Hlavní obsah

bubnovat

Nedokonavé sloveso

  1. (hrát na buben) trommeln, paukenbubnovat na bubendie Trommel schlagen
  2. (klepat) trommeln, prasselnbubnovat prsty do stolumit den Fingern auf den Tisch trommeln