Hlavní obsah

za

Předložka

 1. (poloha, umístění) hinter, anzahrada za domemein Garten hinter dem Haussedět za stolemam Tisch sitzenzahnout za rohum die Ecke biegen
 2. přen.(skrytý smysl) hinterCo za tím vězí?Was steckt dahinter?
 3. (kdy) während, beiza válkywährend des Kriegesza svítáníin der Morgendämmerung, im Morgengrauenza čí vládyunter j-s Herrschaft
 4. (frekvence, opakování) pro, injednou za rokeinmal pro/im Jahrjet 100 kilometrů za hodinu100 Kilometer pro Stunde fahren
 5. (po jaké době) inza chvíligleichPřijdu za hodinu.Ich komme in einer Stunde.
 6. (posloupnost) für, hinterden za dnemTag für Tagstát jeden za druhýmhintereinanderstehenZa mnou! výzvaMir nach!
 7. (odměna, odplata ap.) für, umzaplatit za co 20 eurfür etw. 20 Euro zahlenza nic na světěum nichts in der Welt
 8. (vzadu, dozadu) nach, nach-Volal za mnou.Er rief mir nach.
 9. (ve vývoji ap.) hinter
 10. (uchopit ap.) anvést se za ruceHand in Hand gehenzatáhnout za záchrannou brzdudie Notbremse ziehenvzít si koho za ženuj-n heiraten
 11. (okolnost, podmínka) bei, unterza každého počasíbei jedem Wetterza určitých podmínekunter bestimmten Bedingungen
 12. (účel, prospěch) für, zu
 13. (ve výčtu)za prvéerstens
 14. (namísto někoho) an Stelle, für

Vyskytuje se v

lub: mít za lubemzamýšlet vorhaben etw., im Schilde führen etw.

autorita: považovat koho za autorituj-n für eine Autorität halten

cena: cena za kusder Einzelpreis, der Preis pro Stück

čest: pokládat si za čest coetw. für (s)eine Ehre halten

dovoz: výlohy za dovozdie Anfuhrkosten

hrob: láska až za hrobLiebe bis in den Tod

: pro mne za mnemeinethalben, meinetwegen

jistý: za jistých podmínekunter gewissen Bedingungen

kus: ekon. cena za kusder Preis pro Stück

modlitba: modlitba za umírajícídas Sterbegebet

mrtvý: práv. prohlášení za mrtvéhodie Todeserklärung

odměna: dostat co za odměnuetw. zur Belohnung bekommen

počasí: za každého počasíbei Wind und Wetter/jedem Wetter

podmínka: za určitých podmínekunter gewissen Bedingungen

pro: pro nic za nicum ein Nichts/für nichts und wieder nichts

průměrný: fyz. průměrná rychlost za hodinudie Stundengeschwindigkeit

předpoklad: za předpokladu, že...unter der Voraussetzung, dass...

roh: vchod za rohemEingang um die Ecke

roh: odbočit za rohum die Ecke abbiegen

rozednění: za rozedněníbei Tagesanbruch

řeč: To nestojí za řeč!Das ist nicht der Rede wert!

škola: chodit za školudie Schule schwänzen

týden: za pár týdnůin einigen Wochen

účel: za účelem čehozum Zwecke, zwecks etw. Gen

účet: účet za telefondie Telefonrechnung

vidění: stát za viděnísehenswert sein

vina: klást za vinu komu coj-m etw. zur Last legen

zlé: mít komu co za zléj-m etw. übel nehmen

zmínka: co nestojí za zmínkuetw. verdient keine Erwähnung

absence: omluvit se za své absencesich für seine Abwesenheiten entschuldigen

almužna: pracovat za almužnufür ein Almosen arbeiten

ano: Přijedu až za týden, ano?Ich komme erst in einer Woche, ja?

asistence: za asistence policieim Beisein der Polizei

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

bariéra: stát za bariérouhinter der Barriere stehen

běhat: běhat za děvčatyden Mädchen nachlaufen

bezdůvodný: považovat zákaz za bezdůvodnýdas Verbot für grundlos halten

bezinfekční: Kdo má negativní test, je považován za bezinfekčního.Wer einen negativen Test hat, gilt als nicht ansteckend.

bezpředmětný: považovat co za bezpředmětnéetw. für gegenstandslos halten

boj: boj za mírder Kampf für den Frieden

bojovník: bojovník za lidská právader Kämpfer für die Menschenrechte

bořit: bořit za sebou všechny mostyalle Brücken hinter sich abbrechen

brát si: brát si koho za mužej-n zum Mann nehmen

brát si: brát si koho/co za vzorj-n zum Vorbild nehmen

cíl: vytknout si co za cílsich etw. zum Ziel setzen

co: Co je to za člověka?Was für ein Mensch ist er?

copak: Copak je to za člověka?Was für ein Mensch ist er?

člen: přijmout koho za členaj-n als Mitglied aufnehmen

daný: za daných okolnostíunter den gegebenen Umständen

dát: Co ti za to dali?Wie viel hast du dafür bekommen?

definitivní: považovat co za definitivníetw. für definitiv halten

den: za pár dnůin ein paar Tagen

děvče: chodit za děvčatyden Mädchen nachlaufen

dlužný: být dlužen za nájemmit der Miete im Rückstand sein

doprovod: za doprovodu ohňostrojeunter Begleitung von Feuerwerk

dorost: hrát za dorostim Nachwuchs spielen

druhý: za prvé, za druhéerstens, zweitens

držák: uchopit co za držáketw. am Halter greifen

držet: držet dítě za rukudas Kind an der Hand halten

důsledek: mít za následekzur Folge haben

groš: koupit co za pár grošůetw. für ein paar Groschen kaufen

hloupost: dávat peníze za hloupostiGeld für Dummheiten ausgeben

hnát se: hnát se za zlodějemdem Dieb nachjagen

hodina: jet rychlostí 80 km za hodinumit 80 Stundenkilometern fahren

hodina: vrátit se za čtvrt/půl hodinyin einer viertel/halben Stunde zurückkommen

hon: hon za kariéroudie Karrierejagd

honba: honba za penězidie Geldjagd

humus: Fuj, co to je za humus?Pfui, was für ein Zeug ist das?

chrlit: chrlit jednu knihu za druhouBücher am laufenden Band produzieren

chvilka: Bude tu za chvilku.Er wird hier in einem Augenblick sein.

chytit: Chytl ji za ruku.Er fasste sie bei der Hand.

chytit se: Chyťte se za ruce.Fasst euch an den Händen.

intelektuál: považovat koho za intelektuálaj-n zu den Intellektuellen zählen

inteligentní: považovat za inteligentního člověka kohoj-n für einen intelligenten Menschen halten

: Za to já nemohu.Dafür kann ich nichts.

jakýkoli: za jakýchkoli okolnostíunter beliebigen Umständen

jednou: jedenkrát za rokeinmal im Jahr

jiný: za jiných okolnostíunter anderen Umständen

jitro: vstávat za jitrain der Früh(e) aufstehen

každý: každý za sebejeder für sich

kdyby: Kdyby už to bylo za mnou!Wäre es schon vorbei!

kluk: běhat za klukyden Jungen nachlaufen

maličkost: pokládat co za maličkostetw. nur für eine Kleinigkeit halten

měnit: měnit koruny za euraKronen in Euro umtauschen

moct: za to nemohu.Ich kann nicht dafür.

moct: Za nehodu může řidič.Die Schuld an dem Unfall trägt der Fahrer.

moct: Za to všechno může on.Das alles ist seine Schuld.

nebezpečný: považovat koho za nebezpečnéhoj-n für gefährlich halten

nejdřív: Uvidíme se nejdřív za dva týdny.Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.

nevinný: uznat koho za nevinnéhoj-n für unschuldig halten