Hlavní obsah

jak

Příslovce

  1. (v otázce na způsob, míru) wieJak se máš?Wie geht es dir?Jak je to možné?Wie ist das möglich?Jak ten čas letí!Wie die Zeit vergeht!
  2. (řečnická otázka) wie nur
  3. (přirovnání, omezení, způsob) wieJak řekli, tak udělali.Wie sie sagten, so haben sie auch getan.
  4. hovor.(který) wie
  5. (jakkoliv) jedenfalls, wiebuď jak buďjedenfallsdělej jak dělejmach wie du willst

Podstatné jméno, rod mužský

Spojka

  1. (po slovesech myšlení, pozorování) wieJeště nevím, jak se rozhodnu.Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.
  2. hovor.(až, když) sowie, sobaldJak ji uviděl, utíkal pryč.Sowie er sie sah, lief er weg.Jak se dostanu do hotelu, zavolám ti.Sobald ich ins Hotel gelange, rufe ich dich an.
  3. hovor.(jestliže) wennJak budeš drzý, dostaneš.Wenn du frech bist, kriegst du eine.
  4. hovor.(ačkoli, třebaže) wie (auch) immer, so (auch) immer
  5. jak - tak (v poměru slučovacím) sowohl - als auch, wiejak doma, tak v ciziněsowohl zu Hause als auch im Ausland

Vyskytuje se v

jak: v poměru slučovacím sowohl - als auch, wiejak - tak

tak: i sowohl - als auchjak - tak

vzít: Es kommt darauf an, wie man es nimmt.Přijde na to, jak se to vezme.

: Wie er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht.Ať se namáhal, jak chtěl, nepodařilo se mu to.

dalece: Wie weit versteht er das?Jak dalece tomu rozumí?

daleko: Wie weit ist es noch?Jak je to ještě daleko?

dařit se: Wie geht es Ihnen?Jak se vám daří?

dlouho: Wie lange bleibst du (hier)?Jak dlouho (tu) zůstaneš?

dlouhý: Wie lang ist es?Jak je to dlouhé?

doopravdy: Wie war es wirklich?Jak to bylo doopravdy?

dostat se: Wie komme ich zum Theater?Jak se dostanu k divadlu?

existovat: Wie kannst du hier leben?Jak tady můžeš existovat?

humus: Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?Jak můžeš sedět v tom humusu?

jít: Wie geht es?, Wie läuft's (denn)?Jak to jde?

již: Wie schon gesagt wurde.Jak již bylo řečeno.

jmenovat se: Wie heißen Sie?Jak se jmenujete?

lidově: im Volksmundjak se lidově říká

mít se: Wie geht es Ihnen?Jak se máte?

nést: Wie verträgst du das?Jak to neseš?

oplatit: Wie kann ich es Ihnen vergelten?Jak vám to oplatím?

opovažovat se: Wie erdreistest du dich, mich zu beschuldigen?Jak se opovažuješ mě obviňovat?

pochodit: Wie hast du bei der Prüfung abgeschnitten?Jak jsi pochodil u zkoušky?

pořídit: Wie ist die Sache ausgegangen?Jak jsi pořídil?

probíhat: Wie verläuft es?Jak to probíhá?

přát si: Wie Sie wünschen.Jak si přejete.

rozepínat: Wie macht man das auf?Jak se to rozepíná?

rychle: Wie schnell fahren wir?Jak rychle jedeme?

souviset: Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt.Nevím, jak to souvisí.

trvat: Wie lange wird es noch dauern?Jak dlouho to bude ještě trvat?

venku: Wie ist es draußen?Jak je venku?

vést se: Wie geht's?, Wie läuft's so?Jak se vede?

vynahradit: Wie kann ich es Ihnen ersetzen?Jak vám to můžu vynahradit?

vypadat: Es ist nicht, wonach es aussieht!To není (tak), jak to vypadá!

vysoký: Wie groß bist du?Jak jsi vysoký?

vyspat se: Wie hast du geschlafen?Jak ses vyspal?

vyvléct se: Er wusste nicht, wie er sich herauswinden soll.Nevěděl, jak se má vyvléct.

zamlouvat se: Wie findest du den Vorschlag?Jak se ti zamlouvá ten návrh?

zareagovat: Wie hat er darauf reagiert?Jak na to zareagoval?

zděsit se: Er entsetzte sich, wie schlecht er aussieht.Zděsil se, jak špatně vypadá.

zdržet se: Wie lange bleibst du?Jak dlouho se zdržíš?

zvědavý: Ich bin gespannt, wie es ausgeht.Jsem zvědavý, jak to dopadne.

žhavit se: Sein Gehirn glüht, wenn er intensiv nachdenkt.expr. Žhaví se mu mozek, jak usilovně přemýšlí.

bát se: etw. wie der Teufel das Weihwasser fürchtenbát se čeho jak čert kříže

hnůj: patschnass seinbýt mokrý jak hnůj

chudý: arm wie eine Kirchenmaus seinbýt chudý jak kostelní myš

jestřáb: Augen wie ein Luchs (haben)(mít) oči jak jestřáb

jídlo: Wie einer isst, so arbeitet er auch.Jak k jídlu, tak k dílu.

lehnout (si): Wie man sich bettet, so liegt man.Jak si kdo ustele, tak si lehne.

les: Wie man in den Wald (hinein)ruft, so schallt es heraus.Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

pánbůh: wie Gott ihn geschaffen hatjak ho pánbůh stvořil

pohřeb: Es herrscht hier Begräbnisstimmung.expr. Je tu jak po pohřbu.

praštit: Das ist gehauen wie gestochen.Je to prašť jak uhoď.

uhodit: Das ist gehupft wie gesprungen.expr. Je to prašť jak uhoď.

ustlat si: Wie man sich bettet, so liegt man.Jak si kdo ustele, tak si lehne.

utržený: wie wild/verrücktexpr. jak utržený z řetězu

vytratit se: sich in Luft auflösenvytratit se jak pára nad hrncem

zobák: Sprich, wie dir der Schnabel gewachsen ist.Mluv, jak ti zobák narost.

Belieben: nach Beliebenpodle libosti, jak je libo

ja: Ja, wie war das noch gleich!Hm, jak to jen bylo!

so: so schnell wie möglichtak rychle, jak je to možné

sowohl: sowohl Männer und Frauen als auch Kinderjak muži a ženy, tak i děti

anders: Wie anders sollte ich es schaffen?Jak jinak jsem to měla zvládnout?

Anfang: (k)einen Anfang finden(ne)vědět jak začít

ausgehen: Wie ist die Sache ausgegangen?Jak to dopadlo?

aussehen: Wie siehst du denn aus?Jak to vypadáš?

Bahnhof: Wie komme ich zum Bahnhof?Jak se dostanu na nádraží?

behandeln: Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss.Ví, jak se musí na šéfa.

betrachten: Wie betrachtest du das?Jak se na to díváš?, Co o tom soudíš?

damit: Wie steht's damit?Jak to s tím vypadá?

dauern: Wie lange dauert es noch?Jak dlouho to ještě potrvá?

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

dir: Wie geht's dir?Jak se máš?, Jak se ti vede?

dumm: Sie ist nicht so dumm, wie sie aussieht.Není tak hloupá, jak vypadá.

euch: Wie geht's euch?Jak se vám daří?

gefallen: Wie gefällt es dir hier?Jak se ti tady líbí?

gehören: Benimm dich, wie es sich gehört.Chovej se, jak se sluší.

gütig: iron. Zu gütig!Jak velkorysé!

heißen: Wie heißt die Straße?Jak se jmenuje ta ulice?

hin: Wie weit ist es noch hin?Jak je to tam ještě daleko?

ihm: Wie geht es ihm?Jak se mu daří?

Ihnen: Wie geht's Ihnen?Jak se vám daří?

irgend: Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.

kommen: Wie komme ich von hier zum Hauptbahnhof?Jak se odtud dostanu na hlavní nádraží?

lange: Wie lange musstest du warten?Jak dlouho jsi musel čekal?

Leute: Die Fabrik beschäftigt mehr als 200 Leute.Továrna zaměstnává více jak 200 lidí.

man: Wie macht man das?Jak se to dělá?

möglich: so bald wie möglichtak brzy, jak je to jen možné

nehmen: Wie mans nimmt.Jak se to vezme.

pflegen: wie man zu sagen pflegtjak se říká

rennen: Ich rannte, so schnell ich konnte.Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.

sagen: Wie man so schön sagt.Jak se tak říká.

sinken: přen. Wie tief man nur sinken kann.Jak hluboko jen lze klesnout.

Sohn: Na, wie geht's, mein Sohn?Tak jak se daří, chlapče/synku?

Starterkabel: Wie schließt man die Starterkabel richtig an?Jak správně zapojit startovací kabely?

stehen: Wie steht's?Jak se daří?

vergehen: Wie die Zeit vergeht!Jak ten čas letí!

wie: Wie komme ich von hier aus zum Bahnhof?Jak se odsud dostanu na nádraží?

zeigen: Ich zeige ihm, wie er zum Stadion kommt.Ukážu mu, jak se dostane ke stadionu.

zumute: Wie ist dir zumute?Jak je ti?

gehen: Wie geht es dir?Jak se máš?