Hlavní obsah

a

Spojka

  1. (spojení členů, vět) undtu a tamab und zu
  2. (při sčítání) und
  3. (zdůraznění) ja, sogarŠla tam, a dokonce sama.Sie ging hin, und sogar selbst.
  4. (ale, avšak) jedoch, und
  5. (důsledek) undPrší, a proto zůstaneme doma.Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.

Částice

  • undA to je všechno?Und das ist alles?

Vyskytuje se v

pak: a paknadto überdies, außerdem

přece: a přece, ale přece, však přecedoch, jedoch

sem: sem tam, sem a tam, tam a semze strany na stranu her - hin, her und hin, hin und her

semhle: semhle tamhle, semhle a tamhleher - hin, her und hin

sice: a sicea to und zwar

tam: sem tam, sem a tam, tam a semze strany na stanu hier her, hier und her

tam: sem tam, tu a tammísty hier und da

tam: tu a tam, sem tamobčas ab und zu

tolik: tolik a toliknedefinované množství, číslo ap. so und so viel

tu: tu a tamobčas ab und zu

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: jeden a týž, jeden a tentýžpro zesílení ein und derselbe, ein und derselbige

bázeň: rytíř bez bázně a hanyein Ritter ohne Furcht und Tadel

boj: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

bůh: Bůh Otec/Syn a Duch svatýGott Vater/Sohn und Heiliger Geist

jeden, jedna, jedno: jeden a půleineinhalb

jedině: pouze a jediněeinzig und allein

jídlo: Jídlo a pití je zahrnuto v ceně.Speisen und Getränke sind im Preis inbegriffen.

jídlo: teplá a studená jídlawarme und kalte Speisen

kniha: kniha přání a stížnostídas Beschwerdebuch

kráska: Kráska a zvířeDie Schöne und das Biest

lad: bez ladu a skladukunterbunt durcheinander

líc: Každá věc má rub a líc.Jedes Ding hat zwei Seiten.

nabídka: ekon. zákon nabídky a poptávkydas Gesetz von Angebot und Nachfrage

nález: Ztráty a nálezydas Fundbüro

pán: Dámy a pánové!Meine Damen und Herren!

pokus: metoda pokusu a omyludie Versuch-und-Irrtum-Methode

poprvé: poprvé a naposledydas erste und (zugleich das) letzte Mal

poptávka: nabídka a poptávkaAngebot und Nachfrage

pro: důvody pro a protiGründe dafür und dagegen

přání: kniha přání a stížnostídas Wunschbuch

příjem: příjem a výdej zavazadelGepäckaufgabe und Gepäckausgabe

příliv: příliv a odlivFlut und Ebbe die Gezeiten

stručně: stručně a jasněkurz und bündig, klipp und klar

struna: struna Adie A-Saite

šťastný: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

tělo: náb. tělo a krev (Páně)Leib und Blut des Herrn

vyjmout: vyjmout a vložit text v editoru ap.ausschneiden und einfügen

zápas: zápas na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

ztráta: oddělení ztrát a nálezůdas Fundbüro

život: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

živý: živ a zdrávgesund und munter

akorát: A to se stane akorát mně.Und so (et)was passiert gerade mir.

appka: stáhnout a nainstalovat appkueine App herunterladen und installieren

argument: uvést argumenty pro co a proti čemudie Argumente für etw. und gegen etw. anführen

bajka: bajka o lišce a džbánudie Fabel vom Fuchs und Krug

balancovat: balancovat mezi životem a smrtízwischen dem Leben und dem Tod schweben

blýskat (se): Blýská se a hřmí.Es blitzt und donnert.

bulgur: papriky plněné bulgurem a tofugefüllte Paprika mit Bulgur und Tofu

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Zwei und zwei ist vier.

bytí: otázka bytí a nebytídie Frage des Seins oder Nichtseins

děs: děs a hrůzaSchreck und Grausen

dojíst: Dojez a pojď!Iss auf und komm!

domácí: domácí a hostéGastgeber und Gäste

dům: dům s ústředním topením a výtahemein Haus mit Zentralheizung und Lift

heslo: Zadejte své uživatelské jméno a heslo.Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

hodný: Buďte tak hodný a řekněte mi...Seien Sie so nett und sagen Sie mir...

chraptět: Nachladil se a chraptí.Er hat sich erkältet und spricht heiser.

jasně: mluvit jasně a srozumitelněklar und verständlich sprechen

jeden, jedna, jedno: jedna a táž osobaein und dieselbe Person

jinak: A co jinak?Und was sonst?

klid: žít v klidu a míruin Ruhe und Frieden leben

kmitat: expr. kmitat po pokoji sem a tamim Zimmer hin und her schwingen

kritika: kritika a sebekritikadie Kritik und Selbstkritik

kutálet se: Míč se kutálel sem a tam.Der Ball rollte hin und her.

mezi: cena mezi pěti a deseti euryder Preis zwischen fünf und zehn Euro

minout: Léto minulo a nastal podzim.Der Sommer ist vergangen und der Herbst ist gekommen.

náprstek: košíček s jehlami a náprstkydas Körbchen mit Nadeln und Fingerhüten

napřáhnout: Napřáhl ruku a uhodil.Er holte mit dem Arm aus und schlug zu.

náš, naše: naše práva a povinnostiunsere Rechte und Pflichten

navečeřet se: Navečeřel se a šel spát.Er aß zu Abend und ging ins Bett.

navíc: a (ještě) navícund (noch) dazu

navrch: Je hloupý a navrch ještě drzý.Er ist dumm und noch dazu frech.

německý: bývalé německé státy NDR a NSRehemalige deutsche Staaten DDR und BRD

nemohoucí: cítit se malý a nemohoucísich klein und machtlos fühlen

nemukat: Seď a nemukej!Bleib sitzen und muckse dich nicht!

nemuknout: Všechno udělal a ani nemukl.Er hat alles gemacht, ohne zu mucken.

němý: Je hluchý a němý.Er ist taub und stumm.

neshoda: neshoda mezi představou a skutečnostíeine Diskrepanz zwischen der Vorstellung und der Realität

nesoulad: nesoulad mezi myšlením a jednánímein Missverhältnis zwischen Denken und Handeln

nevýhoda: výhody a nevýhodyVorteile und Nachteile

občanský: občanská práva a povinnostidie Bürgerrechte und Bürgerpflichten

odliv: příliv a odlivFlut und Ebbe

odříkání (se): žít v chudobě a odříkáníin Armut und Askese leben

odstup: odstup mezi učitelem a žákydie Distanz zwischen dem Lehrer und den Schülern

okolní: město a okolní obcedie Stadt und die umliegenden Dörfer

okrást: Jeho sestra byla přepadena a okradena.Seine Schwester wurde überfallen und beraubt.

on, ona, ono: on a jeho sestraer und seine Schwester

otravovat: Neotravuj a vypadni!Stör nicht und verschwinde!

pak: V ulici je nejdřív pekárna a pak řeznictví.In der Straße kommt erst die Bäckerei und dann die Fleischerei.