Hlavní obsah

dům

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (budova) das Haus, das Gebäudedům s ústředním topením a výtahemein Haus mit Zentralheizung und Liftvenkovský důmdas Bauernhausrodinný důmdas (Ein)Familienhausřadový důmdas Reihenhaus
  2. (sídlo instituce) das Hausbankovní důmdas Bankhauskulturní důmdas Kulturhaus
  3. (domov) das Haus

Vyskytuje se v

činžovní: činžovní důmdas Mietshaus

číslo: číslo domudie Hausnummer

dodávka: dodávka do domuLieferung nach Hause

dvougenerační: dvougenerační důmdas Doppelhaus, ein Haus für zwei Generationen

hrázděný: hrázděný důmdas Fachwerkhaus

klíč: klíč od domu/bytuder Hausschlüssel/Wohnungsschlüssel

kulturní: kulturní důmdas Kulturhaus

měšťanský: měšťanský důmdas Bürgerhaus

nárožní: nárožní důmdas Eckhaus

obytný: obytný důmdas Wohnhaus

obyvatel: obyvatelé domudie Hausbewohner

od, ode: dům od domuvon Haus zu Haus

otcovský: otcovský důmdas Vaterhaus

paní: paní domudie Hausherrin

poschoďový: poschoďový důmdas Etagenhaus

rodičovský: rodičovský důmdas Elternhaus

vícegenerační: vícegenerační důmdas Mehrgenerationenhaus

vnitřek: vnitřek domudas Hausinnere

výškový: výškový důmdas Hochhaus

cihlový: cihlový důmdas Backsteinhaus

dědit: dědit dům po rodičíchein Haus von den Eltern erben

domů: brát si práci domůdie Arbeit nach Hause nehmen

hnát se: hnát se z domuaus dem Haus stürmen

hned: hned vedle našeho domudicht neben unserem Haus

klidně: Jen jdi klidně domů!Geh ruhig nach Hause!

kostra: stav. železobetonová kostra domudas Stahlbetongerüst des Hauses

mezera: mezera mezi domydie Lücke zwischen den Häusern

muset: Musím už jít domů.Ich muss schon nach Hause gehen.

nádherně: nádherně vybavený důmprächtig ausgestattetes Haus

napřed: Napřed půjdu domů, pak do kina.Zuerst gehe ich nach Hause, dann ins Kino.

návětrný: návětrná strana domudie Wetterseite eines Hauses

nehostinný: nehostinný důmungastliches Haus

nezvyklý: přijít domů v nezvyklou hodinuzu ungewohnter Stunde nach Hause kommen

nový: nový dům/nábytekneues Haus/Möbel

obchůzka: dojít domů obchůzkounach Hause mit einem Rundgang kommen

obytný: Dům není obytný.Das Haus ist nicht bewohnbar.

odvést: odvést dívku domůdas Mädchen nach Hause bringen

okolí: v okolí domu/městain der Hausumgebung/Stadtumgebung

okolo: dům se zahradou okoloein Haus mit dem Garten ringsherum

oplocený: oplocený důmein umzäuntes Haus

padat: Padej domů!Geh' nach Hause!

patrový: patrový důmdas Etagenhaus

plazit se: Po domě se plazí psí víno.Wilder Wein kriecht am Haus entlang.

plochý: dům s plochou střechoudas Haus mit flachem Dach

po: zdědit dům po otcivom Vater ein Haus erben

podat si: Až přijde domů, pěkně si ho podám.Den werde ich mir mal richtig vorknöpfen, sobald er nach Hause kommt.

ponurý: ponurý důmein düsteres Haus

postavit: postavit důmdas Haus erbauen

pozavírat: pozavírat všechna okna v doměalle Fenster im Hause schließen

pozůstatek: pozůstatky domůdie Überreste der Häuser

proti: dům proti nádražídas Haus gegenüber dem Bahnhof

provázet: koho provázet na cestě domůj-n auf dem Heimweg begleiten

průchod: průchod mezi domyder Durchgang zwischen den Häusern

prý: Máš prý jít hned domů.Du sollst gleich nach Hause gehen.

před, přede: čekat před domemvor dem Haus warten

přijít: přijít z práce domůvon der Arbeit nach Hause kommen

přiléhat: K domu přiléhá zahrada.Der Garten liegt dem Haus an.

přistavět: přistavět k domu garážeine Garage ans Haus anbauen

rád: Jdi raději domů!Geh lieber nach Hause!

rekonstrukce: rekonstrukce rodinného domuder Umbau des Familienhauses

rozestavěný: rozestavěný důmein Haus im Bau

rozestavět: rozestavět důmdas Haus zu bauen anfangen

rozplývat se: Střechy domů se rozplývají v mlze.Die Dächer der Häuser verschwimmen im Nebel.

rozvést: rozvést vodu po domědie Wasserleitung im Haus verlegen

řádek: řádek domůeine Reihe/Zeile Häuser

s, se: dům s červenou střechouein Haus mit rotem Dach

se, si: Ten dům se staví už pět let.Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.

skupina: skupina domůeine Gruppe von Häusern

šikmý: šikmá střecha domuschiefes Hausdach

šilhat: šilhat po novém doměauf das neue Haus ein Auge werfen

tak: Až to dodělám, tak půjdu domů.Wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich nach Hause.

tornádo: domy zničené tornádemdie von einem Tornado zerstörten Häuser

utržit: Utržil spoustu peněz za dům.Er hat viel Geld für sein Haus erlöst.

uvítat: Uvítala hosta ve svém domě.Sie hieß den Gast in ihrem Haus willkommen.

vánočně: Dům byl vánočně vyzdoben.Das Haus war weihnachtlich geschmückt.

vběhnout: vběhnout do domuins Haus hineinlaufen

vedlejší: vedlejší důmdas Nebenhaus

vlastnit: vlastnit dům/autoein Haus/Auto besitzen

vně: vně domuaußerhalb des Hauses

vršit se: Za domem se vrší odpadky.Hinter dem Haus häufen sich die Abfälle.

vydřít: Náš dům jsme si tvrdě vydřeli.Unser Haus haben wir uns hart erarbeitet.

vypudit: Vypudil syna z domu.Er vertrieb seinen Sohn aus dem Haus.

vyřítit se: vyřítit se z domuaus dem Haus stürzen

výstavný: výstavný důmein stattliches Haus

vyšlehnout: Z domu vyšlehly plameny.Aus dem Haus loderten Flammen auf.

za: zahrada za domemein Garten hinter dem Haus

zaběhnout: zaběhnout do domuins Haus laufen

zabydlet: zabydlet dům po babičcedas Haus der Großmutter gemütlich einrichten

započatý: započatá přestavba domuangefangener Umbau des Hauses

zbořit: zbořit důmein Haus niederreißen