Hlavní obsah

Arbeit

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. práce činnosteine geistige/manuelle Arbeit verrichtenvykonávat duševní/manuální prácidie Arbeit an einem gemeinsamen Projektpráce na společném projektusich an die Arbeit machendát se do prácemit der Arbeit beginnenzačít s pracíkeine Arbeit scheuennebát se žádné práce
  2. práce, zaměstnánízur Arbeit gehenjít do práceauf Arbeit seinbýt v práciohne Arbeit seinbýt bez práce/nezaměstnaný
  3. dílo, výtvor, práce
  4. písemka, test, práceeine Arbeit schreibenpsát písemku

Vyskytuje se v

Vergnügen: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.Nejdřív práce, potom zábava.

an: an der Arbeit seinmít rozdělanou práci

anweisen: den neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisenpoučit nového spolupracovníka o jeho práci

bei: bei der Arbeit seinprávě pracovat

zu: zur Arbeit gehenjít do práce

anstehen: Heute steht eine Menge Arbeit an!Dnes je na řadě spousta práce!

aufhalsen: j-m viel Arbeit aufhalsenhodit komu na krk spoustu práce

aufsaugen: Die Arbeit hatte sie völlig aufgesogen.Práce ji úplně pohltila.

ausruhen: sich von der Arbeit ausruhenodpočinout si od práce

aussuchen: drei Leute für eine Arbeit aussuchenvybrat tři lidi na práci

behindern: bei der Arbeit behindernpřekážet v práci

beliebig: jede beliebige Arbeit ablehnenodmítat jakoukoli práci

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

Ende: bis Ende des Monats mit der Arbeit fertig seinbýt hotov s prací do konce měsíce

entgelten: Er entgalt mir diese Arbeit mit Undank.Odvděčil se mi za tuto práci nevděkem.

entlasten: j-n in seiner Arbeit entlastenodlehčit komu v práci

fahren: zur Arbeit/Schule fahrenjet do práce/školy

fortbleiben: Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.Dva dny nepřišel do práce.

geeignet: Er ist für diese Arbeit nicht geeignet.Na tuto práci se nehodí.

grob: grobe Hände von der Arbeit habenmít ruce zhrublé od práce

hermachen: Er hat sich über die Arbeit hergemacht.Vrhl se do práce.

hin: Die Arbeit vollzog sich über mehrere Monate hin.Práce se protáhla až na několik měsíců.

konzentrieren: Bei diesem Lärm kann ich mich nicht (auf meine Arbeit) konzentrieren.V tom hluku se nemohu soustředit (na svou práci).

kritteln: An ihrer Arbeit gibt es nichts zu kritteln.Její práci se nedá nic vytknout.

liegen: Diese Arbeit liegt ihr nicht.Tato práce jí nesedí.

machen: sich an die Arbeit machenpustit se do práce

mitmachen: j-s Arbeit mitmachenpřibrat si čí práci

ruhen: Er ruht nach der harten Arbeit.Odpočívá po těžké práci.

schaffen: Er schafft diese Arbeit allein nicht mehr.Sám už tuto práci nezvládne.

sobald: Ich komme, sobald ich mit der Arbeit fertig bin.Přijdu, jakmile budu hotov s prací.

sorglich: eine sorgliche Arbeit leistenodvést pečlivou práci

Übermaß: ein Übermaß an Arbeitpřemíra práce

umziehen: sich nach der Arbeit umziehenpřevléci se po práci

vereinfachen: sich die Arbeit vereinfachenulehčit si práci

vermitteln: j-m eine Arbeit vermittelnobstarat práci komu

verrichten: seine Arbeit verrichtenvykonávat svou práci

vertreiben: Ich vertreibe mir den Kummer durch die Arbeit.Zaháním smutek prací.

viel: viel Arbeit habenmít mnoho práce

zuweisen: j-m eine Arbeit zuweisenkomu přidělit práci

gehen: an die Arbeit/an das Werk gehenpustit se/dát se do práce

hinschmeißen: přen. eine Arbeit hinschmeißenvykašlat se na práci

duševní: die geistige Arbeitduševní práce

práce: Tag der ArbeitSvátek práce

právo: Recht auf Arbeit/Bildungprávo na práci/na vzdělání

dát se: sich an die Arbeit machendát se do práce

dílo: seiner Arbeit nachgehenhledět si svého díla

do: zur Arbeit gehenchodit do práce

dojíždět: zur Arbeit pendelndojíždět do práce

domů: die Arbeit nach Hause nehmenbrát si práci domů

dřepět: in der Arbeit bis zum Abend hockendřepět v práci až do večera

flákat: bei der Arbeit schlampenflákat práci

hanebný: eine scheußliche Arbeit leistenodvést hanebnou práci

hnát: j-n zur Arbeit zwingenhnát koho do práce

honem: Marsch, an die Arbeit!Honem, do práce!

honička: viel Hetze in der Arbeit habenmít v práci honičku

hora: ein Berg von Arbeitexpr. hora práce

chvátat: es mit einer Arbeit eilig habenchvátat s prací

každodenní: alltägliche Arbeitkaždodenní práce

klidný: ruhige Arbeitklidná práce

koncentrovat se: sich auf die Arbeit konzentrierenkoncentrovat se na práci

korunovat: Seine Arbeit wurde von Erfolg gekrönt.Jeho práce byla korunována úspěchem.

kousek: ein gutes Stück Arbeit machenudělat hezký kousek práce

kus: ein ganzes Stück Arbeit machenudělat kus práce

kvalitní: eine hochwertige Arbeit leistenodvést kvalitní práci

lidský: die menschliche Arbeitlidská práce

lopotný: mühselige Arbeitlopotná práce

mizerný: eine miese Arbeit leistenodvádět mizernou práci

mnoho: Ich habe zurzeit so viel Arbeit!Mám teď tak mnoho práce!

monitor: die Arbeit am Bildschirmpráce u monitoru

nabrat: viel Arbeit auf sich nehmennabrat si mnoho práce

namáhat: die Augen (bei der Arbeit) anstrengennamáhat oči (při práci)

nanicovatý: unnütze Arbeitnanicovatá práce

nastoupit: nach der Krankheit wieder die Arbeit antretennastoupit po nemoci do práce

nějaký: irgendeine Arbeit suchenshánět nějakou práci

nelegální: illegale Arbeitnelegální práce

nezvládat: Ich kann die Arbeit einfach nicht bewältigen.Já tu práci prostě nezvládám.

nezvyklý: nicht an schwere Arbeit gewöhntnezvyklý na těžkou práci

nudný: eintönige Arbeitnudná práce

objednávka: die Arbeit auf Bestellungpráce na objednávku

objevný: bahnbrechende Arbeitobjevná práce

oblast: die Arbeit auf dem Gebiet der Wissenschaftpráce v oblasti vědy

obtížný: eine schwierige Aufgabe/Arbeitobtížná úloha/práce

obyčejný: eine gewöhnliche Arbeitobyčejná práce

oddech: eine Atempause nach der Arbeitchvíle oddechu po práci

odvést: gute Arbeit leistenodvést dobrou práci

ošidit: Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.Tuto práci není možné ošidit.

otravovat: Die Arbeit ödet mich schon an.Už mě ta práce otravuje.

perný: harte/sauere Arbeitperná práce

pilný: fleißige Arbeitpilná práce

plno: viel Arbeit habenmít plno práce

plodný: fruchtbringende Arbeitplodná práce

pobídnout: Schüler zur aktiven Arbeit anregenpobídnout žáky k aktivní práci

poctivost: die Ehrlichkeit der Arbeitpoctivost práce

podílet se: an der Arbeit Anteil nehmenpodílet se na práci

pohroužit se: sich in die Arbeit vertiefenpohroužit se do práce

pomalý: langsam bei der Arbeitpomalý v práci

ponořit se: sich in die Arbeit vertiefenponořit se do práce

poohlédnout se: sich nach der Arbeit im Ausland umsehenpoohlédnout se po práci v zahraničí

popohnat: die Schüler zur aktiven Arbeit antreibenpopohnat žáky k aktivní práci

Arbeit: ganze/gründliche Arbeit leisten/tunodvést pořádnou/dobrou práci