych měl chuť na kousek koláče.

schleckern: Mich schleckert nach einem Stück Torte.Mám chuť na kousek dortu.

zu: das Stück zu je 5 Eurojeden kus po 5 eurech

cena: cena za kusder Einzelpreis, der Preis pro Stück

kousek: kousek po kouskuStück für Stück

kus: ekon. cena za kusder Preis pro Stück

dál: Stojí o kus dál.Er steht ein Stück weiter.

kousek: zabalit komu několik kouskůj-m ein paar Stück einpacken

kousek: udělat hezký kousek práceein gutes Stück Arbeit machen

kus: rozbít co na kusyetw. in Stücke schlagen

kus: ujít kus cestyein Stück Weg zurücklegen

kus: vidět kus světaein Stück Welt gesehen haben

kus: udělat kus práceein ganzes Stück Arbeit machen

pěkný: Je to odsud pěkný kus cesty.Von hier aus ist es ein schönes Stück Weg.

podélný: podélný kus papíruein längliches Stück Papier

popojet: Můžeš kousek popojet?Kannst du ein Stück weiter fahren?

pořádný: pořádný kus práceein ordentliches Stück Arbeit

přikusovat: přikusovat k polévce chlébein Stück Brot zur Suppe essen

rozletět se: Talíř se rozletěl na kusy.Der Teller ist in (tausend) Stücke zersprungen.

rozřezat: rozřezat pizzu na kouskyPizza in kleine Stücke schneiden

roztrhat: roztrhat papír na kouskydas Papier in Stücke (zer)reißen

sto: objednat sto kusůeinhundert Stück bestellen

trhat: trhat papír na kouskyPapier in Stücke reißen

ukrojit: ukrojit krajíc chlebaein Stück Brot abschneiden

urvat: Voda urvala kousek břehu.Das Wasser hat ein Stück des Ufers abgerissen.

vykostit: vykostit kus masaein Stück Fleisch entbeinen

vyžebrat (si): Chudák si vyžebral kousek chleba.Der Arme hat ein Stück Brot erbettelt.

kafe: To je silný kafe!Das ist ein starkes Stück!