Hlavní obsah

unter

Předložka

  1. pod čímunter der Decke liegenležet pod dekouunter einem Baum sitzensedět pod stromem
  2. pod co
  3. mezi množstvím, lidmi ap., z, ze skupiny lidí ap.Unter vier Eiern waren zwei faule.Mezi čtyřmi vajíčky byla dvě zkažená.unter Menschen seinbýt mezi lidmisich unter das Volk mischenvmísit se mezi lidj-n unter der Telefonnummer findennajít pod telefonním číslem koho
  4. pod cenou ap.Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti letunter dem Durchschnitt liegenbýt pod průměremunter Schmerzen eine Prüfung ablegenv bolestech skládat zkouškuetw. unter Tränen gestehenv slzách doznat counter Gefahr für das eigene Lebenv ohrožení vlastního života
  5. označuje předpokladunter der Bedingung, dass ...za podmínky, že ..., pod podmínkou, že...unter der Voraussetzung, dass ...za předpokladu, že ...

Der, podstatné jméno~s, ~

Vyskytuje se v

Arm: vzít nohy na ramenadie Beine unter die Arme nehmen

Auge: mezi čtyřma očima hovořit ap.unter vier Augen

bekommen: získat pevnou půdu pod nohamafesten Boden unter die Füße bekommen

Besen: žít na psí knížkuunter dem Besen getraut sein

Boden: mít pevnou půdu pod nohamafesten Boden unter den Füßen haben

Dach: dostat co pod střechu úspěšně dokončitetw. Akk unter Dach und Fach bringen

Erde: přivést koho do hrobuj-n unter die Erde bringen

Gefrierpunkt: Nálada klesla pod bod mrazu.Die Stimmung sank unter den Gefrierpunkt.

Haube: být pod čepcemunter der Haube sein

Hinweis: s upozorněním na counter Hinweis auf etw. Akk

Kanone: mizerný, pod úroveň, na houbyunter aller Kanone

kein, keine: za žádných okolností, v žádném případěunter keinen Umständen

Lupe: posvítit si na koho/coj-n/etw. unter die Lupe nehmen

Mensch: (vy)jít (si) mezi lidiunter Menschen gehen

Pantoffel: být pod pantoflemunter dem Pantoffel stehen

Schlag: rána pod pásein Schlag unter die Gürtellinie

Schloss: pod zámkem/zámekunter Schloss und Riegel

Sohle: koho pálí půda pod nohamaj-m brennt es unter den Sohlen

stehen: být pod pantoflemunter dem Pantoffel stehen

Strich: sečteno (a) podtrženounter dem Strich

Teppich: zamést co pod koberec ututlatetw. Akk unter den Teppich kehren

unter: v týdnu, během týdne, v průběhu týdne ne o víkenduunter der Woche

verlieren: ztrácet půdu pod nohamaden Boden unter den Füßen verlieren

vier: mezi čtyřma očima pohovořit siunter vier Augen

Androhung: pod pohrůžkou násilíunter Androhung von Gewalt

Haar: holit si chlupy na nohou/v podpažísich (die) Haare an den Beinen/unter den Achseln rasieren

Himmel: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

Kommando: být pod velením kohounter j-s Kommando stehen

kommen: Dostal se pod auto.Er kam unters Auto.

Kontrolle: držet koho/co pod kontrolouj-n/etw. unter Kontrolle halten

Laune: trpět náladami kohounter j-s Launen leiden

Minderwertigkeitsgefühl: trpět pocity méněcennostiunter Minderwertigkeitsgefühlen leiden

Rand: horní/spodní okrajder obere/untere Rand

setzen: pustit proud do čeho, zapojit coetw. unter Strom setzen

Verdacht: být podezřelý/v podezřeníin/unter Verdacht stehen

Volk: ztratit se v davusich unters Volk mischen

Wert: prodat co (hluboko) pod cenouetw. (weit) unter Wert verkaufen

Zwang: jednat pod vnitřním tlakemunter einem inneren Zwang handeln

Amnestie: dostat amnestiiunter die Amnestie fallen

Anklage: být obviněnýunter Anklage stehen

Anspannung: s vypětím všech silunter Anspannung aller Kräfte

Aufsicht: být pod lékařským dohledemunter ärztlicher Aufsicht stehen

aufteilen: rozdělit si mezi sebou výhruden Gewinn unter sich aufteilen

Befehl: být pod velením kohounter j-s Befehl stehen

Berufung: s odvoláním na zákonunter Berufung auf das Gesetz

Deckmantel: pod záminkou čehounter dem Deckmantel etw. Gen, von etw.

Depression: Trpí těžkými depresemi.Er leidet unter schweren Depressionen.

Druck: být pod tlakemunter Druck stehen

Dusche: jít pod sprchuunter die Dusche gehen

Eid: vypovídat pod přísahouunter Eid aussagen

empfehlen: Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.

Extremität: horní/dolní končetinydie oberen/unteren Extremitäten

geraten: Jí se daří vše.Unter ihren Händen gerät alles.

Grad: 10 stupňů nad/pod nulou10 Grad über/unter null

kugeln: Míč se zakutálel pod skříň.Der Ball kugelte unter den Schrank.

Menge: vmísit se do davusich unter die Menge mischen

Mond: Měsíc vychází/zapadá.Der Mond geht auf/unter.

senken: Větve se prohýbaly pod tíhou sněhu.Die Äste senkten sich unter der Last des Schnees.

Sonne: Slunce vychází/zapadá.Die Sonne geht auf/unter.

Strafe: být trestnéunter Strafe stehen

Strom: být pod proudemunter Strom stehen

teilen: Rozdělili jsme si zisk mezi sebe.Wir teilten den Gewinn unter uns.

Umstand: za těchto/žádných okolnostíunter diesen/(gar) keinen Umständen

uns: Mezi námi (řečeno)...Unter uns gesagt...

unterhaken: Vzal ji pod paží.Er hakte sich bei ihr unter.

unterschieben: Podsunula nemocnému polštářek.Sie schob dem Kranken ein Kissen unter.

unterstützen: podepřít rukou braduden Arm unter das Kinn unterstützen

Vertrag: angažovat koho herce ap.slang. j-n unter Vertrag nehmen

dohled: být pod dohledem kohounter j-s Aufsicht sein

jistý: za jistých podmínekunter gewissen Bedingungen

mezi: chodit mezi lidiunter die Leute gehen

mimo: mimo jinéunter anderem

pod, pode: prodávat co pod cenouetw. unter (dem) Preis verkaufen

podmínka: za určitých podmínekunter gewissen Bedingungen

proud: co je pod proudemetw. steht unter Strom

předpoklad: za předpokladu, že...unter der Voraussetzung, dass...

Alkohol: být pod vlivem alkoholuunter Alkohol stehen

veřejnost: s vyloučením veřejnostiunter Ausschluss der Öffentlichkeit

za: za určitých podmínekunter bestimmten Bedingungen

záminka: udělat co pod záminkou čehoetw. unter einem Vorwand machen

záštita: pod záštitou koho/čehounter der Schirmherrschaft von j-m/etw.

bídný: žít v bídných podmínkáchunter jämmerlichen Bedingungen leben

daný: za daných okolnostíunter den gegebenen Umständen

dojem: pod dojmem událostíunter dem Eindruck der Ereignisse

doprovod: za doprovodu ohňostrojeunter Begleitung von Feuerwerk

dozor: být pod lékařským dozoremunter ärztlicher Beaufsichtigung sein

hluboko: hluboko pod zemítief unter der Erde

hovno: Je to na hovno!Es ist scheiße., Es ist unter aller Sau!

jakýkoli: za jakýchkoli okolnostíunter beliebigen Umständen

jiný: mimo jinéunter anderem

kotel: přikládat pod kotelunter den Kessel zulegen

misie: misie mezi pohanydie Mission unter den Heiden

napětí: žít v neustálém napětíunter ständigem Stress stehen

nebe: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

nocovat: nocovat pod širým nebemunter freiem Himmel nächtigen

nosit: nosit aktovku pod pažídie Mappe unter dem Arm tragen

okolnost: za žádných okolnostíunter keinen Umständen/keinesfalls

okraj: horní/spodní okrajoberer/unterer Rand

opít: Opili toho muže do němoty.Sie haben den Mann unter den Tisch getrunken.

partie: horní/spodní partiedie obere/untere Partie

paždí: nést knihu pod paždímein Buch unter dem Arm tragen

perla: perla mezi ženamieine Perle unter den Frauen

plavčík: být pod dohledem plavčíkaunter der Aufsicht des Bademeisters sein

podhrabat: Pes podhrabal plot.Der Hund hat ein Loch unter dem Zaun gegraben.

podhrabat se: Voják se podhrabal pod plotem.Der Soldat hat sich unter dem Zaun durchgegraben.

podstrčit: Podstrčila nemocnému polštář.Sie schob dem Kranken ein Kissen unter.

pohrůžka: pod pohrůžkou vyloučeníunter Androhung von Ausschluss

poklice: dusit maso pod poklicídas Fleisch unter dem Deckel dünsten

posvítit si: Já si na to posvítím!Ich werde das unter die Lupe nehmen!

prasknout: Větev pod jeho vahou praskla.Der Ast brach unter seinem Gewicht.

prodat: prodat co pod cenouetw. unter dem Wert verkaufen

převládající: převládající názor mezi lidmivorherrschende Meinung unter den Leuten

Rom: žít mezi Romyunter den Roma leben

rovnost: rovnost mezi lidmidie Gleichheit unter den Menschen

různý: pracovat za různých podmínekunter verschiedenen Bedingungen arbeiten

rýt: Krtek ryje pod trávníkem.Der Maulwurf wühlt unter dem Rasen.

slézt: Teplota slezla pod bod mrazu.Die Temperatur ist unter den Gefrierpunkt gesunken.

slunce: Slunce vychází/zapadá.Die Sonne geht auf/unter.

spodní: spodní zásuvkadie untere Schublade

stálý: pod stálým tlakemunter ständigem Druck

širý: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

šok: být v šokuunter Schock stehen

tento: za těchto okolnostíunter diesen Umständen

tlak: pracovat pod tlakemunter Druck arbeiten

účast: za účasti kohounter j-s Teilnahme, unter Teilnahme von j-m

vedení: za jeho vedeníunter seiner Führung

vláda: za vlády Karla IV.unter der Herrschaft (von) Karl IV.

vletět: Dítě vletělo pod auto.Das Kind ist unter den Wagen gestürzt.

vlézt: vlézt pod postelunter das Bett kriechen

vřít: Mezi studenty to vřelo.Unter den Studenten brodelte es.

dolejší: dolejší konecunteres Ende