Hlavní obsah

es

Zájmeno

  1. užívá se místo podstatného jména středního rodu označujícího osobu nebo věc, která je již známaono nepřekládá seWo ist das Kind? – Es spielt im Garten.Kde je to dítě? – Hraje si na zahradě.Es (Das Kind) ist noch klein.(To dítě) Je ještě malé.
  2. vztahuje se k přísudku nebo vedlejší větěMir fällt es schwer, nein zu sagen.Je mi zatěžko říci ne.
  3. užívá se jako zástupce podstatného jména, osobního zájmena nebo vedlejší větyEs ist etwas Schlimmes passiert.Stalo se něco špatného.
  4. užívá se jako formální podmět u sloves týkajících se počasíEs regnet.Prší.
  5. užívá se jako nevyjádřený podmět při popisu děje nebo nastávající situaceEs brennt!Hoří!Es ist ein Uhr.Je jedna hodina.
  6. užívá se jako nevyjádřený podmět v pasivních konstrukcích a konstrukcích se zvratným slovesem místo manHier wohnt es sich gut.Tady se dobře bydlí.
  7. užívá se jako formální podmět neosobních slovesEs geht ihr gut.Daří se jí dobře.Ich habe es eilig.Mám naspěch., Spěchám.Du wirst es noch weit bringen.Ty to dotáhneš daleko.

Vyskytuje se v

co: Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

eso: kárové esodas Karoass

hercový: hercové esodas Herzass

křížový: křížové esodas Kreuzass

kulový: kulové esodas Schellenass

srdcový: srdcové esodas Herzass

trumfový: trumfové esodas Trumpfass

a: Prší, a proto zůstaneme doma.Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.Es war nötig, dass sie rechtzeitig kamen.

aby: Jen aby ses tam měl dobře.Hauptsache, es geht dir dort gut.

aby: Aby se mu tak něco stalo!Hoffentlich passiert ihm nichts!

anebo: Udělals to ty, anebo tvůj bratr?Hast du es getan, oder dein Bruder?

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

: Řekni mu, ať brzy přijde.Sag ihm, dass er bald kommen soll.

: Ať se namáhal, jak chtěl, nepodařilo se mu to.Wie er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht.

: Ať žije...!Es lebe...!

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

bejvalka: vrátit se ke své bejvalcezu seiner Ex zurückkommen

bezvadný: Je to bezvadná holka.Es ist ein großartiges Mädchen.

bít: Hrom bije.Es donnert.

bledý: Je to s ním bledé.Es ist schlimm mit ihm.

blesknout (se): Blesklo se někde blízko.Irgendwo in der Nähe hat es geblitzt.

blinkat: Chce se mu blinkat.Ihm ist (spei)übel.

blýskat (se): Blýská se a hřmí.Es blitzt und donnert.

bodat: Bodá mě u srdce.Es sticht in meinem Herzen.

bombasticky: Vypadá to bombasticky.Es sieht bombig aus.

br: Br, to je zima!Brr, es ist kalt!

br: Br, to je odporné!Huch, es ist ekelhaft!

břicho: Kručí mu v břiše.Ihm knurrt der Magen.

být: Jiné řešení není.Es gibt keine andere Lösung.

být: Strašidla nejsou.Gespenster gibt es nicht.

být: Není to daleko.Es ist nicht weit.

být: Je jedna hodina.Es ist ein Uhr.

být: Je mi teplo.Es ist mir warm.

být: Je mu do zpěvu.Es ist ihm nach Singen zumute.

být: Jsou dvě možnosti.Es sind zwei Möglichkeiten denkbar.

být: Co je ti to platné?Was nutzt es dir?

být: Venku je zima.Draußen ist es kalt.

být: Už je pozdě.Es ist schon spät.

být: Bylo po půlnoci.Es war nach Mitternacht.

být: Bylo by to tak lepší?Wäre es so besser?

celý: Trvá to celé hodiny.Es dauert stundenlang.

citelně: Citelně se oteplilo.Es hat sich spürbar erwärmt.

co: Ale co, necháme už toho.Ach was, lassen wir es schon.

copak: Copak se to smí?Darf man es überhaupt?

copak: Copak ten, tomu se všecko daří.Ach der, ihm gelingt alles.

což: Což nám o tom někdo řekl?Hat es uns jemand gesagt?

což: Což je to vůbec možné?Ist es überhaupt möglich?

cože: Cože se mu stalo?Was ist ihm passiert?

cukat: Cuká mu v ráně.Ihm zuckt es in der Wunde.

čas: Je na čase.Es ist an der Zeit.

často: Často se stává, že ...Es geschieht oft, dass ...

černo: Bylo zamračeno, až černo.Es war finster, fast schwarz.

čí: Čí je to vina?Wessen Schuld ist es?

daleko: Jak je to ještě daleko?Wie weit ist es noch?

dařit se: Jak se vám daří?Wie geht es Ihnen?

dělat se: Dělá se vítr.Es wird windig.

dělat se: Dělá se jí špatně.Es wird ihr übel.

délka: Na délku to nevystačí.In der Länge reicht es nicht aus.

deštivo: Bylo deštivo.Es war regnerisch.

dílo: hledět si svého dílaseiner Arbeit nachgehen

eso: zahrát esoein Ass servieren

líznout (si): líznout si esodas Ass aufnehmen

balvan: Leží to na něm jako balvan.Es liegt ihm wie ein Stein auf dem Herzen.

balvan: Spadl mu balvan ze srdce.Ein Stein fiel ihm vom Herzen.

břitva: Je to (ostré) jako břitva.Es ist messerscharf.

být: To je jedno.Es ist egal.

cvik: komu chybí cvikj-m fehlt es an Übung

čert: Vem to čert!Der Teufel soll es holen!

čpět: Čpí to na sto honů.Es stinkt drei Meilen gegen den Wind.

ďas: expr. Vem to ďas.Der Teufel soll es holen!

dech: To mu vzalo dech.Das presste ihm den Atem ab.

angleichen: sich seiner/an seine Umgebung angleichenpřizpůsobit se svému okolí

anweisen: den neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisenpoučit nového spolupracovníka o jeho práci

aufsteigen: Neid stieg in ihm auf.Vzplanul závistí.

donnern: Es donnert.Hřmí.

hinsichtlich: hinsichtlich seiner Gesundheitvzhledem k jeho zdraví

jaja: Jaja, so ist es!Jo jo, tak to je!

kennenlernen: Es freut mich, Sie kennenzulernen!Těší mě, že vás poznávám!

klingeln: Es klingelt zum Unterricht/zur Pause.Zvoní na vyučování/přestávku.

Nacht: Es wird Nacht.Stmívá se.

nieseln: Es nieselt.Mrholí.

pochen: Es pocht.Někdo klepe.

schauern: Es schauert.Prší., Lije.

schmecken: Lass es dir schmecken!Nech si chutnat!

schon: Wenn (es) nur schon morgen wäre!Kdyby (už) tak bylo zítra!

zufolge: seiner Aussage zufolgepodle jeho výpovědi

zumindest: so schien es zumindesttak se to alespoň zdálo

abfallen: přen. Die Angst fiel von ihm ab.Spadl z něho strach.

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.