Hlavní obsah

Satz

Der, podstatné jméno~es, -ä-e

  1. věta výpověďein langer/einfacher Satzdlouhá/jednoduchá věta
  2. věta, poučkader Satz des PythagorasPythagorova věta
  3. polygr.sazba rukopisu v tiskárně
  4. hud.věta skladby ap.der erste Satz einer Sinfonieprvní věta symfonie
  5. úř.sazba, tarif
  6. sada, souprava, set klíčů ap.
  7. usazenina, sedlina
  8. sport.sada, setEr verlor in drei Sätzen.Prohrál ve třech setech.

Vyskytuje se v

darüber: Sie strich die Zeile durch und schrieb einen anderen Satz darüber.Přeškrtla řádek a napsala nad to jinou větu.

einsetzen: In dem Satz ist ein Wort einzusetzen.Do věty je třeba dosadit jedno slovo.

Pythagoras: geom. Pythagorova větader Satz des Pythagoras, hovor. der Pythagoras

slovo: pořádek slov (ve větě)die Wortstellung (im Satz)

postavení: postavení slova ve větědie Wortstellung im Satz

prostý: tvořit prosté větyeinfache Sätze bilden

přehodit: přehodit slova ve větěWörter im Satz umstellen

přeškrtnout: přeškrtnout větuden Satz durchstreichen

rozebrat: ling. rozebrat větuden Satz zergliedern

rozvitý: rozvitá větaein erweiterter Satz

useknout: useknout větu v půlimitten im Satz abbrechen

uvozovka: dát větu do uvozovekden Satz in Anführungszeichen setzen

vsunutí: vsunutí věty do textudie Einfügung des Satzes in den Text

záporný: ling. záporná větanegativer Satz

zformovat: zformovat myšlenky do větyseine Gedanken in einen Satz formen

zpřeházet: zpřeházet slova ve větědie Worte im Satz umstellen