Hlavní obsah

es

Zájmeno

  1. užívá se místo podstatného jména středního rodu označujícího osobu nebo věc, která je již známaono nepřekládá seWo ist das Kind? – Es spielt im Garten.Kde je to dítě? – Hraje si na zahradě.Es (Das Kind) ist noch klein.(To dítě) Je ještě malé.
  2. vztahuje se k přísudku nebo vedlejší větěMir fällt es schwer, nein zu sagen.Je mi zatěžko říci ne.
  3. užívá se jako zástupce podstatného jména, osobního zájmena nebo vedlejší větyEs ist etwas Schlimmes passiert.Stalo se něco špatného.
  4. užívá se jako formální podmět u sloves týkajících se počasíEs regnet.Prší.
  5. užívá se jako nevyjádřený podmět při popisu děje nebo nastávající situaceEs brennt!Hoří!Es ist ein Uhr.Je jedna hodina.
  6. užívá se jako nevyjádřený podmět v pasivních konstrukcích a konstrukcích se zvratným slovesem místo manHier wohnt es sich gut.Tady se dobře bydlí.
  7. užívá se jako formální podmět neosobních slovesEs geht ihr gut.Daří se jí dobře.Ich habe es eilig.Mám naspěch., Spěchám.Du wirst es noch weit bringen.Ty to dotáhneš daleko.

Vyskytuje se v

co: Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

eso: das Karoasskárové eso

hercový: das Herzasshercové eso

křížový: das Kreuzasskřížové eso

kulový: das Schellenasskulové eso

srdcový: das Herzasssrdcové eso

trumfový: das Trumpfasstrumfové eso

a: Prší, a proto zůstaneme doma.Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.Es war nötig, dass sie rechtzeitig kamen.

anebo: Udělals to ty, anebo tvůj bratr?Hast du es getan, oder dein Bruder?

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

: Řekni mu, ať brzy přijde.Sag ihm, dass er bald kommen soll.

bejvalka: vrátit se ke své bejvalcezu seiner Ex zurückkommen

bezvadný: Je to bezvadná holka.Es ist ein großartiges Mädchen.

bít: Hrom bije.Es donnert.

bledý: Je to s ním bledé.Es ist schlimm mit ihm.

blesknout (se): Blesklo se někde blízko.Irgendwo in der Nähe hat es geblitzt.

blinkat: Chce se mu blinkat.Ihm ist (spei)übel.

blýskat (se): Blýská se a hřmí.Es blitzt und donnert.

bodat: Bodá mě u srdce.Es sticht in meinem Herzen.

bombasticky: Vypadá to bombasticky.Es sieht bombig aus.

br: Br, to je zima!Brr, es ist kalt!

břicho: Kručí mu v břiše.Ihm knurrt der Magen.

být: Jiné řešení není.Es gibt keine andere Lösung.

celý: Trvá to celé hodiny.Es dauert stundenlang.

citelně: Citelně se oteplilo.Es hat sich spürbar erwärmt.

copak: Copak se to smí?Darf man es überhaupt?

což: Což nám o tom někdo řekl?Hat es uns jemand gesagt?

cože: Cože se mu stalo?Was ist ihm passiert?

cukat: Cuká mu v ráně.Ihm zuckt es in der Wunde.

čas: Je na čase.Es ist an der Zeit.

často: Často se stává, že ...Es geschieht oft, dass ...

černo: Bylo zamračeno, až černo.Es war finster, fast schwarz.

čí: Čí je to vina?Wessen Schuld ist es?

daleko: Jak je to ještě daleko?Wie weit ist es noch?

dařit se: Jak se vám daří?Wie geht es Ihnen?

dělat se: Dělá se vítr.Es wird windig.

délka: Na délku to nevystačí.In der Länge reicht es nicht aus.

deštivo: Bylo deštivo.Es war regnerisch.

dílo: hledět si svého dílaseiner Arbeit nachgehen

líznout (si): das Ass aufnehmenlíznout si eso

balvan: Leží to na něm jako balvan.Es liegt ihm wie ein Stein auf dem Herzen.

břitva: Je to (ostré) jako břitva.Es ist messerscharf.

cvik: komu chybí cvikj-m fehlt es an Übung

čert: Vem to čert!Der Teufel soll es holen!

čpět: Čpí to na sto honů.Es stinkt drei Meilen gegen den Wind.

ďas: expr. Vem to ďas.Der Teufel soll es holen!

dech: To mu vzalo dech.Das presste ihm den Atem ab.

angleichen: přizpůsobit se svému okolísich seiner/an seine Umgebung angleichen

anweisen: poučit nového spolupracovníka o jeho práciden neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisen

aufsteigen: Vzplanul závistí.Neid stieg in ihm auf.

donnern: Hřmí.Es donnert.

hinsichtlich: vzhledem k jeho zdravíhinsichtlich seiner Gesundheit

jaja: Jo jo, tak to je!Jaja, so ist es!

kennenlernen: Těší mě, že vás poznávám!Es freut mich, Sie kennenzulernen!

klingeln: Zvoní na vyučování/přestávku.Es klingelt zum Unterricht/zur Pause.

Nacht: Stmívá se.Es wird Nacht.

nieseln: Mrholí.Es nieselt.

pochen: Někdo klepe.Es pocht.

schauern: Prší., Lije.Es schauert.

schmecken: Nech si chutnat!Lass es dir schmecken!

schon: Kdyby (už) tak bylo zítra!Wenn (es) nur schon morgen wäre!

zufolge: podle jeho výpovědiseiner Aussage zufolge

zumindest: tak se to alespoň zdáloso schien es zumindest

abfallen: Spadl z něho strach.přen. Die Angst fiel von ihm ab.

abfragen: Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.

abkaufen: (Od)Koupila od něho staré rádio.Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.

abkühlen: Dnes v noci se znatelně ochladilo.Heute Nacht hat es sich merklich abgekühlt.

abscheulich: Je mi strašná zima.Es ist mir abscheulich kalt.

ah: Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!

abwärtsgehen: s kým/čím to jde z kopce, je to špatnémit j-m/etw. geht es abwärts

all: Ještě není všem dnům konec.Es ist noch nicht aller Tage Abend.

ankommen: Přijde na to.Das/Es kommt darauf an.

aus: je po čem dovolené ap., co už není, co je pryč zásoby ap.etw. Nom ist aus, mit etw. ist es aus

Auskommen: s kým se nedá vydržet, kdo je nesnesitelnýmit j-m ist/gibt es kein Auskommen

auskratzen: Vyškrábala bych mu/jí oči.Ich könnte ihm/ihr die Augen auskratzen.

bergab: kdo/co je na tom špatně, s kým/čím to jde s kopcemit j-m/etw. geht es bergab

bergauf: kdo/co jde nahoru kvalitativně, s kým/čím se to lepšímit j-m/etw. geht es bergauf

bewenden: nechat to být, vyřídit to čímes bei/mit etw. bewenden lassen

Bindfaden: Lije jako z konve.Es regnet Bindfäden.

Butter: Všechno (je) v pořádku., Všechno jde jako po másle.(Es ist) Alles in Butter.

denn: leda že by..., jedině že by...es sei denn, (dass)...

dreckig: komu se daří mizerně/pod psaj-m geht es dreckig

Eisenbahn: Strašně to spěchá., Je nejvyšší čas.Es ist (die) (aller)höchste Eisenbahn.

erst: (je) teprve + časový údaj(es ist) erst + Zeitangabe

erwarten: Dočkej času!Du wirst es wohl noch erwarten können!

Essig: co je v háji/kýblumit etw. ist es Essig

frieren: komu je zima, kdo mrznej-n friert (es)

fühlen: (ne)cítit se ve své kůžisich in seiner Haut (nicht) wohl fühlen

Ganze: Jde o všechno.Es geht ums Ganze.

gehen: s kým to spěje ke koncimit j-m geht es zu Ende

geschehen: po kom/čem je (veta), s kým/čím je amenes ist um j-n/etw. geschehen

gießen: Lije jako z konve.Es gießt in Strömen.

gleichtun: napodobovat koho spolužáka ap.es j-m gleichtun

hageln: Padají kroupy.Es hagelt.

hart: Jde do tuhého.Es geht hart auf hart.

Haut: cítit se ve své kůžisich in seiner Haut wohl fühlen

heraus sein: Teď je to (konečně) venku!Jetzt ist es (endlich) heraus!

herrschen: Je ticho po pěšině.Es herrscht Schweigen im Walde.

Himmel: Dá-li bůh!Gebe es der Himmel!

Jammer: s kým/čím je to bída, je to těžkées ist ein Jammer mit j-m/etw.

Jubel: Panuje všeobecné nadšení.Es herrscht/ist/gibt Jubel, Trubel, Heiterkeit.

Kanne: Lije jako z konve.Es gießt wie aus/mit Kannen.

Kehle: komu jde o krkes geht j-m an die Kehle

klicken: komu to konečně došlo, komu se konečně rozsvítilobei j-m klickt es (endlich)

Kopf: Jde o krk.Es geht um Kopf und Kragen.

kosten: Ať to stojí, co to stojí. za každou cenuKoste es, was es wolle.

langgehen: vědět, jak to chodíwissen, wo es langgeht

passieren: Nebo se něco stane!, Nebo uvidíš!Oder es passiert was!

recht: Nelze se zavděčit všem.Man kann es nicht allen recht machen.

Schaden: Nebudeš škodný., Nepřijdeš zkrátka.Es soll dein Schaden nicht sein.

Schlachtfeld: Tady to vypadá jako po boji!Hier sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld!

Schleuse: Lije jako z konve.Es regnet wie aus Schleusen.

Schuppe: komu spadly klapky z očíes fällt j-m wie Schuppen von den Augen

schwarz: komu se zatmělo před očimaj-m wird (es) schwarz vor (den) Augen

sein: leda, že by..., jen v případě, že by...es sei denn, (dass)...

Sohle: koho pálí půda pod nohamaj-m brennt es unter den Sohlen

Taubenschlag: Je to tu jak v holubníku!Hier geht es zu wie in einem Taubenschlag!

Tod: Jde o život.Es geht um Tod oder Leben.

treffen: Jak to tak bývá...Wie es sich so trifft...

tun: co (ne)stačí, čím to (ne)končímit etw. ist es (nicht) getan

Tür: zamést si před vlastním prahemvor seiner eigenen Tür kehren

verdrießen: nenechat si zkazit radost, nenechat se odradites sich nicht verdrießen lassen

viel: Nechybělo moc ...Es fehlte nicht viel...

weihnachten: Blíží se Vánoce.Es weihnachtet.

Weisheit: být se svým rozumem v koncíchmit seiner Weisheit am Ende sein

wie: Kolik je hodin?Wie spät ist es?

Wie: Záleží na způsobu.Auf das Wie kommt es an.

Zeit: je na čase něco udělates ist (an der) Zeit

zünden: komu se (konečně) rozsvítilobei j-m hat es gezündet

zwölf: Je za pět minut dvanáct.Es ist fünf (Minuten) vor zwölf.

Abend: Ještě není všem dnům konec.Es ist noch nicht aller Tage Abend.