Hlavní obsah

Bank

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. banka
  2. bank v hazardní hře

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. die Bank sprengen rozbít bank

Vyskytuje se v

Bank: rozbít bankdie Bank sprengen

auf: na laviciauf der Bank

Kredit: vzít si v c!bance půjčkubei der Bank einen Kredit aufnehmen

bewilligen: c!Banka mi schválila úvěr.Die Bank hat mir einen Kredit bewilligt.

entrichten: platit c!bance vysoké poplatkyhohe Gebühren an die Bank entrichten

liegen: Peníze jsou uloženy v c!bance.Das Geld liegt auf der Bank.

ritzen: vyrýt písmena do laviceBuchstaben in eine Bank ritzen

sparen: spořit peníze u c!bankydas Geld bei einer Bank sparen

banka: die Nationalbanknárodní banka

centrální: die Zentralbankekon. centrální banka

depozitní: die Depositenbankdepozitní banka

devizový: die Devisenbankdevizová banka

diskrétní: diskrete Zone in der c!Bankdiskrétní zóna v bance

hypoteční: die Hypothekenbankhypoteční banka

investiční: die Investitionsbankinvestiční banka

mezibankovní: mezibankovní úvěrder Bank-zu-Bank-Kredit

půjčka: bei der c!Bank einen Kredit aufnehmenvzít si půjčku u banky

ředitel: der Bankdirektor/Rektorředitel banky/školy

ústřední: die Zentralbankústřední banka

dojít: Geld von der c!Bank holendojít si do banky pro peníze

emisní: die Emissionsbankemisní banka

guvernér: ein Gouverneur der Zentralbankguvernér centrální banky

pobočka: eine Zweigstelle der Staatsbankpobočka státní banky

přesednout: Přesedni si do první lavice.Setze dich in die erste Bank um.

vloupat se: in eine c!Bank einbrechenvloupat se do banky

vypůjčit si: sich das Geld bei der c!Bank leihenvypůjčit si peníze z banky

zvednout se: zvednout se z lavicesich von einer Bank erheben