Hlavní obsah

hodina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (60 minut) die Stundejet rychlostí 80 km za hodinumit 80 Stundenkilometern fahrenvrátit se za čtvrt/půl hodinyin einer viertel/halben Stunde zurückkommenkaždou hodinujede Stunde, stündlich
  2. (čas na hodinách) die UhrKolik je hodin?Wie spät ist es?Je pět hodin.Es ist fünf Uhr.
  3. (vyučovací, úřední ap.) die Stunderozvrh hodinder Stundenplanvyučovací/pracovní hodinadie Unterrichtsstunde/Arbeitsstundeúřední hodinydie Amtsstunden, die Dienststunden
  4. (okamžik, doba) die Stundezavírací hodinadie Sperrstunde

Vyskytuje se v

bicí: die Schlaguhrbicí hodiny

brát: bei j-m Stunden in etw. nehmenbrát hodiny čeho u koho

duch: die Geisterstunde, die Gespensterstundehodina duchů

hodiny: die Uhr aufziehennatáhnout hodiny

hrací: die Spieluhrhrací hodiny

konverzace: eine Konversationsstundehodina konverzace

kukačka: die Kuckucksuhrhodiny s kukačkou

kyvadlový: die Pendeluhrkyvadlové hodiny

mechanismus: das Uhrwerkmechanismus hodin

nástěnný: die Wanduhrnástěnné hodiny

návštěva: der Besuchstag/die Besuchszeitden/hodina návštěv

parkovací: die Parkuhrparkovací hodiny

píchací: die Stechuhrpíchací hodiny

pískový: die Sanduhrpískové hodiny

podvečerní: die Abendstundepodvečerní hodina

pracovní: die Arbeitszeit/Arbeitsstundenpracovní doba/hodiny

průměrný: die Stundengeschwindigkeitfyz. průměrná rychlost za hodinu

přesýpací: die Sanduhrpřesýpací hodiny

rozvrh: der Stundenplanrozvrh hodin

stojací: die Standuhrstojací hodiny

úřední: die Amtsstunden, die Dienststundenúřední hodiny

vysílací: die Sendestunde/Sendezeitvysílací hodina/doba

vyučovací: die Unterrichtsstundevyučovací hodina

ani: Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.Ani nevím, kolik je hodin.

: Der Zug kommt erst in zwei Stunden.Vlak přijede až za dvě hodiny.

budík: den Wecker auf sechs Uhr stellennastavit budík na šest hodin

být: Es ist ein Uhr.Je jedna hodina.

celý: Es dauert stundenlang.Trvá to celé hodiny.

časný: in den frühen Morgenstundenv časných ranních hodinách

denně: Wie viele Stunden am Tag arbeiten Sie?Kolik hodin denně pracujete?

dopředu: die Uhr vorstellenposunout hodiny dopředu

dřív: eine Stunde frühero hodinu dřív

jet: Der Zug fährt um drei ab.Vlak jede ve tři hodiny.

kolik: Wie spät ist es?Kolik je hodin?

končit: Das Theaterstück endet um zehn Uhr.Divadlo končí v deset hodin.

napřed: Die Uhr geht voraus.Hodiny jdou napřed.

nejvíc: Es wird höchstens noch eine Stunde dauern.Bude to trvat ještě nejvíc hodinu.

nezvyklý: zu ungewohnter Stunde nach Hause kommenpřijít domů v nezvyklou hodinu

o: Sie kommt zwei Stunden später.Přijede o dvě hodiny později.

oběd: In einer Stunde gibt es Mittagessen.Za hodinu bude oběd.

odpolední: in den Nachmittagsstundenv odpoledních hodinách

otevřít: Das Geschäft wird um 7 Uhr geöffnet.Obchod se otevírá v 7 hodin.

počítat: die Minuten/Stunden/Tage zählenpočítat minuty/hodiny/dny

pomalu: Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.

poskočit: Der Uhrzeiger sprang schnell vor.Hodinová ručička rychle poskočila.

pošilhávat: nach der Uhr schielenpošilhávat po hodinách

pozadu: Die Uhr geht fünf Minuten nach.Hodiny jdou o pět minut pozadu.

prohovořit: stundenlang mit j-m sprechenprohovořit s kým hodiny

prosedět: zehn Stunden im Flugzeug versitzenprosedět deset hodin v letadle

před, přede: vor einer Stundepřed hodinou

přesně: Die Uhr geht genau.Hodiny jdou přesně.

přesnost: die Genauigkeit von mechanischen Uhrenpřesnost mechanických hodin

přijít: in die Schule eine Stunde später kommenpřijít do školy o hodinu později

půlmaraton: Er hat den Halbmarathon unter 2 Stunden geschafft.Zaběhl půlmaraton pod 2 hodiny.

rozmezí: innerhalb/im Zeitraum von einer Stundev rozmezí jediné hodiny

šilhat: nach der Uhr schielenšilhat po hodinách

takřka: Sie warteten beinahe drei Stunden.Čekali takřka tři hodiny.

tlouct: Die Uhr schlägt Mitternacht.Hodiny tlučou půlnoc.

uhodit: Die Uhr hat Mittag geschlagen.Hodiny uhodily poledne.

uletět: 1 000 Kilometer pro Stunde fliegenuletět za hodinu 1000 kilometrů

v, ve: um zwanzig Uhrve dvacet hodin

vyletět: Wir sind um 17 Uhr abgeflogen.Vyletěli jsme v 17 hodin.

vyučování: Der Unterricht beginnt um 8 Uhr.Vyučování začíná v 8 hodin.

za: 100 Kilometer pro Stunde fahrenjet 100 kilometrů za hodinu

zapíchnout: Heute machte ich schon um 15 Uhr Feierabend.Dnes jsem to v práci zapíchl už v 15 hodin.

zavírací: die Sperrstundezavírací hodina v restauraci

zpožďovat se: Die Uhr geht nach.Hodiny se zpožďují.

anderthalb: anderthalb Stunden dauerntrvat (jednu) hodinu a půl

anlaufen: gegen die Parkuhr anlaufenvrazit do parkovacích hodin

etlich(er,e,es): nach etlichen Stundenpo několika hodinách

nach: fünf Minuten nach sechsšest (hodin a) pět (minut)

pro: 15 Euro pro Stunde verdienenvydělávat 15 eur za hodinu

reichlich: eine reichliche Stundeněco více než hodinu

Uhr: Die Uhr geht vor/nach.Hodiny jdou napřed/pozadu.

abfahren: Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.Jeho sestra odjíždí v pět hodin.

danach: zwei Stunden danachdvě hodiny nato, o dvě hodiny později

eben: Es ist schon acht Uhr. – Eben!Je osm hodin. – No právě!

Einlass: Einlass ab 18 Uhrvstup od 18 hodin

erst: Es ist erst 20 Uhr.Je teprve 20 hodin.

es: Es ist ein Uhr.Je jedna hodina.

gehen: Der Zug geht um 15:15 Uhr.Vlak jede v 15:15 hodin.

gewohnt: zur gewohnten Stunde kommenpřijít v obvyklou hodinu

Glotze: ein paar Stunden vor der Glotze sitzensedět před telkou několik hodin

kommen: Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

passen: Um 15 Uhr passt es mir gut.V 15 hodin se mi to hodí.

regulieren: eine Uhr regulierensprávně nastavit hodiny

schließen: Die Läden schließen um 18 Uhr.Obchody zavírají v šest hodin.

schwänzen: die Stunde schwänzenulít se z hodiny

sein: Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.

sie: Meine Eltern sind da. Sie sind vor einer Stunde gekommen.Jsou tu moji rodiče. Přijeli před hodinou.

Sommerzeit: die Uhren auf Sommerzeit stellennastavit hodiny na letní čas

spät: bis in die späten Nachtstunden feiernslavit až do pozdních nočních hodin

stellen: eine Uhr stellennařídit hodiny

Stunde: Der Tag hat 24 Stunden.Den má 24 hodin.

Stundenkilometer: (mit) 120 Stundenkilometern fahrenjet (rychlostí) 120 kilometrů za hodinu

um: um sieben (Uhr)v sedm (hodin)

verlassen: Er hat das Haus um 5 Uhr verlassen.Odešel z domu v pět hodin.

wenig: in wenigen Stundenza několik (málo) hodin

zeigen: Die Uhr zeigt zehn vor elf.Hodiny ukazují za deset minut jedenáct.

hodina: jede Stunde, stündlichkaždou hodinu