Hlavní obsah

arbeiten

Sloveso

  1. an etw. Dat pracovat na čemseit langem an seinem Buch arbeitenjiž dlouho pracovat na své knizenoch hart an sich arbeiten müssenmuset na sobě ještě tvrdě pracovat
  2. pracovat, vykonávat zaměstnáníals Tischler/Elektriker arbeitenpracovat jako truhlář/elektrikářbei der Post/in der Fabrik arbeitenpracovat na poště/v továrněhovor. Was arbeitest du?Kde děláš?, Co děláš (za práci)?
  3. über j-n/etw. zabývat se kým/čím gotikou ap. zpracov(áv)at koho/co téma ap., psát práci o kom/čemüber Kafka/den Symbolismus arbeitenpsát práci o Kafkovi/symbolismu
  4. sich arbeiten propracov(áv)at se hromadou dopisů, sněhovými závějemi ap.
  5. pracovat, fungovat plíce, přístroj ap.

Vyskytuje se v

Pferd: wie ein Pferd arbeitendřít jako kůň

Tasche: in die eigene Tasche arbeitenhrabat do vlastní kapsy

Tasche: j-m in die Tasche arbeitenpracovat komu do kapsy

auswärts: auswärts arbeitenpracovat mimo bydliště

bei: bei der Post arbeitenpracovat u pošty

durch: den ganzen Tag durch arbeitenpracovat (po) celý den

emsig: an etw. emsig arbeitenna čem pilně pracovat

fern: in ferner Stadt arbeitenpracovat ve vzdáleném městě

halbtags: halbtags arbeitenpracovat na poloviční úvazek

nackt: mit nacktem Oberkörper arbeitenpracovat svlečený do půl těla

nahe: nahe beim Bahnhof arbeitenpracovat nedaleko nádraží

Post: bei der Post arbeitenpracovat u pošty

als: Er arbeitet als Lehrer.Pracuje jako učitel.

ängstlich: mit ängstlicher Genauigkeit arbeitenpracovat s úzkostlivou přesností

da: Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi mzda připadá příliš nízká.

Entgelt: gegen/für Entgelt arbeitenpracovat za odměnu

Fernarbeit: in Fernarbeit arbeitenpracovat na dálku

Garten: im Garten arbeitenpracovat na zahradě

Geld: Er lässt sein Geld arbeiten.Nechává své peníze pracovat.

jemand: Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.Znám někoho, kdo tam již pracuje.

pausenlos: Er arbeitet pausenlos.Pracuje bez přestávek.

Staat: beim Staat arbeitenpracovat ve státní správě

um: Er ist zu krank, um zu arbeiten.Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.

völlig: Er arbeitet völlig zuverlässig.Pracuje naprosto spolehlivě.

drei: Er arbeitet/isst für drei.Pracuje/Jí za dva.

naplno: jet/pracovat naplnovoll fahren/arbeiten

almužna: pracovat za almužnufür ein Almosen arbeiten

: Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

dělat: dělat na čeman etw. arbeiten

dělat: hovor. Co děláš?, Čím se živíš?Was arbeitest du?

denně: Kolik hodin denně pracujete?Wie viele Stunden am Tag arbeiten Sie?

dohromady: pracovat dohromady s kýmmit j-m zusammen arbeiten

hosteska: pracovat jako hosteska na veletrhuauf der Messe als Hostess arbeiten

ilegálně: ilegálně pracovatillegal arbeiten, schwarzarbeiten

model: pracovat jako modelals Model(l) arbeiten

mokro: pracovat v mokruin der Nässe arbeiten

nevyčerpatelně: nevyčerpatelně pracovatunerschöpflich arbeiten

ocelárna: pracovat v ocelárněim Stahlwerk arbeiten

odpoledne: pracovat celé odpoledneden ganzen Nachmittag arbeiten

ostošest: pracovat ostošestmit Volldampf arbeiten

pak: Odpočinul si, pak se dal do práce.Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.

plantáž: pracovat na plantážíchauf Plantagen arbeiten

potravinářství: pracovat v potravinářstvíin der Lebensmittelindustrie arbeiten

pracovat: pracovat rukama/hlavoumit den Händen/dem Kopf arbeiten

pracovat: pracovat jako stolařals Tischler arbeiten

pracovat: pracovat na poštěbei der Post arbeiten

pracovat: pracovat na směnyin Schichten arbeiten

pracovat: pracovat na počítačiam Computer arbeiten

prádelna: pracovat v prádelněin einer Wäscherei arbeiten

projekt: pracovat na projektuan einem Projekt arbeiten

příznačný: Pracoval s příznačnou skromností.Er hat mit bezeichnender Bescheidenheit gearbeitet.

různý: pracovat za různých podmínekunter verschiedenen Bedingungen arbeiten

řečnit: Neřečni a pracuj!Schwatze nicht und arbeite!

směna: pracovat na dvě směnyin zwei Schichten arbeiten

soustavně: systematicky pracovat/postupovatsystematisch arbeiten/vorgehen

spíkr: Pracoval v televizi jako spíkr.Er arbeitete beim Fernsehen als Ansager.

šachta: pracovat na šachtěim Bergwerk arbeiten

těžce: těžce pracovatschwer arbeiten

tlak: pracovat pod tlakemunter Druck arbeiten

udřít se: udřít se k smrtisich totarbeiten, sich zu Tode arbeiten

víc: Více pracovat, méně mluvit.Mehr arbeiten, weniger sprechen.

vinice: pracovat na viniciim Weinberg arbeiten

vyspávat: Pracuje v noci a ve dne vyspává.Er arbeitet nachts und am Tag schläft er.

zahrádka: pracovat na zahrádceim Garten arbeiten

zaučit se: Je chytrý, zaučí se rychle.Er ist klug, er arbeitet sich schnell ein.

zodpovědně: zodpovědně pracovatverantwortlich arbeiten

jídlo: Jak k jídlu, tak k dílu.Wie einer isst, so arbeitet er auch.

kdo: Kdo nepracuje, ať nejí.Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.