Hlavní obsah

tun

Slovesotat, h. getan

 1. (u)dělat, (u)činit, vykonatSie hat viel Gutes getan.Udělala mnoho dobrého.Er tat, was ihm befohlen wurde.Učinil, co mu přikázali.Ich weiß nicht, was ich tun soll.Nevím, co mám dělat.So tu doch etwas!Tak už něco dělej!Tu, was du willst!Dělej si, co chceš!
 2. provést, (vy)konat, udělatIch habe noch etwas Wichtiges zu tun.Mám ještě něco důležitého.Wer hat das getan?Kdo to provedl?, Kdo to udělal?Ich habe zu tun.Musím pracovat.
 3. užívá se ve spojení s podstatným jménem k opisu sloveseine Äußerung tunvyjádřit seeinen Knall tunbouchnout, prásknouteinen Fall tun(s)padnouteinen Blick aus dem Fenster tunpodívat se z okna
 4. udělat, způsobit, přivoditWas hast du ihm getan?Co jsi mu udělal?j-m einen Gefallen tunudělat laskavost komuEr tut dir nichts.Nic ti neudělá.
 5. hovor.dát, uložit, položitTu es an seinen Platz.Dej to na své místo.
 6. dát, předat
 7. dělat (se), předstírat, tvářit seEr hat die ganze Zeit interessiert getan.Celou dobu předstíral zájem.Sie tat so, als wäre nichts passiert.Dělala, jako by se nic nestalo.

Slovesotat, h. getan

 1. mit etw. ist es (nicht) getan co (ne)stačí, čím to (ne)končí
 2. es mit j-m tun hovor. euf.dělat to, spát s kým
 3. es mit j-m/etw. zu tun haben mít co do činění, mít tu čest s kým/čím
 4. mit sich (selbst) zu tun haben mít co dělat (sám) se sebou, mít problémy sám se sebou
 5. Das tut nichts. hovor.To nic (není)., To nevadí.
 6. Das tut man nicht! hovor.To se nedělá!
 7. Tu doch nicht so! hovor.Nedělej (se)!, Nepřetvařuj se!, Nepřeháněj!
 8. Besseres zu tun haben mít na práci něco lepšího
 9. Buße tun zast.činit pokání, kát se
 10. keiner Fliege etw. Akk zuleide tun hovor.neublížit ani mouše čím
 11. alle Hände voll zu tun haben mít plné ruce práce
 12. keinen (Hand)Schlag tun hovor.(ani) nehnout prstem
 13. Jung getan, alt gewohnt. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.
 14. etw. Akk im Schlaf tun hovor.dělat co levou zadní
 15. j-m unrecht tun křivdit komu

Vyskytuje se v

barbarský: barbarský čineine barbarische Tat

napomáhání: práv. napomáhání trestnému činuBeihilfe zur Tat

nechuť: dělat co s nechutíetw. nur mit Widerwillen tun

netto: odb. netto registrovaná tunadie Nettoregistertone

potěšení: udělat co pro potěšeníetw. zum Vergnügen tun

přítomnost: udělat co v přítomnosti kohoetw. in j-s Anwesenheit tun

sloužit: Lituji, nemohu sloužit.Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.

zábava: dělat co pro zábavuetw. aus Vergnügen tun

zásada: dělat co ze zásadyetw. aus Prinzip tun

zvyk: dělat co ze zvykuetw. aus (reiner) Gewohnheit tun

anebo: Udělals to ty, anebo tvůj bratr?Hast du es getan, oder dein Bruder?

blaho: dělat co pro čí blahoetw. für j-s Wohl tun

blbost: udělat co z blbostietw. aus reiner Dummheit tun

bolet: Bolí tě něco?Tut dir etwas weh?

domluva: učinit co po vzájemné domluvěetw. nach gegenseitiger Absprache tun

dopadnout: dopadnout koho při činuj-n auf frischer Tat ertappen

dva, dvě: dělat co ve dvouetw. zu zweit tun

hlava: Bolí mě hlava.Der Kopf tut mir weh., Ich habe Kopfschmerzen.

hraničit: Ten čin hraničil s podvodem.Die Tat kam dem Betrug nahe.

hrdinský: hrdinský činheroische Tat

chvatně: chvatně udělat coetw. eilig tun

jak: Jak řekli, tak udělali.Wie sie sagten, so haben sie auch getan.

jestli: Jestli chceš, udělám to.Wenn du willst, werde ich es tun.

konat: konat svou povinnostseine Pflicht tun

konat: konat co ve prospěch kohoetw. zu j-s Gunsten tun

krutý: krutý čineine grausame Tat

křivdit: Křivdíš mi.Du tust mir Unrecht.

legální: co dělat legálním způsobemetw. auf legale Weise tun

líto: Je mi ho líto.Er tut mir leid.

líto: Je mi to líto.Es tut mir leid.

líto: Je mi líto, že jsi nepřišel.Es tut mir leid, dass du nicht gekommen bist.

litovat: Lituji (, že)...Es tut mir leid (, dass)...

mít: Nechci s ním nic mít.Ich will mit ihm nichts zu tun haben.

mít: mít co na prácietwas zu tun haben

mít: Co mám dělat?Was soll ich tun?

moc: Moc mě to mrzí.Es tut mir sehr leid.

moct: Dělám, co můžu.Ich tue, was ich kann.

naráz: dělat víc věcí narázmehrere Dinge auf einmal tun

naschvál: Dělá mi všechno naschvál.Er tut mir alles zum Trotz.

naskládat: naskládat zavazadla do kufru autadas Gepäck in den Kofferraum tun

natruc: udělat co natrucetw. zum Trotz tun

nedomyšlený: nedomyšlený činunüberlegte Tat

nejednou: Nejednou litoval svého činu.Er hat seine Tat öfters bedauert.

nerozvážný: nerozvážný čineine unüberlegte Tat

nevědomost: spáchat čin z nevědomostieine Tat aus Unkenntnis begehen

nyní: Udělám to jindy, nyní nemám čas.Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.

obliba: dělat co s velkou oblibouetw. mit großer Vorliebe tun

ohavný: spáchat ohavný čineine schändliche Tat verüben

omlouvat se: Moc se omlouvám.Es tut mir sehr leid.

ostuda: Jeho čin je ostudou pro celou rodinu.Seine Tat ist eine Schande für die ganze Familie.

ostudný: ostudný činschändliche Tat

pekelně: co pekelně bolí kohoetw. tut j-m teuflisch weh

pomatený: udělat pomatený čineine irrsinnige Tat begehen

potěšení: dělat co z potěšeníetw. aus Vergnügen tun

pozlobit: Udělal to, aby ji pozlobil.Er tat es, um sie (ein wenig) zu ärgern.

práce: Mám spoustu práce.Ich habe viel zu tun.

prozřetelný: prozřetelný taheine vorsorgliche Tat

předstihnout: Čin předstihl myšlenku.Die Tat ist dem Gedanken zuvorgekommen.

přiléhavý: udělat co v přiléhavý okamžiketw. im passenden Augenblick tun

přinucení: udělat co z přinuceníetw. zwangsweise tun

pykat: tvrdě pykat za svůj činseine Tat hart büßen

reptání: udělat co bez reptáníetw. ohne Murren tun

rozčílení: udělat co v rozčileníetw. Akk in Erregung tun

smlsnout si: smlsnout si na pečené husesich an dem Gänsebraten gütlich tun

svůj, svá, své, svoje: konat svou povinnostseine Pflicht tun

šluk: dát si šlukaeinen Zug tun

špatný: špatný skutekeine böse Tat

tajnost: dělat tajnosti s čímmit etw. heimlich tun

alt: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

Arbeit: ganze/gründliche Arbeit leisten/tunodvést pořádnou/dobrou práci

Genüge: j-m/etw. Genüge tunučinit komu/čemu zadost

gewohnt: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

Hand: alle Hände voll zu tun habenmít plné ruce práce

Handschlag: keinen Handschlag tunnehnout (ani) prstem

Lage: (nicht) in der Lage sein, etw. Akk zu tun(ne)být schopný udělat co, (ne)být (ve) stavu udělat co

nehmen: sich Dat nicht nehmen lassen, etw. Akk zu tunnenechat si ujít (příležitost) co udělat

Pferd: keine zehn Pferde bringen j-n dazu, etw. Akk zu tunkoho by nedostal ani párem volů k tomu, aby udělal co

Schuldigkeit: seine (Pflicht und) Schuldigkeit tunkonat svou povinnost

sein: das Seine tunudělat, co je v lidských silách

Strich: keinen Strich an etw. Dat tunneudělat ani čárku, nehnout prstem na čem

Todesverachtung: etw. Akk mit Todesverachtung tundělat co se sebezapřením

übrig: ein Übriges tunzavršit, dokonat zbytek

unrecht: j-m unrecht tunkřivdit komu

Werk: ein gutes Werk tunvykonat dobrý skutek

zuleid: j-m etw. Akk zuleid tunublížit, uškodit komu čím

Erfolg: etw. mit/ohne Erfolg tundělat co s úspěchem/bez úspěchu

gern: etw. gern tun(u)dělat co rád

Hals: Der Hals tut mir weh.Bolí mě v krku.

Hülle: etw. in eine Hülle tunzabalit, dát do obalu co

Impuls: etw. aus einem inneren Impuls heraus tunudělat co z vnitřního popudu