Hlavní obsah

moct, moci

Nedokonavé sloveso

  1. (být schopen) könnennemoct usnoutnicht einschlafen könnenDělám, co můžu.Ich tue, was ich kann.Nemůže to pochopit.Er kann es nicht begreifen.
  2. (smět) dürfen, könnenMůže se tady kouřit?Darf man hier rauchen?Tady nemůžete stát.Hier dürfen Sie nicht stehen.
  3. (mít možnost) könnenVstupenky můžete zakoupit předem.Die Eintrittskarten können Sie im Voraus kaufen.
  4. (být vinen, odpovědný) können, die Verantwortung tragen, die Schuld tragenJá za to nemohu.Ich kann nicht dafür.Za nehodu může řidič.Die Schuld an dem Unfall trägt der Fahrer.Za to všechno může on.Das alles ist seine Schuld.
  5. (pravděpodobně) mögen, dürfen, könnenKolik to může stát?Wie viel mag es kosten?Může mu být tak 48.Er mag etwa 48 Jahre alt sein.
  6. (je vhodné) könnenMohl bys také pomoci.Du könntest auch helfen.Už bys mohl odejít.Du könntest schon gehen.

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez entbehren können*

vystát: nemoci vystátnemoci snést nicht ausstehen* können* j-n/etw.

demonstrace: demonstrace mocidie Machtdemonstration

moc: z moci úřednívon Amts wegen

nemoc: dětské nemocidie Kinderkrankheiten

nemoc: med. kožní nemocidie Hautkrankheiten

pomoct si: Nemohu si pomoci.Ich kann mir nicht helfen.

případ: pro případ nemocifür einen Krankheitsfall

původce: původce nemocider Krankheitserreger

sloužit: Lituji, nemohu sloužit.Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.

ženský: ženské nemocidie Frauenkrankheiten

dočkat se: Nemůže se dočkat prázdnin.Sie kann die Ferien kaum erwarten.

dopadnout: To nemůže dopadnout dobře.Das kann nicht gut ausgehen.

dostat se: dostat se k mocian die Macht kommen

dostřelit: Brokovnice nemůže dostřelit daleko.Die Schrotbüchse kann nicht weit tragen.

dovolat se: Nemohu se nikam dovolat.Ich kann keine Verbindung bekommen.

existovat: Jak tady můžeš existovat?Wie kannst du hier leben?

hrozit se: hrozit se nemocisich vor einer Krankheit fürchten

humus: Jak můžeš sedět v tom humusu?Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?

chvíle: Můžeš chvíli počkat?Kannst du einen Moment warten?

: Za to já nemohu.Dafür kann ich nichts.

minout: To nemůžete minout.Das können Sie nicht verfehlen.

moc: To není v mé moci.Das steht nicht in meiner Macht.

možná: Možná bychom mohli ...Vielleicht könnten wir ...

mýlit se: Každý se může mýlit.Jeder kann sich irren.

nabažit se: Nemůže se tě nabažit.Er kann von dir nicht genug bekommen.

nadít se, nadát se: Čeho se od tebe můžeme nadát?Was können wir dir zutrauen?

nahmatat: Nemohl ve tmě nahmatat kliku.Er konnte im Dunkeln die Klinke nicht ertasten.

nastoupit: nastoupit po nemoci do prácenach der Krankheit wieder die Arbeit antreten

nota: nemoci chytit notudie Note nicht treffen können

obložený: Mohu Vám nabídnout obložené chlebíčky?Darf ich Ihnen belegte Brötchen anbieten?

odklidit: Mohl bys odklidit ze stolu?Könntest du den Tisch abräumen/abdecken?

odolat: Nemohl odolat pokušení.Er konnte der Versuchung nicht widerstehen.

odpoutat se: Nemohl se odpoutat od napínavé knížky.Er konnte sich von einem spannenden Buch nicht losreißen.

odřeknout si: Nemohl si odříci skleničku před spaním.Er konnte nicht auf den Schlaftrunk verzichten.

odtrhnout: Nemohl jsem je od sebe odtrhnout.Ich konnte sie nicht auseinander reißen.

osprchovat se: Kde se můžu osprchovat?Wo kann ich mich duschen?

pětka: hovor., přen. Můžeš mi půjčit pětku?Kannst du mir einen Zehner leihen?

pobrat: Nemůžu všechno pobrat.Ich kann nicht alles mitnehmen.

podpora: Podniky mohou zažádat o státní podporu.Die Unternehmen können staatliche Hilfe beantragen.

polykat: Nemocný nemůže polykat.Der Kranke kann nicht schlucken.

pomoct: Mohu vám nějak pomoci?Kann ich Ihnen irgendwie helfen?

popojet: Můžeš kousek popojet?Kannst du ein Stück weiter fahren?

představit: Mohu Vám představit pana X?Darf ich Ihnen Herrn X vorstellen?

přerazit se: Může se přerazit, aby jí pomohl.Er kann sich zerreißen, um ihr zu helfen.

přijít: Nemohu na to přijít.Ich kann nicht darauf kommen.

přistavit: Můžete mi přistavit vůz?Können Sie mit dem Wagen vorfahren?

rezervovat: Můžeš si pro mě rezervovat čtvrtek?Kannst du dir den Donnerstag für mich vormerken?

rozeznat: rozeznat příznaky nemocidie Symptome der Krankheit erkennen

rozhoupat se: Nemůžu se k ničemu rozhoupat.Ich kann mich zu nichts aufraffen.

rozhovořit se: Jakmile se rozhovoří, nemůže přestat.Wenn er zu sprechen beginnt, kann er nicht aufhören.

rozměnit: Můžete mi rozměnit?Können Sie mir wechseln?

rozrušení: nemoci usnout rozrušenímvor Aufregung nicht einschlafen können

roztlačit: Můžete mě roztlačit?Könnt ihr mich mal anschieben?

směstnat: Nemůže směstnat šaty do skříně.Er kann die Kleider nicht in den Schrank hineinpressen.

splést se: Splést se může každý.Jeder kann sich irren.

stonat: Nemůžu si dovolit stonat.Ich kann mir nicht leisten, krank zu sein.

tak: Jak můžeš tak lhát?Wie kannst du derart lügen?

tak: Může mu být tak dvacet.Er kann etwa zwanzig sein.

třeba: Můžeš jít třeba hned.Du kannst ruhig gleich gehen.

ubezpečit: Mohu tě ubezpečit, že je to odborník.Ich kann dir versichern, dass er ein Spezialist ist.

ujistit: O tom vás mohu ujistit.Ich kann Sie dessen versichern.

utáhnout: Nemohl jsem to finančně utáhnout.Ich konnte es nicht finanziell schaffen.

užitečný: Může ti být užitečný.Der kann dir von Nutzen sein.

volno: Je volno, můžeš jet.Es ist frei, du kannst fahren.

vpředu: Můžu sedět vpředu?Darf ich vorne sitzen?

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Könnten Sie uns fotografieren?

vyhrabat se: Nemůžu se z toho vyhrabat.Ich kann nicht hinauskriechen.

vykročit: Už jsme připraveni, můžeme vykročit.Wir sind schon bereit, wir können losgehen.

vymalovat: Obrázek můžeš vymalovat.Du kannst das Bild ausmalen.

vynahradit: Jak vám to můžu vynahradit?Wie kann ich es Ihnen ersetzen?

vypáčit: Nemůžu vypáčit ten klíč ze zámku.Ich bekomme den Schlüssel nicht aus dem Schloss heraus.

vypnout: Mohl bys vypnout zvuk?Könntest du den Ton ausschalten?

vyrušit: Mohl bych (vás) na chvíli vyrušit?Dürfte ich (euch) für einen Moment stören?

vystát: Nemůžu tvou sestru vystát.Ich kann deine Schwester nicht ausstehen.

vysypat: Mohl bys vysypat odpadky?Könntest du den Abfall wegschütten?

vyzrát: Nemůžu na něj vyzrát.Ich kann ihm nicht beikommen.

vyzvednout: Můžeš vyzvednout děti ze školy?Kannst du die Kinder von der Schule abholen?

z důvodu: Zrušil účast z důvodu nemoci.Er hat seine Teilnahme aufgrund der Krankheit aufgehoben.

zatelefonovat: Můžeš mi zítra zatelefonovat?Kannst du mich morgen anrufen?

zeptat se: Můžu se tě na něco zeptat?Darf ich dich etwas fragen?

zjistit: Mohl bys to zjistit?Könntest du es feststellen?

zmýlit se: Každý se může zmýlit.Jeder kann sich irren.

dech: kdo nemůže chytit dechj-m bleibt die Luft weg

dnes: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek!Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen!

jed: Na to můžeš vzít jed.Darauf kannst du Gift nehmen.

moc: být u mocian der Macht sein

písemně: To ti můžu dát písemně.Das kann ich dir schriftlich geben.

potřebovat: Nemohu vás tu teď potřebovat.Jetzt kann ich euch hier nicht brauchen.

prst: moci si spočítat co na prstech (jedné ruky)sich etw. an fünf Fingern abzählen können