Hlavní obsah

von

Předložka; s 3. pád

  1. z(e)von vornzepředuvon rechtszpravaein Stück von dem Kuchen abschneidenukrojit kousek z koláče
  2. odWas will er von mir?Co ode mě chce?
  3. užívá se k označení začátku dějez(e), od(e)von Freitag bis Sonntag dauerntrvat od pátku do neděle
  4. udává prostorový bodLies von hier ab!Čti odsud!von Paris aus mit dem Bus weiterreisenz Paříže cestovat dál autobusem
  5. udává časový bodVon morgen ab rauche ich nicht mehr.Od zítřka nekouřím.
  6. udává míru, výšku ap.eine Reise von zwei Tagendvoudenní cestaim Alter von sechs Jahrenve věku šesti let
  7. udává vlastnost nebo povahový ryseine Nachricht von großer Wichtigkeitzpráva velké důležitosti
  8. užívá se k označení celku, ze kterého pochází určitá částjeder von unskaždý z nás

Vyskytuje se v

A, a: von A bis Zod A do Z, od začátku do konce

ab: von irgendwann/irgendwo abod časový nebo místní údaj

allein: von alleinsám (od sebe)

alters: von alters herod počátku, od věků

an: von... anod čeho místně

an: von... anod časově

Anfang: von Anfang bis Endeod začátku do konce úplně, kompletně

Anfang: von Anfang anod (samého) začátku

ansehen: (nur) von Ansehen(jen) od vidění

ansehen: j-n von oben herab ansehendívat se na koho spatra

aus: von... ausz výchozího bodu

auswärts: von auswärtszvenku, odjinud z jiného místa

Bildfläche: von der Bildfläche verschwindenvypařit se (jako pára nad hrncem)

daher: (von) daherodtud

fort: Fort (von hier)!Pryč (odtud)!

früher: j-n/etw. von früher her kennenznát už z dřívějška koho/co

ganz: ganz zu schweigen von...nemluvě o...

Garde: noch (einer) von der alten Garde seinbýt (jedním) ze staré gardy

Grund: von Grund auf/ausod základu, úplně něco změnit ap.

Hand: von der Hand in den Mund lebenžít z ruky do huby

Herz: von Herzen gernze srdce rád

hier: von hier seinbýt/pocházet odtud

hinten: j-n von hinten und vorn(e) bedienenobskakovat koho, lítat kolem koho

hören: etwas/nichts von sich hören lassendát/nedat o sobě vědět

jung: von jung aufodmalička, od dětství

Kindesbeine: von Kindesbeinen anodmalička, od dětství

klein: von klein aufod malička, od dětství

Kopf: von Kopf bis Fußod hlavy (až) k patě

leben: von der Hand in den Mund lebenžít z ruky do huby

Leber: frisch von der Leber weg sprechenmluvit od plic, mluvit bez obalu

Mal: von Mal zu Malpokaždé, čím dál

Maske: die Maske fallen lassen/von sich werfensundat/odhodit masku ukázat svou pravou tvář

mir: von mir auspro mne za mne

Muse: j. wird von der Muse geküsstkoho políbila múza

nahe: von nah und fernzblízka i zdaleka, odevšad

Name: in j-s/etw. Namen, im Namen (von)ve jménu, jménem koho/čeho zákona ap.

neu: von neuemznovu, od začátku

oben: von oben herabsvrchu, spatra jednat ap.

oben: von oben bis unten(od)shora dolů, od hlavy až k patě, od střechy až po sklep úplně, zcela

Pappe: nicht von/aus Pappe seinnebýt k zahození, nebýt žádné béčko

privat: von privatsoukromě, od soukromé osoby koupit ap.

Recht: von Rechts wegenpodle práva

Schimmer: ein Schimmer (von)špetka, ždibec naděje ap.

Schnee: Schnee von (vor)gestern/vom letzten Jahr/vom vergangenen Jahrloňské sněhy

Schrot: von altem/echtem Schrot und Kornz ryzího kovu poctivý a schopný

Schuppe: es fällt j-m wie Schuppen von den Augenkomu spadly klapky z očí

schwer: schwer von Begriff seinmít dlouhé vedení

Seele: eine Seele von Mensch seinbýt dobrák/dobračka od kosti

Seite: j-m nicht von der Seite gehennehnout se od koho ani na krok

Seite: j-n von der Seite ansehendívat se na koho svrchu

selbst: sich von selbst verstehenrozumět se samo sebou

selbst: von selbstsám od sebe

sich: von sich aussám/sama/samo (od sebe)

Socke: von den Socken seinmrkat na drát

spät: von früh bis spätod rána do večera

Stange: von der Stangez konfekce, konfekční

Stelle: nicht von der Stelle kommen, auf der Stelle tretennehnout se z místa, přešlapovat na místě ve výzkumu ap.

vier: alle viere von sich streckennatáhnout se

vorgestern: von vorgestern seinbýt včerejší

vorn(e): nach/von vorn(e)dopředu/zepředu

vorn(e): von vorn(e)od začátku

vornherein: von vornhereinod začátku, od počátku předem

weit: von weitemz dálky, zdaleka

Welt: nicht von dieser Welt sein, in einer anderen Welt lebennebýt z tohoto světa, žít v jiném světě být mimo realitu

Zeit: von Zeit zu Zeitčas od času

ab: von heute Abend abod dnešního večera

ab: von Montag abod pondělka

abfallen: Der Mörtel fällt von der Wand ab.Omítka opadává ze zdi.

an: von hier anodtud

an: von heute anode dneška

an: von Jugend anod mládí

ander(er,e,es): von einer Seite auf die anderez jedné strany na druhou

Androhung: unter Androhung von Gewaltpod pohrůžkou násilí

ausreißen: von zu Hause ausreißenutéci z domu

Berg: ein Berg von Papierenhora papírů

Bord: an/von Bord gehenvstoupit na/opustit palubu

direkt: direkt von zu Hause kommenpřijít přímo z domu

drüben: von drüben kommenpřijít odnaproti

Erfolg: von Erfolg gekrönt seinbýt korunován úspěchem

gern: von Herzen gernze srdce rád

Härte: von großer Härte seinmít vysokou tvrdost

herauf: von unten heraufzdola nahoru

herstellen: die Ware von Hand/maschinell herstellenvyrábět zboží ručně/strojově

heute: von heute abodedneška

hier: von hier anod této doby

Höhe: eine Mauer von zwei Meter Höhezeď vysoká dva metry

je: seit/von jeodedávna

je: Gruppen von je fünf Personenskupiny po pěti osobách

Jugend: von Jugend aufod mládí

Jugend: die Jugend von heutednešní mládež