Hlavní obsah

dům

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (budova) das Haus, das Gebäudedům s ústředním topením a výtahemein Haus mit Zentralheizung und Liftvenkovský důmdas Bauernhausrodinný důmdas (Ein)Familienhausřadový důmdas Reihenhaus
  2. (sídlo instituce) das Hausbankovní důmdas Bankhauskulturní důmdas Kulturhaus
  3. (domov) das Haus

Vyskytuje se v

činžovní: činžovní důmdas Mietshaus

číslo: číslo domudie Hausnummer

dodávka: dodávka do domuLieferung nach Hause

dvougenerační: dvougenerační důmdas Doppelhaus, ein Haus für zwei Generationen

hrázděný: hrázděný důmdas Fachwerkhaus

klíč: klíč od domu/bytuder Hausschlüssel/Wohnungsschlüssel

kulturní: kulturní důmdas Kulturhaus

měšťanský: měšťanský důmdas Bürgerhaus

nárožní: nárožní důmdas Eckhaus

obytný: obytný důmdas Wohnhaus

obyvatel: obyvatelé domudie Hausbewohner

od, ode: dům od domuvon Haus zu Haus

otcovský: otcovský důmdas Vaterhaus

paní: paní domudie Hausherrin

poschoďový: poschoďový důmdas Etagenhaus

rodičovský: rodičovský důmdas Elternhaus

vnitřek: vnitřek domudas Hausinnere

výškový: výškový důmdas Hochhaus

cihlový: cihlový důmdas Backsteinhaus

dědit: dědit dům po rodičíchein Haus von den Eltern erben

domů: brát si práci domůdie Arbeit nach Hause nehmen

hnát se: hnát se z domuaus dem Haus stürmen

hned: hned vedle našeho domudicht neben unserem Haus

klidně: Jen jdi klidně domů!Geh ruhig nach Hause!

kostra: stav. železobetonová kostra domudas Stahlbetongerüst des Hauses

mezera: mezera mezi domydie Lücke zwischen den Häusern

muset: Musím už jít domů.Ich muss schon nach Hause gehen.

nádherně: nádherně vybavený důmprächtig ausgestattetes Haus

napřed: Napřed půjdu domů, pak do kina.Zuerst gehe ich nach Hause, dann ins Kino.

návětrný: návětrná strana domudie Wetterseite eines Hauses

nehostinný: nehostinný důmungastliches Haus

nezvyklý: přijít domů v nezvyklou hodinuzu ungewohnter Stunde nach Hause kommen

nový: nový dům/nábytekneues Haus/Möbel

obchůzka: dojít domů obchůzkounach Hause mit einem Rundgang kommen

odvést: odvést dívku domůdas Mädchen nach Hause bringen

okolí: v okolí domu/městain der Hausumgebung/Stadtumgebung

okolo: dům se zahradou okoloein Haus mit dem Garten ringsherum

oplocený: oplocený důmein umzäuntes Haus

padat: Padej domů!Geh' nach Hause!

patrový: patrový důmdas Etagenhaus

plazit se: Po domě se plazí psí víno.Wilder Wein kriecht am Haus entlang.

plochý: dům s plochou střechoudas Haus mit flachem Dach

po: zdědit dům po otcivom Vater ein Haus erben

ponurý: ponurý důmein düsteres Haus

postavit: postavit důmdas Haus erbauen

pozavírat: pozavírat všechna okna v doměalle Fenster im Hause schließen

pozůstatek: pozůstatky domůdie Überreste der Häuser

proti: dům proti nádražídas Haus gegenüber dem Bahnhof

provázet: koho provázet na cestě domůj-n auf dem Heimweg begleiten

průchod: průchod mezi domyder Durchgang zwischen den Häusern

prý: Máš prý jít hned domů.Du sollst gleich nach Hause gehen.

před, přede: čekat před domemvor dem Haus warten

přijít: přijít z práce domůvon der Arbeit nach Hause kommen

přiléhat: K domu přiléhá zahrada.Der Garten liegt dem Haus an.

přistavět: přistavět k domu garážeine Garage ans Haus anbauen

rád: Jdi raději domů!Geh lieber nach Hause!

rekonstrukce: rekonstrukce rodinného domuder Umbau des Familienhauses

rozestavěný: rozestavěný důmein Haus im Bau

rozestavět: rozestavět důmdas Haus zu bauen anfangen

rozplývat se: Střechy domů se rozplývají v mlze.Die Dächer der Häuser verschwimmen im Nebel.

rozvést: rozvést vodu po domědie Wasserleitung im Haus verlegen

řádek: řádek domůeine Reihe/Zeile Häuser

s, se: dům s červenou střechouein Haus mit rotem Dach

se, si: Ten dům se staví už pět let.Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.

skupina: skupina domůeine Gruppe von Häusern

šikmý: šikmá střecha domuschiefes Hausdach

šilhat: šilhat po novém doměauf das neue Haus ein Auge werfen

tak: Až to dodělám, tak půjdu domů.Wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich nach Hause.

utržit: Utržil spoustu peněz za dům.Er hat viel Geld für sein Haus erlöst.

uvítat: Uvítala hosta ve svém domě.Sie hieß den Gast in ihrem Haus willkommen.

vánočně: Dům byl vánočně vyzdoben.Das Haus war weihnachtlich geschmückt.

vběhnout: vběhnout do domuins Haus hineinlaufen

vedlejší: vedlejší důmdas Nebenhaus

vlastnit: vlastnit dům/autoein Haus/Auto besitzen

vně: vně domuaußerhalb des Hauses

vršit se: Za domem se vrší odpadky.Hinter dem Haus häufen sich die Abfälle.

vydřít: Náš dům jsme si tvrdě vydřeli.Unser Haus haben wir uns hart erarbeitet.

vypudit: Vypudil syna z domu.Er vertrieb seinen Sohn aus dem Haus.

vyřítit se: vyřítit se z domuaus dem Haus stürzen

výstavný: výstavný důmein stattliches Haus

vyšlehnout: Z domu vyšlehly plameny.Aus dem Haus loderten Flammen auf.

za: zahrada za domemein Garten hinter dem Haus

zaběhnout: zaběhnout do domuins Haus laufen

zabydlet: zabydlet dům po babičcedas Haus der Großmutter gemütlich einrichten

započatý: započatá přestavba domuangefangener Umbau des Hauses

zbořit: zbořit důmein Haus niederreißen

zbořit se: Hrozilo, že se dům zboří.Das Haus drohte einzufallen.

živo: V domě je často živo.Im Haus herrscht oft reges Leben.

ausreißen: utéci z domuvon zu Hause ausreißen

bei: přijít domů za svítáníbei Tagesanbruch nach Hause kommen

direkt: přijít přímo z domudirekt von zu Hause kommen

Haus: paní domudie Dame des Hauses

heraustreten: vyjít z domuaus dem Haus heraustreten

hinter: zahrada za domemein Garten hinter dem Haus

niedrig: mít v domě nízké stropyim Haus niedrige Zimmerdecken haben

um: oběhnout dům (kolem) dokolaum das Haus (herum) laufen

zu: k nejbližšímu domuzu dem nächsten Haus

als: Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.

anhalten: Vůz zastavil před domem.Der Wagen hielt vor dem Haus an.

Anschluss: Dům má přípojku na vodovod.Das Haus hat Anschluss an die Wasserleitung.

bauen: Postavili si dům.Sie haben sich ein Haus gebaut.

befindlich: koupit rozestavěný důmdas im Bau befindliche Haus kaufen

beliefern: zásobovat obchodní důmein Warenhaus beliefern

besitzen: vlastnit dům/pozemek/akcieein Haus/ein Grundstück/Aktien besitzen

bevor: Dříve než jde domů, zavře všechna okna.Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.

bringen: Doprovodil dívku domů.Er hat das Mädchen nach Hause gebracht.

dahinter: dům vzadu se zahradouein Haus mit einem Garten dahinter

daneben: Bydlíme v domě vedle.Wir wohnen im Haus daneben.

Deportation: návrat domů z deportaceHeimkehr aus der Deportation

Einbruch: vloupání do domu/v doměder Einbruch in ein/einem Haus

ererbt: pronajmout zděděný důmererbtes Haus vermieten

fliegen: Musím už letět domů.Ich muss schon nach Hause fliegen.

folgen: S velkým odstupem ho následovala do domu.Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.

gegenüber: Její dům stojí naproti kostelu.Ihr Haus steht gegenüber der Kirche.

gehen: jít domůnach Hause gehen

gewinnen: Dům získal novými okny.Das Haus hat durch die neuen Fenster gewonnen.

herauskommen: Viděl jsem ho vyjít z domu.Ich habe ihn aus dem Haus herauskommen sehen.

hinbringen: zanést kufr do domuden Koffer ins Haus hinbringen

kurz: kousek za domemkurz hinter dem Haus

miteinander: Chodíme domů společně.Wir gehen nach Hause miteinander.

recht: Je právě ten správný čas jít domů.Es ist die rechte Zeit, nach Hause zu gehen.

ruhig: Jen jdi klidně domů!Geh ruhig nach Hause!

schmeißen: vyhodit vlastního syna z domuden eigenen Sohn aus dem Haus schmeißen

schon: Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.Das Haus ist schon schön, aber viel zu groß.

so: Dům nevypadá tak, jak jsem si představovala.Das Haus sieht nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe.

sparen: šetřit na nový důmfür/auf ein neues Haus sparen

spuken: V tom starém domě straší.In dem alten Haus spukt es.

stehen: stát za domemhinter dem Haus stehen

umbauen: obestavět náměstí obytnými domyeinen Platz mit Wohnhäusern umbauen

Untergrund: postavit dům na pevném základuein Haus auf festem Untergrund bauen

verlassen: Odešel z domu v pět hodin.Er hat das Haus um 5 Uhr verlassen.

verschieden: Domy jsou různě široké/vysoké.Die Häuser sind verschieden breit/hoch.

verwehren: Zakázali jsme mu vstupovat do domu.Wir verwehrten ihm, das Haus zu betreten.

vor: stát před domemvor dem Haus stehen

zusammenpacken: sbalit se a jít domůzusammenpacken und nach Hause gehen

dům: řadový důmdas Reihenhaus