Hlavní obsah

erst

Částice

  1. co teprve
  2. , teprveDer Zug kommt erst später an.Vlak přijede až později.Ich bin erst gegen Mittag aufgewacht.Probudila jsem se až kolem poledne.
  3. (es ist) erst + Zeitangabe (je) teprve + časový údajEs ist erst 20 Uhr.Je teprve 20 hodin.Er ist erst 6 Jahre alt.Je mu teprve 6 let.

Vyskytuje se v

einmal: nejdřív, nejprveerst einmal

erst: (je) teprve + časový údaj(es ist) erst + Zeitangabe

erst(er,e,es): pro poprvé, ponejprvfürs Erste

Geige: hrát první housledie erste Geige spielen

Hand: z první rukyaus erster Hand

Hilfe: první pomoc ošetření zraněnéhoErste Hilfe

Linie: v prvé řadě předevšímin erster Linie

Rang: nejvyššího stupně, prvního řádu drzost ap.ersten Ranges

Schritt: první krok začátekder erste Schritt

Vergnügen: Nejdřív práce, potom zábava.Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.

zu: za prvé ve výčtuzum Ersten

Hälfte: v první polovině 20. stoletíin der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Stimme: první hlas (písně)die erste Stimme (eines Liedes)

Advent: první adventní neděleerster Advent

als: Připadalo mi, jako by právě vstal.Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.

Bank: Sedí v první lavici.Er sitzt in der ersten Bank.

Blick: láska na první pohledLiebe auf den ersten Blick

er: Vrátí se až navečer.Er kommt erst gegen Abend wieder.

frau: Když se narodí ženě první dítě...Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...

Frost: první mrazydie ersten Fröste

halten: Jeho přítelkyni jsme nejdříve považovali za jeho dceru.Seine Freundin hielten wir erst für seine Tochter.

Klasse: Na podzim půjde do první třídy.Sie kommt im Herbst in die erste Klasse.

kommen: Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.

Mai: 1. máj, Svátek práceder Erste Mai

Preis: vyhrát první cenuden ersten Preis gewinnen

rangieren: být první v pořadíals erster rangieren

Satz: první věta symfonieder erste Satz einer Sinfonie

sprechen: Dítě se teprve učí mluvit.Das Kind lernt erst sprechen.

stärken: Nejprve se posilněte!Stärkt euch erst einmal!

Stelle: být na prvním/posledním místěan erster/letzter Stelle liegen

umziehen: Musím se nejdříve převléknout.Ich muss mich erst noch umziehen.

gehen: První cenu získala paní Meierová.Der erste Preis ging an Frau Meier.

hlas: první hlasdie erste Stimme

pomoc: med. první pomocdie Erste Hilfe

popálenina: med. popálenina prvního stupněeine Verbrennung ersten Grades

poprvé: poprvé a naposledydas erste und (zugleich das) letzte Mal

poslech: na první poslechauf das erste Anhören

první: láska na první pohleddie Liebe auf den ersten Blick

rychlost: první/druhá rychlosterster/zweiter Gang

řada: v první řadě předevšímin erster Reihe/Linie

světový: hist. první světová válkaerster Weltkrieg

ano: Přijedu až za týden, ano?Ich komme erst in einer Woche, ja?

aspirovat: aspirovat na první místoden ersten Platz anstreben

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

balkon: sedadlo na prvním balkoněder Sitz auf dem ersten Balkon

část: první částerster Teil

dávka: výraznější vedlejší účinky po první očkovací dávcestärkere Nebenwirkungen nach der ersten Impfdosis

dekáda: první dekáda v měsícidie erste Monatsdekade

díl: první díl Faustaerster Teil von Faust

dojem: první dojmyerste Eindrücke

houslista: první houslistaerster Geiger

jakost: zboží první jakostiWare erster Qualität

naopak: Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!

napoprvé: Pokus se zdařil hned napoprvé.Das Experiment gelang gleich beim ersten Mal.

nejdřív: Byl hotov nejdřív ze všech.Er war als erster von allen fertig.

nejprve: Nejprve se najez.Iss mal erst.

odpadnout: Mladý běžec odpadl po prvním kole.Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.

odrodit: odrodit své první dítěihr erstes Kind gebären

ohřát se: Ohřál jsem se teprve svařeným vínem.Ich habe mich erst mit Glühwein aufgewärmt.

osmahnout: Nejprve musíš maso krátce osmahnout.Du musst erst das Fleisch kurz anbraten.

pak: V ulici je nejdřív pekárna a pak řeznictví.In der Straße kommt erst die Bäckerei und dann die Fleischerei.

po: po prvézum ersten Mal

podlaží: byt v prvním podlažíeine Wohnung im ersten Stock

polovina: v první polovině 18. stoletíin der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts

pořadí: lóže v prvním pořadídie Loge im ersten Rang

poskočit: sport. poskočit do první ligyin die erste Liga vorrücken

proslavit: Proslavil ho hned první film.Sein erster Film machte ihn gleich berühmt.

přesednout: Přesedni si do první lavice.Setze dich in die erste Bank um.

půle: první půle zápasuerste Halbzeit

půlka: v první polovině minulého stoletíin der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts

působiště: mé první učitelské působištěmeine erste Wirkungsstätte als Lehrer

ročník: ukončit první ročníkerstes Studienjahr beenden

rozebrat: První vydání je už rozebráno.Die erste Auflage ist schon ausverkauft.

soutěžit: soutěžit s kým o první místomit j-m um den ersten Platz kämpfen/wetteifern

spálenina: med. spáleniny prvního/druhého/třetího stupnědie Verbrennungen ersten/zweiten/dritten Grades

stadium: první stadium životaerste Lebensstufe

stání: práv. první stáníerster Gerichtstermin

tah: první tah sportkyerste Lottoziehung

teprve: teprve před týdnemerst vor einer Woche

Anhieb: napoprvé, na první pokusauf (den ersten) Anhieb

třída: kupé první třídydas Abteil erster Klasse

vtrhnout: Táta vtrhl do dveří jako první.Der Vater stürmte als Erster zur Tür herein.

vůz: vůz první třídyein Wagen der ersten Klasse

vyklubat se: Vyklubal se jí první zub.Ihr erster Zahn ist durchgebrochen.

vyplynout: To teprve vyplyne ze situace.Das ergibt sich erst aus der Lage.

vystřízlivět: Musí nejdřív vystřízlivět.Er muss erst nüchtern werden.

jednou: Dvakrát měř, jednou řež.Erst wägen, dann wagen.

křížek: expr. přijít s křížkem po funuseden Brunnen erst zudecken, wenn das Kind schon hineingefallen ist

pohled: poznat na první pohled koho/coj-n/etw. auf den ersten Blick erkennen

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Erst wägen, dann wagen.