Hlavní obsah

Erfolg

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • úspěchvon Erfolg gekrönt seinbýt korunován úspěchemetw. mit/ohne Erfolg tundělat co s úspěchem/bez úspěchu

Vyskytuje se v

Arbeit: Ohne Arbeit kein Erfolg.Bez práce nejsou koláče.

in: in der Schule Erfolg habenmít úspěch ve škole

beachtlich: einen beachtlichen Erfolg erreichendosáhnout pozoruhodného úspěchu

beglückwünschen: j-n zu seinem Erfolg beglückwünschenpoblahopřát komu k jeho úspěchu

bescheiden: Ihm war kein Erfolg beschieden.Úspěch mu nebyl souzen.

Gewähr: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.Všechny údaje jsou bez záruky.

Rausch: im Rausch des Erfolgsv opojení úspěchu

ringen: um Erfolg ringenusilovat o úspěch

Schlüssel: der Schlüssel zum Erfolgklíč k úspěchu

sosehr: Sosehr wir uns auch anstrengten, wir hatten nie Erfolg.Jakkoli jsme se snažili, nikdy jsme neměli úspěch.

verhelfen: j-m zum Erfolg verhelfendopomoci komu k úspěchu

mnoho: Mnoho zdaru!Viel Erfolg!

úspěch: s úspěchemmit Erfolg, erfolgreich

bájný: mít bájný úspěcheinen sagenhaften Erfolg haben

klikatý: klikatá cesta k úspěchuein krummer Weg zum Erfolg

korunovat: Jeho práce byla korunována úspěchem.Seine Arbeit wurde von Erfolg gekrönt.

nad, nade: jásat nad úspěchemüber den Erfolg jauchzen

násobit: násobit šanci na úspěchdie Chance auf Erfolg vervielfachen

podíl: mít podíl na úspěchuAnteil an dem Erfolg haben

poloviční: spokojit se s polovičním úspěchemmit einem halben Erfolg zufrieden sein

přispět: přispět k úspěchuzum Erfolg beitragen

pyšnit se: pyšnit se svými úspěchymit seinen Erfolgen prunken

rekapitulovat: rekapitulovat úspěchydie Erfolge rekapitulieren

spočívat: Úspěch spočívá v přesnosti.Der Erfolg liegt in der Genauigkeit.

úspěch: přát komu mnoho úspěchůj-m viel Erfolg wünschen

úspěch: dosáhnout úspěchuden Erfolg erreichen

uspět: uspět při zkoušcebei der Prüfung Erfolg haben

vypočítat: Vypočítal všechny svoje úspěchy.Er hat alle seinen Erfolge aufgezählt.

zaradovat se: zaradovat se z úspěchusich über den Erfolg freuen

zaručený: zaručený úspěchgarantierter Erfolg

závidět: Záviděl bratrovi úspěch.Er beneidete seinen Bruder um den Erfolg.

zpychnout: zpychnout úspěchemdurch Erfolg hochmütig werden

žárlit: Žárlí na jeho úspěchy.Er ist auf seine Erfolge neidisch.

koláč: Bez práce nejsou koláče.Ohne Fleiß kein Preis., Ohne Arbeit kein Erfolg.