Hlavní obsah

gehen

Slovesoging, i. gegangen

 1. jít/choditam Stock gehenchodit o holiWillst du mitfahren oder lieber (zu Fuß) gehen?Chceš se svézt nebo jdeš raději pěšky?einen Umweg gehenjít oklikounach Hause gehenjít domůin Urlaub/Pension gehenjít na dovolenou/do penze
 2. chodit do školy ap.in den Kindergarten/auf die Universität gehenchodit do školky/na univerzitu
 3. (ode)jítIch muss jetzt gehen.Teď už musím jít.Der Zug geht um 15:15 Uhr.Vlak jede v 15:15 hodin.
 4. hovor.mit j-m chodit s kým mít známost
 5. jít, fungovat přístroj ap., šířit se pomluva ap.Er erwachte, weil das Telefon ging.Probudil se, protože zazvonil telefon.Es geht ein kalter Wind.Fouká studený vítr.
 6. jít, být možné něco udělat ap.Leider geht es nicht anders.Bohužel to nejde jinak.
 7. prodávat se, jít na odbyt, letět nový výrobek ap.
 8. vejít se do kanystru ap., projít klavír dveřmi ap.
 9. jít, sahat, dosahovat voda po pás ap.
 10. vést, směřovat, jít okna na jih ap.Sein Blick ging auf sie.Jeho pohled směřoval k ní.
 11. mít se, dařit se, vést se dobře ap.užívá se v neosobní vazbě es geht
 12. um etw. jít, jednat se o coužívá se v neosobní vazbě es gehtWorum geht es in diesem Film?O co jde v tomto filmu?
 13. užívá se spolu s podstatným jménem k opisu slovesain Erfüllung gehenvyplnit se přání, sen ap.in Ordnung gehendát do pořádku

Slovesoging, i. gegangen

 1. etw. Akk mit sich gehen lassen hovor.šlohnout, sebrat, odnést si co ukrást
 2. j-m aus den Augen gehen komu sejít z očí
 3. in die Breite gehen jít do šířky ztloustnout
 4. an die Decke gehen hovor.vybuchnout, naštvat se, dožrat se
 5. aufs Eis tanzen gehen hovor.pohybovat se na tenkém ledě
 6. mit j-m geht es zu Ende s kým to spěje ke konci
 7. ins Geld gehen hovor.jít/lézt do peněz
 8. j-m an die Hand gehen komu být k ruce
 9. in die Luft gehen hovor.vyletět do vzduchu
 10. über Leichen gehen hovor.jít přes mrtvoly
 11. Liebe geht durch den Magen. Láska prochází žaludkem.

Das, podstatné jméno~s

 1. chůze pohyb, kroky
 2. sport.chůze disciplína

Předpony

abgehen angehen aufgehen ausgehen darangehen durcheinandergehen durchgehen eingehen einhergehen entgehen fortgehen herangehen herausgehen hergehen herumgehen heruntergehen hervorgehen hinaufgehen hinausgehen hindurchgehen hineingehen hingehen hintergehen hinuntergehen hinweggehen hinübergehen losgehen mitgehen nachgehen nebenhergehen niedergehen rangehen untergehen vorangehen vorausgehen vorbeigehen vorgehen vorhergehen vorübergehen weggehen weitergehen zugehen zurückgehen zusammengehen

Vyskytuje se v

abwärtsgehen: mit j-m/etw. geht es abwärtss kým/čím to jde z kopce, je to špatné

auf: auf etw. Akk gehenjít kam na poštu ap.

aufgehen: j-m geht der Knopf aufkomu to docvaklo

aufgehen: j-m geht das Messer in der Tasche aufkomu se otevírá kudla v kapse

Auge: j-m gehen die Augen überkomu (až) oči přecházejí

Auge: Geh mir aus den Augen!Jdi mi z očí!

ausgehen: j-m geht der Atem auskomu dochází dech

baden: bei/mit etw. baden gehenjít se klouzat/k šípku

Barrikade: auf die Barrikaden gehen/steigenjít do ulic, protestovat

bergab: mit j-m/etw. geht es bergabkdo/co je na tom špatně, s kým/čím to jde s kopce

bergauf: mit j-m/etw. geht es bergaufkdo/co jde nahoru kvalitativně, s kým/čím se to lepší

Breite: in die Breite gehentloustnout, přibírat

Bruch: in die Brüche gehenrozpadnout se, rozbít se vztah, talíř ap.

daheim: Wie geht's daheim?Jak se vede doma?, A co doma?

Decke: an die Decke gehenrozpálit se, lézt po zdi vzteky

dreckig: j-m geht es dreckigkomu se daří mizerně/pod psa

einfach: Warum einfach, wenns auch umständlich geht?Proč (to dělat) jednoduše, když to jde i složitě?

Eingemachte: ans Eingemachte gehenjít do hloubky problému ap.

Erfüllung: in Erfüllung gehensplnit se, vyplnit se, naplnit se sen ap.

Fuge: aus den Fugen gehenrozsypat se, rozklížit se, rozpadat se systém ap.

Fuß: zu Fuß (gehen)(jít) pěšky

Ganze: Es geht ums Ganze.Jde o všechno.

Gaul: j-m geht der Gaul durchkomu ruply nervy

gehen lassen: sich gehen lassenodvázat se

Geist: j-m auf den Geist gehenjít na nervy komu

Geld: ins Geld gehenlézt do peněz

Grund: etw. Dat auf den Grund gehenjít až k jádru čeho

hart: Es geht hart auf hart.Jde do tuhého.

Irre: in die Irre gehenzabloudit, ztratit se

Irrenhaus: Hier geht's (ja) zu wie im Irrenhaus.Tady je to jako v blázinci.

Kehle: es geht j-m an die Kehlekomu jde o krk

Kehricht: Das geht dich einen feuchten Kehricht an!Po tom ti nic není!

Keks: j-m auf den Keks gehenjít komu na nervy

Kopf: Es geht um Kopf und Kragen.Jde o krk.

Lappen: j-m durch die Lappen gehenproklouznout (mezi prsty), uniknout komu

Leim: j-m auf den Leim gehensednout komu na lep

Leim: aus dem Leim gehenrozpadat se židle ap.

Mensch: unter Menschen gehen(vy)jít (si) mezi lidi

Mond: nach dem Mond gehenjít podle plotu o hodinách

Natur: j-m gegen die Natur gehenbýt komu proti srsti

Rente: auf/in Rente gehenjít do důchodu

Schritt: einen Schritt zu weit gehenzajít příliš daleko

Schule: bei j-m in die Schule gehenjít do učení ke komu

Seite: j-m nicht von der Seite gehennehnout se od koho ani na krok

Senkel: j-m auf den Senkel gehenlézt na nervy komu

Sinn: j-m nicht (mehr) aus dem Sinn gehennejít komu z hlavy

Sohle: auf leisen Sohlen gehen/schleichenchodit/plížit se po špičkách

Spaß: Das geht über den Spaß!To už není sranda!

Stock: am Stock gehenbýt marod

Taubenschlag: Hier geht es zu wie in einem Taubenschlag!Je to tu jak v holubníku!

Tauchstation: auf Tauchstation gehenzašít se, zmizet

tausend: Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.V nouzi poznáš přítele.

Tod: Es geht um Tod oder Leben.Jde o život.

vier: auf allen vieren gehenlézt po čtyřech

vonstatten: vonstatten gehenpokračovat, dařit se, jít kupředu stavební práce ap.

Wecker: j-m auf den Wecker gehen/fallenjít komu na nervy, lézt komu krkem

Weg: den Weg des geringsten Widerstandes gehenjít cestou nejmenšího odporu

Weg: j-m/etw. aus dem Weg(e) gehenjít komu/čemu z cesty

weggehen: Geh mir (bloß) weg mit... !Dej mi pokoj s ...!, Nemluv mi o ...!, Jdi mi s tím ...!

Zahnfleisch: auf dem Zahnfleisch gehenpadat na hubu únavou

zugrunde: zugrunde gehenzahynout, zničit se

an: an Krücken gehenchodit o berlích

barfuß: barfuß gehenjít bos

bloß: mit bloßen Füßen gehenjít naboso

Bord: über Bord gehenspadnout přes palubu

Bord: an/von Bord gehenvstoupit na/opustit palubu

durch: durch das Tor (hindurch) gehenprojít branou

durch: durch die Straßen gehenchodit ulicemi

Essen: mit j-m zum Essen gehen(za)jít s kým na jídlo

geradeaus: geradeaus gehenjít rovně

Haus: nach Hause gehen/kommenjít/přijít domů

hin: hin und her gehenchodit sem a tam

Hundert: in die Hunderte gehenjít do stovek počet obětí ap.

in: in die Stadt gehenjít do města

Kraft: über j-s Kräfte gehenbýt nad čí síly

Land: an Land gehenvstoupit na pevninu z lodě

links: links von j-m gehenjít nalevo od koho

Messe: zur Messe gehenjít na mši

Militär: zum Militär gehenjít do armády

nahe: in die nahe Stadt gehenjít do blízkého města

regelmäßig: regelmäßig spazieren gehenchodit pravidelně na procházky

reihum: etw. reihum gehen lassennechat co kolovat

Tisch: zu Tisch gehenjít ke stolu

Trümmer: in Trümmer gehenrozpadnout se okenní tabulka po explozi ap.

Uhr: Die Uhr geht vor/nach.Hodiny jdou napřed/pozadu.

Universität: auf die/zur Universität gehenchodit na univerzitu

Urlaub: in Urlaub gehenjít na dovolenou

Vergnügen: zum Vergnügen gehenjít na (taneční) zábavu

vorn(e): nach vorn gehenjít dopředu

zu: zur Schule gehenjít do školy