Hlavní obsah

zehn

Číslovka

  • desetdie Zehn Gebotedesatero přikázání

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. deset číslo
  2. hovor.desítka tramvaj ap.

Vyskytuje se v

Pferd: keine zehn Pferde bringen j-n dazu, etw. Akk zu tunkoho by nedostal ani párem volů k tomu, aby udělal co

zehn: sich alle zehn Finger nach etw. leckenolíznout si všech deset (prstů) mít něco rád

zehnt: zu zehntpo deseti, v deseti

Gebot: die Zehn Gebotedesatero (přikázání)

sein: Drei und sieben ist zehn.Tři a sedm je deset.

Band: ein Werk in zehn Bändendílo v deseti svazcích

berechnen: Ich berechne Ihnen das nur mit zehn Euro.Účtuji vám za to jen deset eur.

gleich: Zehn minus drei ist gleich sieben.Deset minus tři se rovná sedmi.

hiervon: Hiervon nahm sie zehn Stück.Z toho si vzala deset kousků.

vielleicht: Ich habe vielleicht noch zehn Euro übrig.Zůstalo mi ještě asi deset eur.

wenn: Wenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.

zeigen: Die Uhr zeigt zehn vor elf.Hodiny ukazují za deset minut jedenáct.

přikázání: die Zehn Gebotenáb. desatero přikázání

čtvrt: ein Viertel vor zehn/drei viertel zehntři čtvrtě na deset

končit: Das Theaterstück endet um zehn Uhr.Divadlo končí v deset hodin.

mezi: der Preis zwischen fünf und zehn Eurocena mezi pěti a deseti eury

minuta: zehn Minuten später kommenpřijít o deset minut později

nějaký: Es geschah vor etwa zehn Jahren.Stalo se to před nějakými deseti roky.

nejvýš: höchstens zehn Minuten wartenpočkat nejvýš deset minut

odmlčet se: Nach zehn Jahren haben sie das Konzertieren abgebrochen.Po deseti letech koncertování se odmlčeli.

páchnout: Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.Už tam nikdy nepáchnu.

pětka: Kannst du mir einen Zehner leihen?hovor., přen. Můžeš mi půjčit pětku?

plus: Er verdient plus-minus zehn Tausend Kronen.Vydělává plus minus deset tisíc korun.

počítat: von eins bis zehn zählenpočítat od jedné do deseti

pod, pode: zehn Grad unter nulldeset stupňů pod nulou

prosedět: zehn Stunden im Flugzeug versitzenprosedět deset hodin v letadle

působit: Die Gesellschaft ist seit zehn Jahren auf dem Markt tätig.Společnost působí na trhu už deset let.

starší: Er ist zehn Jahre älter als ich.Je o deset let starší než já.

takový: Es ist etwa zehn Jahre her.Je to takových deset let.

tempo: zehn Züge schwimmenuplavat deset temp

tipnout (si): Er hat sechs Nummern von zehn richtig getippt.Tipl šest čísel z deseti.

vynásobit: die Zahl mit zehn multiplizierenvynásobit číslo deseti

vypočítat: sich etw. an den (zehn) Fingern abzählen könnenmoci si vypočítat co na prstech (jedné ruky)

Finger: an jedem Finger zehn habenmít jich na každém prstu deset ctitelů, ctitelek ap.