Hlavní obsah

dělat

Nedokonavé sloveso

 1. (vykonávat činnost) machen, tunCo s tím budeme dělat?Was machen wir damit?
 2. (uskutečňovat) machen, durchführen
 3. (dávat vznikat) machen, bildendělat pokrokydie Fortschritte machen
 4. (měnit na něco) machen
 5. (pracovat) arbeiten
 6. hovor.(zabývat se něčím) sich interessieren
 7. hovor.(zastávat roli) machen, ausüben
 8. (způsobovat) machen, bereitendělat komu starostij-m Sorgen bereiten
 9. (chovat se) sich benehmen, sich verhalten
 10. hovor.(zkoušku ap.) ablegen, machendělat přijímací zkouškudie Aufnahmeprüfung ablegen
 11. hovor.(studovat) machen, studieren
 12. (předstírat) tun, vormachen
 13. hovor.(rovnat se) machen, ergebenDělá to sto korun.Das macht hundert Kronen.
 14. (být, brát se) machen
 15. hovor. expr.(pospíšit si) schnell machen, sich beeilenDělej!Mach schnell!, Beeile dich!

Vyskytuje se v

co: Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

čas: dělat přes časÜberstunden machen

čest: dělat čest komuj-m Ehre machen

hanba: dělat komu hanbuSchande für j-n sein

jak: dělej jak dělejmach wie du willst

kariéra: hovor. dělat kariéruKarriere machen

legrace: dělat si z koho legracisich über j-n lustig machen

nechuť: dělat co s nechutíetw. nur mit Widerwillen tun

ostuda: (u)dělat komu ostuduSchande über j-n bringen, j-m Schande bereiten

pokrok: dělat pokrokyFortschritte machen

poznámka: dělat si poznámkysich Notizen machen

reklama: přen. dělat komu/čemu reklamufür j-n/etw. eine Werbung machen

starost: dělat starosti komuj-m Sorgen machen

zábava: dělat co pro zábavuetw. aus Vergnügen tun

zásada: dělat co ze zásadyetw. aus Prinzip tun

zvyk: dělat co ze zvykuetw. aus (reiner) Gewohnheit tun

blaho: dělat co pro čí blahoetw. für j-s Wohl tun

cavyky: Nedělej cavyky!Mach doch keine Umschweife!

dělat se: Dělá se vítr.Es wird windig.

drahota: Nedělej s tím drahoty.Mach kein Brimborium damit.

dřep: dělat dřepyKniebeugen machen

důležitý: dělat se důležitýmsich wichtigmachen

dva, dvě: dělat co ve dvouetw. zu zweit tun

etapa: dělat co po etapáchetw. etappenweise machen

grimasa: dělat grimasyGrimassen schneiden

gusto: dělat co s gustemetw. mit Lust machen

hlupák: dělat z koho hlupákaj-n für dumm verkaufen

chvat: dělat co v chvatuetw. mit Eile machen

jaktěživ: Jaktěživ jsem to nedělal.Ich habe das nie gemacht.

kázání: hovor. dělat komu kázáníj-m eine Predigt halten

kravál: dělat kraválKrawall machen

kvap: dělat co v kvapuetw. in Eile machen

legální: co dělat legálním způsobemetw. auf legale Weise tun

mít: Co mám dělat?Was soll ich tun?

mlsný: dělat mlsné oči na kohoj-n gierig anschauen

mluvnický: dělat mluvnické chybygrammatische Fehler machen

moct: Dělám, co můžu.Ich tue, was ich kann.

nadšení: dělat co s nadšenímetw. mit Enthusiasmus machen

napolovic: Všechno děláš jen napolovic!Du machst nur halbe Sachen!

napůl: Všechno dělá jen napůl.Er macht alles nur halb.

naráz: dělat víc věcí narázmehrere Dinge auf einmal tun

naschvál: Dělá mi všechno naschvál.Er tut mir alles zum Trotz.

navzdory: Dělá mu všechno navzdory.Er macht ihm alles zum Trotz.

nic: Nic si z toho nedělej!Mach dir nichts daraus!

nucený: být nucený dělat cogezwungen sein etw. zu machen

ob: dělat co ob denetw. jeden zweiten Tag machen

obliba: dělat co s velkou oblibouetw. mit großer Vorliebe tun

obtížný: Nedělej to ještě obtížnější.Mach es nicht noch schwerer.

odpovědnost: dělat co na vlastní odpovědnostetw. auf eigene Verantwortung machen

poskok: dělat poskoky na místěHüpfer auf dem Platz machen

potěšení: dělat co z potěšeníetw. aus Vergnügen tun

pouhý: dělat co z pouhého přátelstvíetw. aus lauter Freundschaft machen

povyk: dělat povykRadau machen

prdel: dělat si prdelsich einen Jux machen

proč: Proč to děláš?Warum machst du das?

prostředník: dělat prostředníka komufür j-n den Vermittler spielen

radost: To mi dělá radost.Das macht mir Freude.

skopičina: dělat skopičinydumme Streiche machen

společník: dělat komu společníkaj-m einen Partner machen

sport: dělat sportSport treiben

šašek: dělat ze sebe šaškasich zum Narren machen

tajnost: dělat tajnosti s čímmit etw. heimlich tun

také: Co má také dělat?Was soll er auch tun?

trap: dělat co v trapuetw. in Eile machen

vyklopit: Nedělej okolky a vyklop to.Mach keine Umstände und rück damit heraus.

vzdor: dělat co ze vzdoruetw. aus Trotz machen

zachtít se: Dělá, jen co se mu zachce.Er macht nur, was er will.

zbytečný: dělat si zbytečné starostisich unnötige Sorgen machen

zlíbit se: Dělám si, co se mi zlíbí.Ich mache, was mir gefällt.

zvíře: dělat pokusy na zvířatechTierversuche machen

že: Dělal, že spí.Er tat, als ob er schlafen würde.

člověk: Šaty dělají člověka.Kleider machen Leute.

fór: dělat fórySpaß machen

hluchý: dělat se hluchýmsich taub stellen

hluk: dělat co s velkým hlukemetw. mit großem Rummel machen

hodina: dělat co hodinyetw. stundenlang machen

jaro: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

jehla: šít/dělat co horkou jehlouetw. mit der heißen Nadel nähen

loket: dělat co na dlouhé lokteetw. in die Länge ziehen

oko: komu se dělají mžitky před očimaj-m wird es grün und blau vor Augen

poklus: dělat co v poklusuetw. im Laufschritt machen

poslední: dělat co na poslední chvílietw. im letzten Moment machen

příležitost: Příležitost dělá zloděje.Gelegenheit macht Diebe.

šaty: Šaty dělají člověka.Kleider machen Leute.

těžký: dělat co s těžkým srdcemetw. schweren Herzens tun

tragédie: dělat z čeho tragédiiaus etw. eine Tragödie machen

věda: dělat z čeho věduaus etw. eine Wissenschaft machen

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

vůl: Nedělej ze mě vola!Halte mich nicht zum Narren!

zloděj: Příležitost dělá zloděje.Gelegenheit macht Diebe.

zlý: dělat zlou krevböses Blut machen

žert: dělat si z koho žertymit j-m Scherz treiben

Erfolg: dělat co s úspěchem/bez úspěchuetw. mit/ohne Erfolg tun

gern: (u)dělat co rádetw. gern tun

Mittag: (u)dělat si polední přestávkuMittag machen

dělat: Co s tím budeme dělat?Was machen wir damit?

partout: co (u)dělat za každou cenuetw. partout tun

um: dělat chybu za chyboueinen Fehler um den anderen machen

ungern: (u)dělat co (jen) neradetw. (nur) ungern tun

Wirbel: dělat velký rozruch kolem koho/čehoviel Wirbel um j-n/etw. machen

Absicht: (u)dělat co úmyslně/neúmyslněetw. mit/ohne Absicht tun

als ob: Dělal na mě dojem, jako by spal.Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.

Ärger: Nedělej problémy!, Nezlob!Mach keinen Ärger!

auch: Ať dělá cokoli, dělá to pořádně.Was er auch tut, macht er gründlich.

automatisch: dělat co zcela automatickyetw. ganz automatisch tun

beruflich: Jaké máš zaměstnání?/Co děláš?Was machst du beruflich?

Blase: Ve vodě se dělají bublinky.Das Wasser wirft Blasen.

blöd, blöde: Nedělej ze sebe takového blbce!Stell dich nicht so blöd an!

daraus: Nic si z toho nedělej!Mach dir nichts daraus!

dumm: (u)dělat ze sebe hlupákahovor. sich dumm stellen

euch: Nedělejte si (žádné) starosti!Macht euch keine Sorgen!

Fall: Co bys dělal v mém případě?Was würdest du in meinem Fall tun?

Ferien: (u)dělat si prázdninyFerien machen

gedankenlos: dělat bezmyšlenkovitě coetw. gedankenlos tun

geschehen: Dělá, jako by se nic nestalo.Er tut, als wäre nichts geschehen.

haben: Ty nemáš co dělat?Du hast nichts zu tun?

kein, keine: nedělat si starostisich keine Sorgen machen

legal: co dělat legálním způsobemetw. auf legale Weise tun

machen: Co děláš dnes odpoledne?Was machst du heute Nachmittag?

man: Jak se to dělá?Wie macht man das?

Mühe: Nedělej/Nedělejte si starosti.Mach dir/Machen Sie sich keine Mühe.

mühsam: dělat namáhavou drobnou prácietw. in mühsamer Kleinarbeit tun

na: No no, to se přece nedělá!Na, na, nu, das tut man aber nicht!

Ordnung: (u)dělat pořádek, ukliditOrdnung machen

passieren: Dělal, jako by se nic nestalo.Er tat so, als sei nichts passiert.

Pflicht: (u)dělat co z povinnostietw. aus Pflicht tun

Schande: Ne(u)dělej mi ostudu!Mach mir keine Schande!

Schnitt: (u)dělat do čeho hluboký řezeinen tiefen Schnitt in etw. machen

Schwierigkeit: dělat komu potíže/problémyj-m Schwierigkeiten machen

schwindeln: Dělá se mi špatně.Mir schwindelt.

so: Takhle to děláš dobře!Das machst du gut so!

Sorge: dělat komu starostij-m Sorgen machen

Spaß: dělat legráckySpaß machen/treiben

stellen: dělat nemocného, simulovatsich krank stellen

Theater: dělat divadlo kvůli čemu(ein) Theater um etw., wegen etw. machen

Trara: dělat kravál pro nic za nicviel Trara um nichts machen

tun: Nevím, co mám dělat.Ich weiß nicht, was ich tun soll.

überhaupt: Má celkem dost co dělat.Er hat überhaupt viel zu tun.

Umschweif: nedělat žádné cavykykeine Umschweife machen

unsittlich: dělat neslušné návrhyunsittliche Anträge machen

Unterschied: dělat rozdíly mezi kým/čímeinen Unterschied zwischen j-m/etw. machen