Hlavní obsah

gefallen

Slovesogefällt, ie, a

  1. líbit seWie gefällt es dir hier?Jak se ti tady líbí?Die Sache gefällt mir nicht.Ta věc se mi nelíbí.
  2. sich gefallen in etw. Dat libovat si, mít zálibu v čem

Der, podstatné jméno~s, ~

Vyskytuje se v

Boden: padnout na úrodnou půduauf fruchtbaren Boden fallen

Decke: komu padá všechno na hlavu, na koho všechno padáj-m fällt die Decke auf den Kopf

Fall: volný pádder freie Fall

fallen: padnout za oběť komu/čemu, stát se obětí koho/čehoj-m/etw. zum Opfer fallen

finden: v kom/čem najít zalíbenían j-m/etw. Gefallen finden

gefallen: in etw. Dat libovat si, mít zálibu v čemsich gefallen

Gefallen: podle libosti, jak je libonach Gefallen

Hals: padnout kolem krku komuj-m um den Hals fallen

Hand: spadnout komu do klína majetek ap.j-m in die Hände fallen

kein, keine: v žádném případěauf keinen Fall, in keinem Falle

Knall: nenadále, zčistajasnaKnall und Fall

Kopf: nebýt padlý na hlavunicht auf den Kopf gefallen sein

lassen: nechat si líbit cosich etw. Akk gefallen lassen

Maske: sundat/odhodit masku ukázat svou pravou tvářdie Maske fallen lassen/von sich werfen

Nase: padnout na nos neuspětauf die Nase fallen

Rahmen: vybočovat z rámce/mezíaus dem Rahmen fallen

Schoß: (s)padnout do klína komu vítězství ap.j-m in den Schoß fallen

Schuppe: komu spadly klapky z očíes fällt j-m wie Schuppen von den Augen

stehen: stát a padat s kým/čím firma ap.mit j-m/etw. stehen und fallen

Stein: komu spadl kámen ze srdcej-m fiel ein Stein vom Herzen

Tür: jít přímo na věc, říct na rovinumit der Tür ins Haus fallen

Ungnade: upadnout u koho v nemilostbei j-m in Ungnade fallen

Wecker: jít komu na nervy, lézt komu krkemj-m auf den Wecker gehen/fallen

Wort: skočit komu do řečij-m ins Wort fallen

Falle: nalíčit/nastražit pasteine Falle aufstellen/legen

günstig: v nejlepším případěim günstigsten Fall(e)

Held: padlí hrdinovédie gefallenen Helden

rücklings: spadnout zády na zemrücklings auf den Boden fallen

Wert: ztrácet na hodnotěim Wert fallen

abfallen: V kuchyni toho vždycky hodně zůstane.In der Küche fällt immer viel ab.

Amnestie: dostat amnestiiunter die Amnestie fallen

Beute: stát se čí kořistíj-m zur Beute fallen

dieser, diese, dieses: Tyto šaty se mi líbí.Dieses Kleid gefällt mir gut.

Dreck: Spadl do bláta.Er ist in den Dreck gefallen.

einfallen: Nic lepšího mě nenapadá.Mir fällt nichts Besseres ein.

Extrem: jít z (jednoho) extrému do druhéhovon einem Extrem ins andere fallen

Feld: padnout v bojiim Feld fallen

Fieber: Horečka stoupá/klesá.Das Fieber steigt/fällt.

Hintern: padnout na zadekauf den Hintern fallen

jeder, jede, jedes: v každém případěauf jeden Fall

Schnee: Sníh padá/taje.Der Schnee fällt/taut.

schwerfallen: Bylo mu zatěžko se jí omluvit.Es fiel ihm schwer, sich bei ihr zu entschuldigen.

tun: (s)padnouteinen Fall tun

zufallen: Už se mi zavírají oči.Mir fallen schon die Augen zu.

Ohnmacht: omdlít, upadnout do mdlobin Ohnmacht fallen

dávat: dávat si všechno líbitsich alles gefallen lassen

kuželka: padat jako kuželkywie die Kegel fallen

mdloba: upadnout do mdlobin Ohnmacht fallen

případ: v takovém případěin solchem Fall

spad: radioaktivní spadder Fallout, der Fall-out

volný: fyz. volný pádfreier Fall

boj: padnout v bojiim Kampf fallen

Apfel: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

exemplární: exemplární případein exemplarischer Fall

hloubka: hledět/padat/zřítit se do hloubkyin die Tiefe blicken/fallen/stürzen

chyták: Test byl plný chytáků.Der Test war voll von Fallen.

jít: Ceny jdou dolů.Die Preise fallen.

každý: v každém případěauf jeden Fall

klížit se: komu se klíží očij-m fallen die Augen zu

léčka: padnout do léčkyin eine Falle geraten

mrákota: upadnout do mrákotin Ohnmacht fallen

naléhavý: naléhavý úkol/případeine dringliche Aufgabe/ein dringlicher Fall

napadlý: čerstvě napadlý sníhfrisch gefallener Schnee

náruč: padnout komu do náručíj-m in die Arme fallen

nástraha: klást komu nástrahyj-m Fallen stellen

nějak: To se mi nějak nelíbí.Es gefällt mir irgendwie nicht.

nemilost: upadnout v nemilost u kohobei j-m in Ungnade fallen

nutnost: v případě nutnostiim Fall der Notwendigkeit

oblíbit si: Oblíbila si jeho knihy.Sie hat an seinen Büchern Gefallen gefunden.

obvyklý: obvyklý případ/průběhein gewöhnlicher Fall/Verlauf

odpadat: Dnešní přednáška odpadá.Der heutige Vortrag fällt aus.

odpadnout: Odpolední vyučování dnes odpadne.Der Nachmittagsunterricht fällt heute aus.

omdlít: Omdlela bolestí.Sie ist vor Schmerz in Ohnmacht gefallen.

padlý: padlý vojákein gefallener Soldat

past: chytit co do pastietw. in der Falle fangen

políčit: políčit past na koho/coj-m eine Falle stellen

prošetřit: prošetřit znovu případden Fall noch mal untersuchen

prudce: prudce klesatsteil fallen

převážit se: Převážil se a spadl do vody.Er kippte um und fiel ins Wasser.

řeč: skočit komu do řečij-m in die Rede fallen

řídký: řídký případein seltener Fall

seknout sebou: seknout sebou do posteleins Bett fallen

shazovat: Stromy shazují listí.Die Blätter fallen von den Bäumen.

sklapnout: Past sklapla.Die Falle ist zugeschnappt.

sníh: Sníh padá.Der Schnee fällt.

spadat: To nespadá do jeho kompetence.Das fällt nicht in seine Kompetenz.

spánek: upadnout do hlubokého spánkuin einen tiefen Schlaf fallen

svalit se: Pytel mouky se svalil.Ein Sack Mehl fiel um.

tady: Líbí se ti tady?Gefällt es dir hier?

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: Líbí se ti tahleta látka?Gefällt dir dieser Stoff?

těžký: Je pro mne těžké...Es fällt mir schwer...

trans: upadat do transuin Trance fallen

trknout: To trkne každého!Das fällt jedem ein!

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: v témže případěin demselben Falle

udělat: udělat komu co k vůlij-m etw. zu Gefallen tun

utrousit: utrousit pouze několik slovnur ein paar Worte fallen lassen

vábit: vábit myš do pastieine Maus in die Falle locken

vlákat: vlákat někoho do pastij-n in die Falle locken

vlas: Padají mu vlasy.Die Haare fallen ihm aus.

vpadnout: Vojáci vpadli do hlavního města.Die Soldaten fielen in die Hauptstadt ein.

vyhořet: U maturity vyhořel.Im Abitur fiel er durch.

vyklouznout: vyklouznout z léčkyaus der Falle entkommen

vypadat: Vypadalo to jako past.Es sah wie eine Falle aus.

z, ze: spadnout ze schodůvon der Treppe fallen

zadní: jen v nejzazším případěnur im äußersten Fall

zakolísat: Zakolísal na laně a upadl.Er schwankte am Seil und fiel um.

zalíbení: mít zalíbení v kom/čeman j-m/etw. Gefallen haben

zalíbit se: Svetr se jí zalíbil.Der Pullover gefiel ihr.

zapadat: Papíry zapadaly za stůl.Die Papiere sind hinter den Tisch gefallen.

zapadnout: zapadnout za skříňhinter den Schrank fallen

zlíbit se: Dělám si, co se mi zlíbí.Ich mache, was mir gefällt.

ztratit: ztratit vědomídas Bewusstsein verlieren, in Ohnmacht fallen

balvan: Spadl mu balvan ze srdce.Ein Stein fiel ihm vom Herzen.

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

kostka: Kostky jsou vrženy.Die Würfel sind gefallen.

krajnost: upadat z krajnosti do krajnostivon einem Extrem ins andere fallen

maska: odhodit masku čehodie Maske etw. Gen fallen lassen

napadnout: Ani mě nenapadne!Das fällt mir nicht im Traume ein!

nebe: Žádný učený z nebe nespadl.Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

oběť: padnout za oběť komu/čemuj-m/etw. zum Opfer fallen