Hlavní obsah

Finger

Der, podstatné jméno~s, ~

 • prstder kleine Fingermalíček, malík

Der, podstatné jméno~s, ~

 1. die Finger von etw. (weg)lassen hovor.dát od čeho ruce pryč
 2. den Finger darauf haben hovor.mít co pod palcem
 3. keinen Finger krumm machen/rühren hovor.nehnout ani prstem
 4. die Finger in etw. Dat haben hovor.mít prsty v čem
 5. sich Dat bei etw. die Finger verbrennen hovor.spálit si prsty při čem
 6. an jedem Finger zehn haben hovor. žert.mít jich na každém prstu deset ctitelů, ctitelek ap.
 7. j-m auf die Finger klopfen hovor.klepnout koho přes prsty
 8. sich Dat etw. Akk aus den Fingern saugen vycucat si co z prstu vymyslet
 9. etw. Akk im kleinen Finger haben hovor.mít co v malíčku
 10. etw. Akk mit dem kleinen Finger machen hovor.zvládat co levou zadní
 11. j-n um den (kleinen) Finger wickeln hovor.omotat si kolem prstu koho

Vyskytuje se v

zehn: sich alle zehn Finger nach etw. leckenolíznout si všech deset (prstů) mít něco rád

dick: einen dicken Finger habenmít oteklý prst

richten: den Finger nach unten richtenzamířit prstem dolů

Ring: einen Ring (am Finger) tragennosit (na prstě) prsten

schneiden: Ich habe mir/mich in den Finger geschnitten.Řízl jsem se do prstu.

weisen: auf j-n/etw. mit dem Finger weisenukazovat prstem na koho/co

zeigen: mit dem Finger auf j-n zeigenukázat na koho prstem

zlodějský: lange Fingerzlodějské prsty

bubnovat: mit den Fingern auf den Tisch trommelnbubnovat prsty do stolu

hodněkrát: Ich habe mir schon mehrmals die Finger verbrannt.Už jsem se hodněkrát spálil.

jet: mit dem Finger über die Zeilen im Buch fahrenjet prstem po řádcích v knize

lusknout: Er hat mit den Fingern geschnippt.Luskl prsty.

obratný: gelenkige Finger/Hände habenmít obratné prsty/ruce

olíznout: Blut vom Finger leckenolíznout krev z prstu

otékat: Der verletzte Finger schwillt schnell an.Poraněný prst rychle otéká.

otlačený: wund geschriebene Fingerotlačené prsty (z psaní)

poranit: Ich habe mir den Finger verletzt.Poranil jsem si prst.

prst: etw. mit den Fingern anfassendotknout se čeho prsty

přivřít: (sich) die Finger in der Tür klemmenpřivřít (si) prsty mezi dveře

říznout se: sich in den Finger schneidenříznout se do prstu

sklouznout: Der Ring rutschte vom Finger (ab).Prstýnek sklouzl z prstu.

smeknout se: Der Ring ist ihr vom Finger gerutscht.Prsten se jí smekl z prstu.

sundat: einen Ring vom Finger abziehensundat si prsten z prstu

svézt se: Der goldene Ring rutschte ihm vom Finger.Zlatý prsten se mu svezl z prstu.

vykloubit: sich den Finger verrenkenvykloubit si prst

vymknout: Ich habe mir fast den Finger verstaucht.Skoro jsem si vymknul prst.

zarýt: die Finger in den Sand bohrenzarýt prsty do písku

zatnout: Finger ins Kissen einkrallenzatnout prsty do polštáře

zkroucený: gekrümmte Fingerzkroucené prsty

zmrzlý: verfrorene Fingerzmrzlé prsty

ztuhnout: Meine Finger wurden starr.Ztuhly mi prsty.

dlouhý: lange Finger machenmít dlouhé prsty

drápek: sich nach j-m/etw. die Finger leckenpřen. brousit si drápky na koho/co

hasit: Lass die Finger davon!Nehas, co tě nepálí!

omotat: j-n um den (kleinen) Finger wickelnomotat si koho kolem prstu

popálit: sich die Finger verbrennenpopálit si prsty

proklouznout: j-m zwischen den Fingern durchschlüpfenproklouznout komu mezi prsty

ukázat: mit dem Finger auf j-n deutenukázat na koho prstem

vycucat: sich etw. Akk aus den Fingern saugenvycucat si co z prstu

vypočítat: sich etw. an den (zehn) Fingern abzählen könnenmoci si vypočítat co na prstech (jedné ruky)

Finger: die Finger von etw. (weg)lassendát od čeho ruce pryč