Hlavní obsah

případ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jednotlivý jev, příklad) der (Vor)Falljen ve výjimečných případechnur in Sonderfällenv takovém případěin solchem Fallv některých případechin einigen Fällenpřípad od případuvon Fall zu Fall
  2. (věc, záležitost) der Fall, die Sache, die Angelegenheitujmout se toho případusich des Falls annehmenlékařský/právní případder medizinische Fall/Rechtsfall
  3. (výskyt) der Fall, das Vorkommen
  4. (událost) der (Vor)Fall, das Vorkommnis
  5. (možnost) der Fallv každém případěauf jeden Fall, jedenfallsv žádném případěauf keinen Fall, keinesfallspro všechny případyfür alle Fällepro případ nemocifür einen Krankheitsfallv případě potřeby/nutnostiim Bedarfsfall/Notfall, erforderlichenfallsv nejlepším případěim besten Fall, bestenfalls

Vyskytuje se v

eventuální: eventuální případder Eventualfall

problémový: problémový případder Problemfall

řada: v (celé) řadě případůin einer (ganzen) Reihe von Fällen

exemplární: exemplární případein exemplarischer Fall

jedinečný: jedinečný případein einzigartiger Vorfall

jednotlivý: v jednotlivých případechin einzelnen Fällen

každý: v každém případěauf jeden Fall

krajní: krajní případder Extremfall

mimo: mimo několik případůbis auf einige Fälle

naléhat: naléhat na vyřešení případuauf die Lösung des Falles drängen

naléhavý: naléhavý úkol/případeine dringliche Aufgabe/ein dringlicher Fall

nutnost: v případě nutnostiim Fall der Notwendigkeit

oba, obě: v obou případechin beiden Fällen

obvyklý: obvyklý případ/průběhein gewöhnlicher Fall/Verlauf

potřeba: V případě potřeby zavolejte.Im Bedarfsfall rufen Sie an.

prošetřit: prošetřit znovu případden Fall noch mal untersuchen

řídký: řídký případein seltener Fall

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: v témže případěin demselben Falle

v, ve: v případě, žefalls

všichni, všechny, všechna: pro všechny případyfür alle Fälle

zadní: jen v nejzazším případěnur im äußersten Fall

günstig: im günstigsten Fall(e)v nejlepším případě

nötig: falls nötigv případě potřeby

Weise: in keiner Weisev žádném případě, vůbec ne

Fall: Für den Fall, dass...Pro případ, že...

Fall: Was würdest du in meinem Fall tun?Co bys dělal v mém případě?

jeder, jede, jedes: auf jeden Fallv každém případě

Notfall: im Notfallv nejnutnějším případě, v nouzi

Notfall: Bremse nur im Notfall ziehen!Brzdit jen v případě nouze!

vereinzelt: in vereinzelten Fällenv ojedinělých případech

Zweifelsfall: im Zweifelsfallv případě pochybnosti, ve sporném případě