Hlavní obsah

věc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předmět) die Sache, das Dingsbalit si své věciseine Sachen packen
  2. (skutečnost) die (Tat)Sache, das DingTo na věci nic nemění.Das ändert nichts an der (Tat)Sache.filoz. věc o sobědas Ding an sich
  3. (událost) die Sache, die GeschichteKdyž přijde na věc...Wenn es darauf ankommt...
  4. (problém, záležitost) die Sache, das Dingvěc ctidie EhrensacheMinisterstvo zahraničních věcíMinisterium für auswärtige Angelegenheiten, das Außenministerium

Vyskytuje se v

líc: Každá věc má rub a líc.Jedes Ding hat zwei Seiten.

postavit: Byl postaven před hotovou věc.Er wurde vor die vollendete Tatsache gestellt.

běžný: Je to běžná věc.Das ist eine übliche Sache.

dostat: dostat všechny věci do kufrualle Sachen in den Koffer kriegen

důležitý: důležitá věceine wichtige Sache

háček: Věc má háček.Die Sache hat einen Haken.

chod: udržovat věci v chodudie Sachen im Gange halten

chvátat: Ta věc chvátá.Die Sache ist dringend.

konečně: Konečně je to tvoje věc.Schließlich ist es deine Sache.

malicherný: malicherná věceine kleinliche Angelegenheit

mrzutý: To je mrzutá věc!Das ist eine ärgerliche Sache!

můj, má, mé, moje: To je moje věc.Das ist meine Sache.

naráz: dělat víc věcí narázmehrere Dinge auf einmal tun

neznalý: být věci neznalýeiner Sache unkundig sein

opačně: Věci se mají přesně opačně.Die Sachen sind genau umgekehrt.

ostatní: ostatní věciübrige Sachen

otevřený: nechat věc otevřenoudie Sache offen lassen

podstata: podstata problému/věcider Kern des Problems/der Sache

podstatný: všímat si podstatných věcíwesentliche Dinge beachten

pohodit: pohodit své věci jen tak po pokojiseine Sachen nur so im Zimmer herumwerfen

privátní: To je jeho privátní věc.Das ist seine private Sache.

rozházený: uklidit rozházené věciverstreute Sachen aufräumen

sbalit: sbalit věci na dovolenouSachen für den Urlaub zusammenpacken

směšovat: směšovat dvě (různé) věcizwei (verschiedene) Sachen verwechseln

stlačit: stlačit věci do kufrudie Sachen in den Koffer drücken

ten, ta, to: V té věci se už nedá nic udělat.In der Sache kann man nichts mehr machen.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: To je tvá věc.Das ist deine Sache.

velice: velice důležitá věceine sehr wichtige Sache

vkus: To je věc vkusu!Das ist Geschmackssache!

hotový: To je hotová věc.Es ist beschlossene Sache.

jádro: dostat se k jádru věcizum Kernpunkt der Sache kommen

kořen: dostat se ke kořenu věcian die Wurzel der Sache kommen

pořádek: dát věci do pořádkudie Sachen in Ordnung bringen

průběh: nechat věcem volný průběhden Dingen freien Lauf lassen

přímo: jít přímo k věcidirekt zur Sache gehen

Ding: gute/nützliche Dingedobré/užitečné věci

Ding: persönliche Dingeosobní věci/záležitosti

abtragen: abgetragene Sachenobnošené věci

anbelangen: was mich/diese Sache anbelangt...co se mě/této věci týká...

anweisen: Ich habe ihn angewiesen, die Sache sofort zu erledigen.Uložila jsem mu, aby tu věc okamžitě vyřídil.

begreifen: den Sinn einer Sache begreifenpochopit smysl věci

derlei: Derlei Sachen kommen vor.Takové věci se stávají.

Dreck: Kümmert euch um eueren eigenen Dreck!Starejte se o své (věci)!

durchdenken: Die Sache ist nicht richtig durchgedacht.Ta věc není (důkladně) promyšlená.

eilen: Die Sache eilt.Ta věc spěchá.

ein, eine, ein: Eines ist wichtig.Jedno je důležité., Jedna věc je důležitá.

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

gefallen: Die Sache gefällt mir nicht.Ta věc se mi nelíbí.

hemmen: den Fortgang der Dinge hemmenbránit vývoji věcí

Platz: die Sachen an ihren Platz zurücklegenpoložit věci zpět na své místo

Sache: Das sind meine Sachen.To jsou moje věci.

Sache: Dieser Laden hat schöne Sachen.Tento obchod má pěkné věci.

Sache: Die Sache ist erledigt.Věc je vyřízena/rozhodnuta.

Sache: eine Sache anpackenchopit se věci

Sache: beschlossene Sache seinbýt hotová věc, být uzavřená záležitost

Sache: zur Sache kommendostat se k věci/tématu

Sache: etw. zur Sache sagenříci co k tématu/věci

stopfen: Ich muss alle diesen Sachen in den Koffer stopfen.Všechny tyto věci musím nacpat do kufru.

überdenken: Er hat die Sache noch einmal überdacht.Ještě jednou si tu věc promyslel.

ungewiss: Wir sind uns darüber noch ungewiss.Ještě jsme se v té věci nerozhodli.

verfahren: Die Sache ist völlig verfahren.Ta věc je úplně ztracená.

Witz: hovor. der Witz der Sachejádro věci

zerschlagen: Die Sache hat sich leider zerschlagen.Ta věc se bohužel nezdařila.

Zeug: Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!