Hlavní obsah

za

Předložka

 1. (poloha, umístění) hinter, anzahrada za domemein Garten hinter dem Haussedět za stolemam Tisch sitzenzahnout za rohum die Ecke biegen
 2. přen.(skrytý smysl) hinterCo za tím vězí?Was steckt dahinter?
 3. (kdy) während, beiza válkywährend des Kriegesza svítáníin der Morgendämmerung, im Morgengrauenza čí vládyunter j-s Herrschaft
 4. (frekvence, opakování) pro, injednou za rokeinmal pro/im Jahrjet 100 kilometrů za hodinu100 Kilometer pro Stunde fahren
 5. (po jaké době) inza chvíligleichPřijdu za hodinu.Ich komme in einer Stunde.
 6. (posloupnost) für, hinterden za dnemTag für Tagstát jeden za druhýmhintereinanderstehenZa mnou! výzvaMir nach!
 7. (odměna, odplata ap.) für, umzaplatit za co 20 eurfür etw. 20 Euro zahlenza nic na světěum nichts in der Welt
 8. (vzadu, dozadu) nach, nach-Volal za mnou.Er rief mir nach.
 9. (ve vývoji ap.) hinter
 10. (uchopit ap.) anvést se za ruceHand in Hand gehenzatáhnout za záchrannou brzdudie Notbremse ziehenvzít si koho za ženuj-n heiraten
 11. (okolnost, podmínka) bei, unterza každého počasíbei jedem Wetterza určitých podmínekunter bestimmten Bedingungen
 12. (účel, prospěch) für, zu
 13. (ve výčtu)za prvéerstens
 14. (namísto někoho) an Stelle, für

Vyskytuje se v

absurd: etw. absurd findenco pokládat za absurdní

anfassen: Fasst euch an.Chyťte se za ruce.

ausrufen: j-n als Sieger ausrufenprohlásit koho za vítěze

austauschen: Rohstoffe gegen Maschinen austauschensměnit suroviny za stroje

bar: Verkauf nur gegen barprodej jen za hotové

bei: bei Tagesanbruch nach Hause kommenpřijít domů za svítání

ein, eine, ein: in ein bis zwei Tagenza jeden až dva dny

für: ein Auto für 30 000 Euro kaufenkoupit auto za 30 000 eur

glauben: sich allein glaubenpokládat se za osamělého

gültig: eine Ehe für gültig erklärenprohlásit manželství za platné

haben: etw. Akk zur Folge habenmít za následek co

Hand: j-n bei der Hand nehmenvzít koho za ruku dítě ap.

hier: hier um die Ecketady za rohem

hinter: ein Garten hinter dem Hauszahrada za domem

hintereinander: sich hintereinander aufstellen(se)řadit se za sebe

in: in zwei Wochenza dva týdny

Kampf: der Kampf für den Friedenboj za mír

kämpfen: für seine Überzeugung kämpfenbojovat za své přesvědčení

lang: lange Reise hinter sich habenmít za sebou dlouhou cestu

Monat: in einem Monatza měsíc

morgen: morgen in einer Woche/einem Jahrod zítřka za týden/rok

Muster: j-m als Muster dienensloužit komu za/jako vzor

partout: etw. partout tunco (u)dělat za každou cenu

per: zwei Euro per Stückdvě eura za kus

pro: 15 Euro pro Stunde verdienenvydělávat 15 eur za hodinu

Steuer: am Steuer sitzensedět za volantem

um: um die Ecke biegenzahnout za roh

unter: unter der Bedingung, dass ...za podmínky, že ..., pod podmínkou, že...

Ziel: etw. zum Ziel habenmít co za cíl

zu: zum halben Preisza poloviční cenu

Zweck: zum Zweck ...za účelem ...

zwei: in zwei Jahrenza dva roky

aber: Was sind das aber auch für Leute!Co je to jenom za lidi!

abspringen: Abspringen während der Fahrt verboten!Vyskakování za jízdy zakázáno!

Ahn: Die Ahnen kämpften für unsere Zukunft.Předci bojovali za naši budoucnost.

arbeiten: hovor. Was arbeitest du?Kde děláš?, Co děláš (za práci)?

Aufgabe: Sie bekam die Aufgabe, Geld zu beschaffen.Dostala za úkol opatřit peníze.

aufkommen: für ein Kind aufkommenplatit za dítě

aufopfern: sein Leben für den Freund aufopfernobětovat svůj život za kamaráda

ausziehen: auf Abenteuer ausziehenvydat se za dobrodružstvím

befürworten: einen Vorschlag befürwortenpřimluvit se za návrh

belohnen: Sie belohnte ihn für seine Hilfe mit 100 Euro.Za pomoc ho odměnila 100 eury.

berechnen: Ich berechne Ihnen das nur mit zehn Euro.Účtuji vám za to jen deset eur.

beten: Sie beten für den Kranken zu Gott.Modlí se za nemocného k Bohu.

betrachten: j-n als seinen Feind betrachtenpovažovat koho za svého nepřítele

biegen: um die Ecke biegenzahnout za roh

dafür: Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.Dala za to hodně peněz.

Dämmerung: in der Dämmerungza úsvitu

dann: Bis dann!Tak zatím!, Brzy nashle!, Tak za chvíli!

dass: angenommen, dassza předpokladu, že...

Ecke: (gleich) um die Ecke wohnenbydlet (hned) za rohem blízko

Ehre: Diese Einladung sollte er sich zur Ehre anrechnen.Toto pozvání by si měl pokládat za čest.

einspringen: für einen Kollegen einspringenzaskočit za kolegu

empfehlen: Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

Entgegenkommen: Ich danke Ihnen für Ihr Entgegenkommen.Děkuji Vám za Vaši laskavost.

Entgelt: gegen/für Entgelt arbeitenpracovat za odměnu

entgelten: Er entgalt mir diese Arbeit mit Undank.Odvděčil se mi za tuto práci nevděkem.

erachten: etw. als seine Pflicht erachtenpokládat co za svou povinnost

ergreifen: Er ergriff sie am Arm.Popadl ji za paži.

erkennen: etw. als richtig erkennenuznat co za správné

Ersatz: Ich bekam eine neue Tasche als Ersatz für die beschädigte.Dostal jsem novou tašku jako náhradu za tu poškozenou.

fassen: das Messer am Griff fassenuchopit nůž za střenku

faustdick: Der hat es faustdick hinter den Ohren!Ten má za ušima!

festhalten: j-n am Ärmel festhaltenzachytit koho za rukáv

finden: etw. gut findenpovažovat co za dobré

Gebäude: Was ist das für ein Gebäude?Co je to za budovu?

Gefängnis: Auf Steuerbetrug steht Gefängnis.Za daňový podvod je vězení.

gelten: Das galt ihm für ausgemacht.Považoval to za domluvené.

gering: sich seiner geringen Herkunft nicht schämennestydět se za svůj nízký původ

haftbar: Der Buchhalter ist haftbar für die Zahlung des Mankos.Účetní je (z)odpovědný za úhradu manka.

haften: Eltern haften für ihre Kinder.Rodiče ručí za své děti.

halten: j-n an der Hand haltendržet koho za ruku

handeln: Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.

Herrscher: zum Herrscher krönenkorunovat za vládce

horchen: an der Tür horchenposlouchat za dveřmi

jeder, jede, jedes: jeder für sichkaždý za sebe

kommen: Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

koppeln: den Wohnwagen ans Auto koppelnpřipojit obytný přívěs za auto

Kosten: die Kosten für Miete und Heizungvýdaje za nájem a topení

kratzen: sich hinter den Ohren kratzenškrábat se za ušima

kurz: kurz hinter dem Hauskousek za domem

lauschen: an der Tür lauschenposlouchat za dveřmi

liegen: Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.Zkouška je ještě přede/už za mnou.

Modell: j-n/etw. zum Modell habenmít koho/co za vzor

Nachrede: práv. den Nachbarn wegen übler Nachreden verklagen(za)žalovat souseda za nactiutrhání

nachschauen: dem abfahrenden Auto nachschauendívat se za odjíždějícím autem

nachsetzen: dem Ball nachsetzenhnát se za míčem

nachstehen: Er steht seinem Bruder in nichts nach.Za svým bratrem v ničem nezaostává.

absence: sich für seine Abwesenheiten entschuldigenomluvit se za své absence

almužna: für ein Almosen arbeitenpracovat za almužnu

ano: Ich komme erst in einer Woche, ja?Přijedu až za týden, ano?