Hlavní obsah

udělat

Dokonavé sloveso

  1. (provést, vykonat) machen, tunudělat komu co k vůlij-m etw. zu Gefallen tunudělat chybueinen Fehler machenudělat pořádekOrdnung machenudělat dobrý dojemeinen guten Eindruck machen
  2. hovor.(úspěšně absolvovat) machen, bestehen, ablegen, absolvierenudělat zkouškudie Prüfung bestehen/ablegen
  3. (něco nepříjemného) (an)tunUdělal ti něco?Hat er dir was angetan?
  4. (někoho nějakým) machen j-n zu etw.

Vyskytuje se v

obličej: udělat kyselý obličejein saures Gesicht machen

obrázek: udělat si obrázek o kom/čemsich ein Bild von j-m/etw. machen

ostuda: (u)dělat komu ostuduSchande über j-n bringen, j-m Schande bereiten

potěšení: udělat co pro potěšeníetw. zum Vergnügen tun

přítomnost: udělat co v přítomnosti kohoetw. in j-s Anwesenheit tun

záminka: udělat co pod záminkou čehoetw. unter einem Vorwand machen

anebo: Udělals to ty, anebo tvůj bratr?Hast du es getan, oder dein Bruder?

blbost: udělat co z blbostietw. aus reiner Dummheit tun

co: co udělat co nejrychlejietw. so schnell wie möglich machen

férový: udělat férovou nabídku komuj-m ein faires Angebot machen

hloupost: udělat co z hloupostietw. aus Dummheit machen

hloupý: udělat hloupou chybu v čemin etw. einen dummen Fehler machen

hluboký: udělat hlubokou rýhu do čehoin etw. eine tiefe Rille machen

hned: Udělej to teď hned.Mach es (aber) sofort.

hrubý: udělat hrubou chybueinen groben Fehler begehen

hvězda: sport. udělat hvězduein Rad schlagen

chvatně: chvatně udělat coetw. eilig tun

jak: Jak řekli, tak udělali.Wie sie sagten, so haben sie auch getan.

jasno: Udělal jsem si v tomto problému jasno.Ich bin mir über dieses Problem klar geworden.

jestli: Jestli chceš, udělám to.Wenn du willst, mache ich es.

jinak: udělat jinak coetw. anders machen

klička: udělat/povolit kličkueine Schlinge machen/lockern

kousek: udělat hezký kousek práceein gutes Stück Arbeit machen

kus: udělat kus práceein ganzes Stück Arbeit machen

maturita: udělat maturitudas Abitur ablegen

místo: Udělám to místo něho.Ich mache es anstatt seiner.

most: sport. udělat mostdie Brücke machen

mžik: udělat co v mžikuetw. in einem Augenblick machen

nanic: Udělalo se mu nanic.Es wurde ihm übel.

natruc: udělat co natrucetw. zum Trotz tun

nehezký: Udělal na mě nehezký dojem.Er machte auf mich einen unschönen Eindruck.

nemuknout: Všechno udělal a ani nemukl.Er hat alles gemacht, ohne zu mucken.

nyní: Udělám to jindy, nyní nemám čas.Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.

obráceně: Udělal všechno obráceně.Er hat alles umgekehrt gemacht.

odřený: přen. Udělal jsem tu zkoušku s odřenýma ušima.Ich bin bei der Prüfung gerade noch durchgerutscht.

okázalý: udělat okázalé gestoeine salbungsvolle Geste machen

pohnutka: udělat co z osobních pohnuteketw. aus persönlichen (Beweg)Gründen machen

pomatený: udělat pomatený čineine irrsinnige Tat begehen

poprask: udělat velký popraskgroßes Aufsehen machen

postrčit: Sám nic neudělá, potřebuje postrčit.Er macht nichts von selbst, er muss immer geschoben werden.

pozlobit: Udělal to, aby ji pozlobil.Er tat es, um sie (ein wenig) zu ärgern.

provaz: sport. udělat provazeinen (Quer)Spagat machen

překotný: udělat překotné rozhodnutíeine übereilte Entscheidung treffen

přiléhavý: udělat co v přiléhavý okamžiketw. im passenden Augenblick tun

přinucení: udělat co z přinuceníetw. zwangsweise tun

radost: udělat komu radostj-m Freude bereiten

reparát: udělat reparát z matematikyWiederholungsprüfung in Mathematik ablegen

reptání: udělat co bez reptáníetw. ohne Murren tun

rozčílení: udělat co v rozčileníetw. Akk in Erregung tun

sláva: udělat co s velkou slávouetw. mit viel Pomp machen

stojka: udělat stojkueinen Handstand machen

ten, ta, to: V té věci se už nedá nic udělat.In der Sache kann man nichts mehr machen.

truc: udělat co z trucuetw. aus Trotz tun

udělat se: Udělalo se hezky.Es ist schön geworden.

uhánět: Tak dlouho ho uháněla, až to udělal.Sie hat ihm so lange zugesetzt, bis er es getan hat.

úkol: Už jsi udělal úkoly?Hast du schon die Hausaufgaben gemacht?

uznat: Udělám, co uznám za dobré.Ich tue, was ich für richtig halte.

velký: udělat velký dojem na kohoj-n stark beeindrucken

víra: udělat co v dobré vířeetw. in gutem Glauben tun

volný: udělat co ve volném časeetw. in seiner Freizeit machen

vrub: udělat vrub na dveřícheine Kerbe in die Tür schneiden

vůle: udělat komu co k vůlij-m etw. zuliebe tun

výborná: Udělal zkoušku na výbornou.Er hat das Examen mit ausgezeichnet bestanden.

zásadní: udělat zásadní rozhodnutíeine Grundsatzentscheidung treffen

zle: Udělalo se mu zle.Ihm wurde übel.

zlost: udělat co ze zlostietw. aus Ärger tun

cena: udělat komu dobrou cenuj-m einen guten Preis machen

čára: udělat komu čáru přes rozpočetj-m einen Strich durch die Rechnung machen

díra: udělat díru do světagroß (he)rauskommen

dnes: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek!Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen!

klidný: udělat/říct co s klidným svědomímetw. ruhigen Gewissens tun/sagen

kozel: udělat kozla zahradníkemden Bock zum Gärtner machen

možnost: mít možnost volby udělat codie Wahlmöglichkeit haben etw. zu tun

pěst: udělat co na vlastní pěstetw. auf eigene Faust tun

proces: udělat krátký proces s kým/čímmit j-m/etw. kurzen Prozess machen

průtah: udělat co bez průtahůetw. ohne Verzögerungen machen

přednáška: udělat komu přednáškuj-m eine Gardinenpredigt halten

přestávka: udělat si přestávkueine Pause machen

uzel: udělat si uzel na kapesníkusich einen Knoten ins Taschentuch machen

zátah: udělat co na jeden zátahetw. in einem Zug tun

zítra: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen.

gern: (u)dělat co rádetw. gern tun

Impuls: udělat co z vnitřního popuduetw. aus einem inneren Impuls heraus tun

Kreuz: udělat na mapě křížekin der Karte ein Kreuz machen

machen: udělat čaj/kávuTee/Kaffee machen

Macht: udělat vše, co je v čí mocialles tun, was in j-s Macht steht/liegt

Mittag: (u)dělat si polední přestávkuMittag machen

partout: co (u)dělat za každou cenuetw. partout tun

schamlos: udělat nestydaté gestoeine schamlose Gebärde machen

ungern: (u)dělat co (jen) neradetw. (nur) ungern tun

vor: udělat (jeden) krok vpředeinen Schritt vor machen

Wille: mít vůli co udělatden Willen haben, etw. zu tun

Zeche: udělat velkou útratueine große Zeche machen

Absicht: (u)dělat co úmyslně/neúmyslněetw. mit/ohne Absicht tun

allein: Samotná myšlenka to udělat byla odporná.Allein der Gedanke, das zu tun, war abscheulich.

Antrieb: udělat co z vlastního popuduetw. aus eigenem Antrieb tun

Ausflug: udělat si výlet do horeinen Ausflug in die Berge machen

bauen: udělat doktorátden Doktor bauen

bequem: Udělejte si pohodlí!Machen Sie es sich bequem!

beraten: Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.

bereiten: udělat komu radostj-m Freude bereiten

Besorgung: udělat nákup(y), nakoupitBesorgung(en) machen

billig: udělat dobrý kupeinen billigen Kauf machen

da: Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.

dumm: (u)dělat ze sebe hlupákahovor. sich dumm stellen

echt: To jsi udělal fakt skvěle!Das hast du echt toll gemacht!

erhalten: udělat si zkreslený obrázek o kom/čemein schiefes Bild von j-m/etw. erhalten

Ferien: (u)dělat si prázdninyFerien machen

Fieber: udělat co v zápalu (volebního) bojeetw. im Fieber des (Wahl)Kampfes tun

Gefallen: udělat laskavost komuj-m einen Gefallen tun

Grätsche: udělat roznožkueine Grätsche machen

grob: udělat hrubou chybueinen groben Fehler machen

immerhin: To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.

indem: Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.

irgendetwas: Musíme něco udělat!Wir müssen irgendetwas tun!

Menge: udělat v domácí úloze spoustu chybin der Hausaufgabe eine Menge Fehler machen

menschenmöglich: udělat (vše), co je v lidských siláchdas Menschenmögliche tun

nachhaltig: udělat na koho trvalý dojemauf j-n einen nachhaltigen Eindruck machen

Ordnung: (u)dělat pořádek, ukliditOrdnung machen

Pflicht: (u)dělat co z povinnostietw. aus Pflicht tun

Platz: udělat místo komuj-m Platz machen

Preis: Udělal mi dobrou cenu.Er hat mir einen guten Preis gemacht.

Programm: udělat si program(sich) ein Programm machen

Raum: udělat místo na coRaum für etw. schaffen

Schande: Ne(u)dělej mi ostudu!Mach mir keine Schande!

Schnitt: (u)dělat do čeho hluboký řezeinen tiefen Schnitt in etw. machen

Schritt: udělat krok vpředeinen Schritt nach vorn machen

schwach: komu se udělá úplně slabo, když...přen. j-m wird ganz schwach, wenn...

sondern: Neudělal to on, ale ona.Nicht er hat es getan, sondern sie.

Station: udělat kde zastávkuirgendwo Station machen

Szene: udělat komu scénuj-m eine Szene machen

tun: Udělala mnoho dobrého.Sie hat viel Gutes getan.