Hlavní obsah

hin

Příslovce

  1. tamWie weit ist es noch hin?Jak je to tam ještě daleko?
  2. poukazuje na časový údaj, do češtiny se většinou nepřekládábis spät in die Nacht hin(až) pozdě do noci
  3. Die Arbeit vollzog sich über mehrere Monate hin.Práce se protáhla až na několik měsíců.

Vyskytuje se v

hin: tam a zpět, tam a zpátkyhin und zurück

brummen: broukat si pro sebe melodiieine Melodie vor sich hin brummen

denn: Nepůjdu tam, jedině že bys to bezpodmínečně chtěl.Ich gehe nicht hin, es sei denn, du willst es unbedingt.

geschäftig: čile běhat sem a tamgeschäftig hin und her eilen

hingehen: Jdeš tam?Gehst du hin?

hingehören: Kam patří ten nůž? – Patří tam, do zásuvky.Wo gehört das Messer hin ? – Es gehört dort hin, in die Schublade.

hin sein: Kampak šel?Wo ist er hin?

hinstellen: Přece se tam nepostavím.Ich stelle mich doch nicht hin.

laufen: chodit po pokoji sem a tamim Zimmer hin und her laufen

schlenkern: při chůzi houpat taškou sem a tameine Tasche beim Gehen hin und her schlenkern

stier: strnule hledět před sebestier vor sich hin schauen

stieren: civět před sebevor sich hin stieren

Veranlassung: na čí popudauf j-s Veranlassung (hin)

a: Šla tam, a dokonce sama.Sie ging hin, und sogar selbst.

dovléct se: Sotva se dovlekl k posteli.Er schleppte sich kaum zum Bett hin.

kmitat: expr. kmitat po pokoji sem a tamim Zimmer hin und her schwingen

kolébat se: kolébat se ze strany na stranusich hin und her wiegen

kutálet se: Míč se kutálel sem a tam.Der Ball rollte hin und her.

kývat se: kývat se ze strany na stranusich hin und her bewegen

namířit: Kam máš namířeno?Wo gehst du hin?

páchnout: Už tam nikdy nepáchnu.Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.

patřit: Kam patří ten nůž?Wo gehört das Messer hin?

pobíhat: pobíhat sem a tamhin und her laufen

popocházet: nervózně popocházet po pokojinervös hin und her im Zimmer laufen

prozpěvovat (si): Prozpěvuje si při práci.Er singt bei der Arbeit vor sich hin.

přiklonit se: Přiklonil se k ní a zašeptal.Er neigte sich zu ihr hin und wisperte.

soud: Soud se táhne.Der Gerichtsprozess schleppt sich hin.

tam: Nechoď tam!Geh nicht (dort)hin!

vzrušeně: vzrušeně pobíhat sem a tamerregt hin und her laufen

začas: jednou začashier und da, ab und an, hin und wieder

zmítat: Vítr zmítal lodí.Der Wind schleuderte das Schiff hin und her.

zpět: cesta tam a zpětdie Reise hin und zurück

denken: Co tě napadá? ani nápadWo denkst du hin?