Hlavní obsah

případ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jednotlivý jev, příklad) der (Vor)Falljen ve výjimečných případechnur in Sonderfällenv takovém případěin solchem Fallv některých případechin einigen Fällenpřípad od případuvon Fall zu Fall
  2. (věc, záležitost) der Fall, die Sache, die Angelegenheitujmout se toho případusich des Falls annehmenlékařský/právní případder medizinische Fall/Rechtsfall
  3. (výskyt) der Fall, das Vorkommen
  4. (událost) der (Vor)Fall, das Vorkommnis
  5. (možnost) der Fallv každém případěauf jeden Fall, jedenfallsv žádném případěauf keinen Fall, keinesfallspro všechny případyfür alle Fällepro případ nemocifür einen Krankheitsfallv případě potřeby/nutnostiim Bedarfsfall/Notfall, erforderlichenfallsv nejlepším případěim besten Fall, bestenfalls

Vyskytuje se v

eventuální: der Eventualfalleventuální případ

problémový: der Problemfallproblémový případ

řada: in einer (ganzen) Reihe von Fällenv (celé) řadě případů

exemplární: ein exemplarischer Fallexemplární případ

jedinečný: ein einzigartiger Vorfalljedinečný případ

jednotlivý: in einzelnen Fällenv jednotlivých případech

každý: auf jeden Fallv každém případě

krajní: der Extremfallkrajní případ

mimo: bis auf einige Fällemimo několik případů

naléhat: auf die Lösung des Falles drängennaléhat na vyřešení případu

naléhavý: eine dringliche Aufgabe/ein dringlicher Fallnaléhavý úkol/případ

nutnost: im Fall der Notwendigkeitv případě nutnosti

oba, obě: in beiden Fällenv obou případech

obvyklý: ein gewöhnlicher Fall/Verlaufobvyklý případ/průběh

potřeba: Im Bedarfsfall rufen Sie an.V případě potřeby zavolejte.

prošetřit: den Fall noch mal untersuchenprošetřit znovu případ

řídký: ein seltener Fallřídký případ

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: in demselben Fallev témže případě

v, ve: fallsv případě, že

všichni, všechny, všechna: für alle Fällepro všechny případy

zadní: nur im äußersten Falljen v nejzazším případě

günstig: im günstigsten Fall(e)v nejlepším případě

nötig: falls nötigv případě potřeby

Weise: in keiner Weisev žádném případě, vůbec ne

Fall: Für den Fall, dass...Pro případ, že...

jeder, jede, jedes: auf jeden Fallv každém případě

Notfall: im Notfallv nejnutnějším případě, v nouzi

vereinzelt: in vereinzelten Fällenv ojedinělých případech

Zweifelsfall: im Zweifelsfallv případě pochybnosti, ve sporném případě

případ: in solchem Fallv takovém případě