Hlavní obsah

Auge

Das, podstatné jméno~s, ~n

  1. oko orgán zrakuauf einem Auge blind seinbýt na jedno oko slepýein blaues Augepodlitina, modrák, monokl
  2. pohled
  3. očko, pupen na bramboře ap.
  4. bod, tečka na kostce, dominu ap.

Vyskytuje se v

auskratzen: Ich könnte ihm/ihr die Augen auskratzen.Vyškrábala bych mu/jí oči.

blau: mit einem blauen Auge davonkommenvyváznout hladce z čeho

Dorn: j-m ein Dorn im Auge seinbýt komu trnem v oku

Faust: zu j-m/etw. wie die Faust aufs Auge passenhodit se ke komu/čemu jako pěst na oko

gehen: j-m aus den Augen gehenkomu sejít z očí

Gesetz: das Auge des Gesetzesruka zákona policista

groß: (große) Augen machenvalit oči žasnout

Knick: einen Knicks im Auge habenšilhat

machen: j-m (schöne) Augen machendělat hezké oči na koho, házet okem po kom

schön: j-m schöne Augen machendělat (hezké) oči na koho, házet očima po kom

Schuppe: es fällt j-m wie Schuppen von den Augenkomu spadly klapky z očí

schwarz: j-m wird (es) schwarz vor (den) Augenkomu se zatmělo před očima

springen: ins Auge springenpadnout do oka, bít do očí

steigen: in j-s Augen steigenstoupnout v čích očích

verlieren: j-n/etw. aus dem Auge verlierenztratit z očí koho/co nevidět a nebýt informován

vier: unter vier Augenmezi čtyřma očima pohovořit si

abspielen: sich vor j-s Augen abspielenodehrát se před očima koho

blind: auf einem Auge blind seinbýt slepý na jedno oko

bloß: etw. mit bloßem Auge erkennenpoznat pouhým okem co

züchtig: die Augen züchtig niederschlagenstydlivě sklopit zrak

ablesen: j-m jeden Wunsch von den Augen ablesenvyčíst komu z očí každé přání

decken: Er deckte die Hand über die Augen.Zakryl si rukou oči.

erblinden: auf beiden Augen erblindenoslepnout na obě oči

erheben: zu j-m die Augen erhebenzvednout ke komu oči

erkennen: etw. mit bloßem Auge erkennenrozeznat co pouhým okem

Problem: Sie hat Probleme mit ihren Augen.Má problémy s očima.

rollen: die Augen/mit den Augen rollenkoulet očima

schließen: die Augen schließenzavřít oči

schminken: sich die Augen schminkenmalovat si oči

schwach: schwache Augen habenmít špatné oči

sehen: Sie sieht nur noch auf/mit einem Auge.Vidí už jen na jedno oko.

täuschen: Wenn meine Augen mich (nicht) täuschen, ...Pokud mě oči (ne)klamou, ...

Träne: Tränen in den Augen habenmít slzy v očích

träufeln: die Tropfen in die Augen träufelnnakapat kapky do očí

verdrehen: die Augen verdrehenobracet oči v sloup

verschwimmen: Die Zeilen verschwammen mir vor den Augen.Řádky mi splývaly před očima.

weiten: Ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen.Hrůzou se jí zvětšovaly oči.

zufallen: Mir fallen schon die Augen zu.Už se mi zavírají oči.

aufreißen: die Augen aufreißenvytřeštit oči

mezi: mezi čtyřma očimaunter vier Augen

navrch: mít oči navrch hlavygroße Augen machen

pomněnkový: expr. pomněnkové očidie Vergissmeinnicht-Augen

pozorovatelný: pozorovatelný pouhým okemmit bloßem Auge sichtbar/erkennbar

těleso: med. cizí těleso v okuein Fremdkörper im Auge

vlastní: na vlastní očimit eigenen Augen

zakoulet: zakoulet očimadie Augen verdrehen

zatlačit: zatlačit mrtvému očidem Verstorbenen die Augen zudrücken

zřetel: mít koho/co na zřetelij-n/etw. im Auge haben

ztratit: ztratit koho z očíj-n aus den Augen verlieren

bystrý: mít bystrý zrakscharfe Augen haben

clonit: clonit (si) oči rukouseine Augen mit der Hand abschirmen

cudně: cudně klopit očisittsam die Augen niederschlagen

dohlédnout: přen. Kam až oko dohlédne.So weit das Auge reicht.

doširoka: Doširoka otevřel oči.Er hat die Augen weit geöffnet.

hnědý: mít hnědé očibraune Augen haben

jeho, její, jejich: její očiihre Augen

klamat: Neklame-li mne zrak, ...Wenn mich die Augen nicht täuschen, ...

klížit se: komu se klíží očij-m fallen die Augen zu

klopit: klopit očiAugen senken

koulet: expr. koulet očimadie Augen rollen

kroutit: kroutit očimadie Augen verdrehen

kulit: To kulím oči.Mir gehen die Augen über.

lahodit: lahodit okudas Auge erfreuen

mít: mít v očích slzyTränen in den Augen haben

modrý: Má modré oči.Er hat blaue Augen.

mrkat: To budeš mrkat!Da wirst du große Augen machen!

naběhlý: oči naběhlé pláčemvom Weinen angeschwollene Augen

namáhat: namáhat oči (při práci)die Augen (bei der Arbeit) anstrengen

napolo: napolo otevřít očidie Augen halb öffnen

napuchlý: oči napuchlé od pláčevom Weinen verquollene Augen

nastražit: nastražit očidie Augen offen haben

ocelově: ocelově šedé očistahlgraue Augen

oko: otevřít/zavřít/klopit očidie Augen aufschlagen/zumachen/niederschlagen

opuchlý: pláčem opuchlé očivom Weinen angeschwollene Augen

oslepnout: oslepnout na jedno okoauf einem Auge erblinden

ospalý: mít ospalé očischläfrige/verschlafene Augen haben

pěkný: mít pěkné očischöne Augen haben

podívat se: podívat se komu do očíj-m in die Augen schauen

podráždit: Světlo mi podráždilo oči.Das Licht hat meine Augen gereizt.

pohledět: přen. pohlédnout pravdě do očíder Wahrheit ins Auge sehen

promnout: promnout si očisich die Augen reiben

přeběhnout: přeběhnout text (očima)(mit den Augen) den Text überfliegen

přesvědčit se: přesvědčit se o čem na vlastní očisich von etw. mit eigenen Augen überzeugen

rozespalý: mnout si rozespalé očisich die verschlafenen Augen reiben

rozzářený: rozzářené očistrahlende Augen

rozzářit se: Oči se jí rozzářily radostí.Ihre Augen strahlten freudig auf.

sklopit: sklopit očidie Augen senken

sledovat: sledovat koho očimaj-n mit den Augen verfolgen

slepený: slepené oči po probuzeníverklebte Augen

slepý: slepý na obě očiauf beiden Augen blind