Hlavní obsah

Uhr

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. hodin(k)yhovor. rund um die Uhrpo celý den, nonstopDie Uhr geht vor/nach.Hodiny jdou napřed/pozadu.eine Uhr aufziehennatáhnout hodiny
  2. hodina přesný časWie viel Uhr ist es?Kolik je hodin?Es ist genau zwölf Uhr.Je přesně dvanáct hodin.

Vyskytuje se v

null: null Uhrpůlnoc

ab: Prag ab 8:30 Uhr, Berlin an 12:50 Uhrz Prahy v 8:30, v Berlíně ve 12:50

rund: rund um die Uhrstále dokola

zwölf: (um) zwölf Uhr mittags/nachtsv poledne/o půlnoci

abfahren: Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.Jeho sestra odjíždí v pět hodin.

anlaufen: Die Fähre hat den Hafen um acht Uhr am Abend angelaufen.Trajekt připlul do přístavu v osm hodin večer.

eben: Es ist schon acht Uhr. – Eben!Je osm hodin. – No právě!

Einlass: Einlass ab 18 Uhrvstup od 18 hodin

erst: Es ist erst 20 Uhr.Je teprve 20 hodin.

es: Es ist ein Uhr.Je jedna hodina.

finden: Er hat im Zug eine Uhr gefunden.Ve vlaku našel hodinky.

früh: um vier Uhr früh aufstehenvstávat ve čtyři ráno

gehen: Der Zug geht um 15:15 Uhr.Vlak jede v 15:15 hodin.

laufen: Die Uhr läuft.Hodinky jdou.

passen: Um 15 Uhr passt es mir gut.V 15 hodin se mi to hodí.

regulieren: eine Uhr regulierensprávně nastavit hodiny

schließen: Die Läden schließen um 18 Uhr.Obchody zavírají v šest hodin.

sein: Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.

Sommerzeit: die Uhren auf Sommerzeit stellennastavit hodiny na letní čas

stellen: eine Uhr stellennařídit hodiny

um: um sieben (Uhr)v sedm (hodin)

verlassen: Er hat das Haus um 5 Uhr verlassen.Odešel z domu v pět hodin.

zeigen: Die Uhr zeigt zehn vor elf.Hodiny ukazují za deset minut jedenáct.

hodiny: natáhnout hodinydie Uhr aufziehen

budík: nastavit budík na šest hodinden Wecker auf sechs Uhr stellen

být: Je jedna hodina.Es ist ein Uhr.

denně: otevřeno denně od 8 do 12 (hodin)geöffnet täglich von acht bis zwölf (Uhr)

dopředu: posunout hodiny dopředudie Uhr vorstellen

hodina: Je pět hodin.Es ist fünf Uhr.

končit: Divadlo končí v deset hodin.Das Theaterstück endet um zehn Uhr.

napřed: Hodiny jdou napřed.Die Uhr geht voraus.

nařídit: nařídit (si) hodinky(sich) die Uhr einstellen

nonstop: vysílat nonstoprund um die Uhr senden

okolo: okolo dvanáctégegen zwölf (Uhr)

opožďovat se: Hodinky se opožďují.Die Uhr geht nach.

otevřít: Obchod se otevírá v 7 hodin.Das Geschäft wird um 7 Uhr geöffnet.

pátá: Odbila pátá.Es schlug fünf Uhr.

podělat se: Podělaly se mi hodinky.Meine Uhr ist kaputtgegangen.

pohledět: pohlédnout na hodinkydie Uhr ansehen

pokazit: pokazit hodinkydie Uhr kaputtmachen

pošilhávat: pošilhávat po hodináchnach der Uhr schielen

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.Die Uhr geht fünf Minuten nach.

předbíhat se: Hodinky se mi předbíhají.Meine Uhr geht vor.

přesně: Hodiny jdou přesně.Die Uhr geht genau.

přesnost: přesnost mechanických hodindie Genauigkeit von mechanischen Uhren

šilhat: šilhat po hodináchnach der Uhr schielen

tlouct: Hodiny tlučou půlnoc.Die Uhr schlägt Mitternacht.

uhodit: Hodiny uhodily poledne.Die Uhr hat Mittag geschlagen.

v, ve: ve dvacet hodinum zwanzig Uhr

vyletět: Vyletěli jsme v 17 hodin.Wir sind um 17 Uhr abgeflogen.

vyučování: Vyučování začíná v 8 hodin.Der Unterricht beginnt um 8 Uhr.

zapíchnout: Dnes jsem to v práci zapíchl už v 15 hodin.Heute machte ich schon um 15 Uhr Feierabend.

zpožďovat se: Hodiny se zpožďují.Die Uhr geht nach.

hodiny: komu odbíjí poslední hodinkaj-s Uhr ist abgelaufen