Hlavní obsah

erheben

Slovesoo, o

 1. (po)zvednout, (po)zdvihnoutdas Glas auf j-s Wohl erhebenpozvednout sklenici na čí zdravídie Hand zum Gruß erhebenpozdvihnout ruku k pozdravuzu j-m die Augen erhebenzvednout ke komu oči
 2. povznést, pozvednout ducha ap.
 3. sich erheben zvednout se z křesla ap.
 4. sich erheben vzlétnout, vznést se letadlo, pták ap.
 5. sich erheben tyčit se, zvedat se
 6. zu etw. povýšit na co vesnici na město ap.j-n in den Adelsstand erhebenpovýšit koho do šlechtického stavu
 7. sich erheben vyčnívat nad ostatní ap., přesahovat průměr ap.
 8. sich erheben über j-n povyšovat se, vyvyšovat se nad koho
 9. sich erheben gegen j-n/etw. povstat proti komu/čemu proti vládě ap., postavit se (na odpor) komu/čemu diktátorovi ap.
 10. vyb(í)rat, inkasovat daně ap.
 11. sbírat, shromažďovat data, údaje ap.
 12. sich erheben kniž.zvedat se, přicházet vítr, bouře ap., vyvstávat problém ap.
 13. vznést nárok ap.

Vyskytuje se v

Klage: gegen j-n Klage erhebenvznést žalobu proti komu

Anklage: eine Anklage gegen den Chef erhebenvznést obvinění proti šéfovi

Anspruch: Anspruch auf Urlaub erhebenvznést nárok na dovolenou

formal: einen formalen Einwand erhebenvznést formální námitku

protest: Einspruch erhebenpodat protest

žaloba: gegen j-n die Klage erhebenpodat žalobu na koho

pohár: den Becher zum Trinkspruch erhebenpozvednout pohár k přípitku

povstat: sich gegen den Okkupanten erhebenpovstat proti okupantům

povýšit: in den Ritterstand erhoben werdenbýt povýšen do rytířského stavu

povyšovat se: sich über die anderen erhebenpovyšovat se nad druhé

pozvednout: die Stimme erhebenpřen. pozvednout hlas

přísaha: die Hand zum Schwur erhebenzvednout ruku k přísaze

reklamace: eine Reklamation erheben/anerkennen/zurückweisenpodat/uznat/zamítnout reklamaci

současně: Sie erhoben sich gleichzeitig.Povstali současně.

šlechtický: j-n in den Adelsstand erhebenpovýšit koho do šlechtického stavu

umocnit: in die zweite Potenz erheben, odb. quadrierenumocnit na druhou

vybrat: Steuern erhebenvybrat daně

vyvyšovat se: Er erhebt sich gern über die andern.Rád se vyvyšuje nad ostatní.

vztyčit: Er hat den Kopf stolz erhoben.Vztyčil hrdě hlavu.

zvednout se: sich von einer Bank erhebenzvednout se z lavice

zvednout: die Augen erheben zu j-mzvednout oči ke komu

erheben: j-n in den Adelsstand erhebenpovýšit koho do šlechtického stavu