Hlavní obsah

něco

Zájmeno

  1. (nějaká věc) (irgend)etwas, irgendwasNěco mne znepokojuje.Etwas beunruhigt mich.něco na čteníetwas zum LesenTeď o něčem jiném!Nun zu etwas Anderem!vědět něco bližšího(et)was Näheres wissen
  2. (trocha, kousek) etwas, ein wenig
  3. expr.(mnoho) etwas, einigesTo bude něco stát.Das wird etwas kosten.

Příslovce

  1. (trochu, poněkud) etwas, ein bisschenmít něco (málo) penězetwas Geld haben
  2. expr.(velmi mnoho) was, wie

Vyskytuje se v

bokem: vydělat si něco bokemetw. nebenbei verdienen

aby: Aby se mu tak něco stalo!Hoffentlich passiert ihm nichts!

bolet: Bolí tě něco?Tut dir etwas weh?

chrchlat: V rádiu něco chrchlá.Es knackt im Radio.

chybět: Tady něco chybí.Es fehlt hier etwas.

kápnout: Doufám, že mi z toho něco kápne.Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.

mít: Mám něco nakoupit?Soll ich etwas kaufen?

nastavit: Nastav ruku, něco ti dám!Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!

než: Lepší něco než nic.Besser etwas als nichts.

osvítit: Náhle mě něco osvítilo.Mir kam plötzlich eine Erleuchtung.

oželet: Něco takového se dá lehce oželet.So etwas ist leicht zu verschmerzen.

pobavení: Chci si přečíst něco pro pobavení.Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.

pořádný: naučit se něco pořádnéhoetwas Rechtes erlernen

proclení: Máte něco k proclení?Haben Sie etwas zu verzollen?

předběhnout: Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.

přiučit se: přiučit se něčemu novémuetwas Neues dazulernen

přivydělat si: přivydělat si něco k důchodusich zur Rente hinzuverdienen

semlít se: Tuším, že se tu něco semele.Mir schwant, dass hier etwas geschehen wird.

smět: Smím se na něco zeptat?Darf ich etwas fragen?

spolknout: Něco spolkl a šel.Er hat etwas verschlungen und ist weggegangen.

spolu: Něco spolu měli.Sie hatten etwas miteinander.

tu: Tu ho něco napadlo.Da ist ihm was eingefallen.

udělat: Udělal ti něco?Hat er dir was angetan?

úplně: něco úplně jinéhoetwas ganz Anderes

vevnitř: Je něco vevnitř?Ist etwas d(a)rin?

vytlouct: Ze všeho umí pro sebe něco vytlouct.Er kann bei allem etwas für sich herausschlagen.

zahřátí: Dáte si něco na zahřátí?Nehmen Sie etwas zum Aufwärmen?

zakousnout: Ještě bych něco málo zakousl.Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.

zakousnutí: Musím si dát něco k zakousnutí.Ich muss eine Kleinigkeit essen.

zazpívat: Zazpívej mi něco.Sing mir (et)was (vor).

zeptat se: Můžu se tě na něco zeptat?Darf ich dich etwas fragen?

zvláštní: Považovala se vždy za něco zvláštního.Sie hielt sich immer für etwas Besonderes.

přeletět: přen. Něco mu přelítlo přes nos.Ihm ist eine Laus über die Leber gelaufen.

všechen, všechna, všechno: Všechno zlé je k něčemu dobré.Alles hat sein Gutes.