Hlavní obsah

auf

Předložka

  1. na na povrchuauf dem Tischna stoleauf der Bankna lavici
  2. označuje směr pohybu, při kterém je dotčena plocha shora dolůna povrchdie Tasche auf den Boden legenpoložit tašku na zem
  3. v bance ap., na policii ap.auf der Post seinbýt na poštěauf Reisenna cestách
  4. na žebřík ap.auf eine Spitze kletternšplhat na vrchol
  5. auf etw. Akk zu k čemu směrauf den Hafen zuk přístavuauf das Ende zuke konci
  6. na prostorová vzdálenostDer Lärm war auf einige Meter zu hören.Hluk byl slyšet na několik metrů.
  7. na označení časového obdobíauf eine Wochena jeden týden
  8. na doporučení ap.auf Wunschna přáníauf Befehlna příkaz

Předložka

  1. auf etw. Akk gehen jít kam na poštu ap.

Příslovce

  • užívá se jako výzva, aby někdo něco otevřelTür auf!Otevři dveře!

Vyskytuje se v

Abstellgleis: j-n aufs Abstellgleis schiebenodsunout koho na vedlejší kolej

achtzig: auf achtzig seinvřít (vzteky)

alt: auf meine alten Tagena stará kolena ve vysokém věku

Anhieb: auf (den ersten) Anhiebnapoprvé, na první pokus

Arm: j-n auf den Arm nehmenvodit koho za nos, utahovat si z koho

aufgehen: j-m geht der Knopf aufkomu to docvaklo

aufgehen: j-m geht das Messer in der Tasche aufkomu se otevírá kudla v kapse

Bahn: auf die schiefe Bahn geraten/kommendostat se na šikmou plochu

bald: Bis (auf) bald !(Brzy) Nashle!

Barrikade: auf die Barrikaden gehen/steigenjít do ulic, protestovat

Bein: (wieder) auf die Beine kommenpostavit se (zase) na nohy uzdravit se

Bein: sich nicht (mehr) auf den Beinen halten könnensotva se udržet na nohou únavou, vyčerpáním ap.

Bein: auf eigenen Beinen stehenstát na vlastních nohou

biegen: auf Biegen und Brechenstůj co stůj

Bildfläche: auf der Bildfläche erscheinenobjevit se, vynořit se v místnosti ap.

bis: bis auf den letzten etw. + Partizip Perfektaž do poslední(ho) čeho místa, koruny ap.

bleiben: auf der Erde bleibenzůstat (nohama) na zemi, držet se při zemi

bleiben: j-m auf den Fersen bleibenbýt komu v patách

Boden: auf fruchtbaren Boden fallenpadnout na úrodnou půdu

brennen: etw. Nom brennt j-m auf der Zungeco pálí koho na jazyku

bringen: j-n auf Draht bringenkoho popohnat

bringen: etw. Akk auf Hochglanz bringenco dát do pucu

Busch: bei j-m auf den Busch klopfentahat z koho rozumy/informace

Butter: Butter auf dem Kopf habenmít máslo na hlavě

Damm: wieder auf dem Damm seinbýt zase ve své kůži

Dampfer: auf dem falschen Dampfer sein/sitzen/sich befindenbýt na omylu, být vedle

Dauer: auf Dauernapořád, navždy na neomezenou dobu

Dauer: auf (die) Dauernadlouho, na delší dobu, dlouhodobě

Decke: j-m fällt die Decke auf den Kopfkomu padá všechno na hlavu, na koho všechno padá

Deckel: j-m eins auf den Deckel gebendát komu za uši vyčinit

drücken: auf die Tränendrüse drückenhrát na city

Drücker: auf den letzten Drückerna poslední chvíli

Durchfahrt: die Ohren auf Durchfahrt stellenposlouchat na půl ucha

einmal: auf einmalnajednou, vtom znenadání

Erde: auf der Erde bleibenzůstat (nohama) na zemi

ewig: (auf) immer und ewignavěky, navždy

ex: (auf) ex trinkenvypít na ex sklenici vodky ap.

Fährte: j-m auf der Fährte seinbýt komu na stopě

Fährte: auf der falschen Fährte seinbýt na špatné stopě

Fall: auf jeden Fallv každém případě, na každý pád

Fall: auf alle Fällev každém případě, každopádně

Fall: auf keinen Fallv žádném případě, naprosto ne, rozhodně ne

Faust: zu j-m/etw. wie die Faust aufs Auge passenhodit se ke komu/čemu jako pěst na oko

Faust: auf eigene Faustna vlastní pěst

Finger: j-m auf die Finger klopfenklepnout koho přes prsty

fliegen: auf die Straße fliegenvyletět na ulici dostat výpověď

Fuß: auf eigenen Füßen stehenstát na vlastních nohách

Fuß: auf freiem Fuß seinbýt na svobodě

Ganze: aufs (große) Ganze gesehencelkově vzato, viděno vcelku

Gefahr: auf eigene Gefahrna vlastní nebezpečí/riziko

gehen: aufs Eis tanzen gehenpohybovat se na tenkém ledě

Geist: j-m auf den Geist gehenjít na nervy komu

Geldbeutel: auf dem Geldbeutel sitzensedět na penězích být lakomý

Gemüt: j-m aufs Gemüt schlagendeprimovat, ubíjet koho

geraten: auf die schiefe Bahn geratendostat se na šikmou plochu

Geratewohl: aufs Geratewohlnazdařbůh, naslepo, bůhvíkam

Gerichtsweg: auf dem Gerichtswegsoudní cestou

Geschäftskosten: auf Geschäftskostenna náklady firmy

Gewissen: j-n/etw. auf dem Gewissen habenmít koho/co na svědomí

Glatteis: j-n aufs Glatteis führenpřevézt, oblafnout koho

Glatteis: aufs Glatteis geratendostat se na tenký led

Glatteis: sich aufs Glatteis begebenpustit se na tenký led

Gleis: j-n/etw. auf ein totes Gleis schiebenodsunout koho/co na vedlejší kolej

Glück: auf gut Glücknaslepo, nazdařbůh

Goldwaage: alles/jedes Wort auf die Goldwaage legenbrát všechno doslovně/smrtelně vážně

Granit: bei j-m mit etw. auf Granit beißennarazit na tuhý odpor u koho s čím, vylámat si zuby na čem

Grund: von Grund auf/ausod základu, úplně něco změnit ap.

Grund: etw. Dat auf den Grund gehenjít až k jádru čeho

Grund: auf Grund etw. Genna základě čeho, kvůli čemu

Haar: auf ein Haarnavlas (přesný)

Hals: j-n/etw. auf dem Hals habenmít koho/co na krku

halten: auf sich haltendbát o sebe

Hand: Besser einen Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

hart: Es geht hart auf hart.Jde do tuhého.

hauchen: j-m einen Kuss auf die Wange hauchenvdechnout komu polibek na tvář, koho letmo políbit na tvář

Herz: das Herz auf dem rechten Fleck habenmít srdce na pravém místě

Herz: das Herz auf der Zunge habenCo na srdci, to na jazyku.

Herz: etw. Akk auf dem Herzen habenmít co na srdci prosbu ap.

Hieb: auf einen Hiebjednou ranou, jedním vrzem

Hinterbein: sich auf die Hinterbeine stellenstavět se na zadní

hoch: auf hoher Seena širém moři

Hochglanz: etw. Akk auf Hochglanz bringendát do pucu, pořádně uklidit co

Hölle: die Hölle auf Erden habenmít peklo na zemi

Holz: Holz auf sich hacken lassennechat na sobě dříví štípat

Holzweg: auf dem Holzweg sein, sich auf dem Holzweg befindenbýt vedle/na omylu

hundert: auf hundert kommenpřijít do varu

Jahr: auf Jahr und Tagpřesně na den

jung: von jung aufodmalička, od dětství

Kante: auf der Kante (stehen)(mít) na kahánku

Kappe: etw. Akk auf seine (eigene) Kappe nehmenvzít co na své triko