Hlavní obsah

schon

Částice

  1. určitě povzbuzení ap.
  2. jistě, zajisté
  3. užívá se jako odpověď na záporně formulované otázky nebo výpovědianoWeiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon!Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!
  4. takWenn (es) nur schon morgen wäre!Kdyby (už) tak bylo zítra!
  5. wenn schon..., (dann) když , (tak) ...Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.

Vyskytuje se v

bleiben: Immer (schön) senkrecht bleiben!Hlavně klid!, To chce klid!

kennen: Das kenne ich (schon)!Tak tohle (už) znám!

machen: j-m (schöne) Augen machendělat hezké oči na koho, házet okem po kom

Ordnung: in schönster/bester Ordnungv nejlepším pořádku

schiefgehen: Das wird schon schiefgehen!To bude OK! jen žádný strach

schon: wenn schon..., (dann)když už, (tak) ...

schön: (Na) schön!(No) Dobrá!, (No) Dobře!

schonen: sich schonenšetřit se, nezatěžovat se po nemoci

Stange: eine ganze/hübsche/schöne Stangehromada, fůra, hodně

Wort: schöne Worte machenvést pěkné řečičky

Morgen: eines (schönen) Morgensjednoho (pěkného) rána

übersichtlich: ein sehr schön übersichtlicher Stadtplanvelmi dobře přehledný plán města

wieder: schon wiederuž zase

all: alle schönen Mädchenvšechny pěkné dívky

assoziieren: schöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziierenspojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínky

austreiben: Diese Unsitte werde ich dir schon noch austreiben!Těmto zlozvykům tě ještě odnaučím!

bedienen: Danke, ich hab' mich schon bedient!Díky, už jsem se obsloužil!

beschlagen: Die Wurst ist schon etwas beschlagen.Salám už trochu plesniví.

bestellen: Haben Sie schon bestellt?Máte už objednáno?

bewegen: Diese Theorie bewegt ihn schon lange.Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.

darauf: Darauf freue ich mich schon.Už se na to těším.

dauern: Ein Weilchen wird es schon noch dauern.Chvilku to ještě potrvá.

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

Dings, Dingsbums, Dingsda: Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.

dunkeln: Es dunkelt schon.Už se stmívá.

durch: Der Zug ist schon durch.Vlak už projel., Vlak je už pryč.

durchreisen: Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.Procestoval už skoro celý svět.

eben: Es ist schon acht Uhr. – Eben!Je osm hodin. – No právě!

erleben: Hat man so etwas schon erlebt?Už jste něco takového zažili/viděli?

euch: Ich kenne euch schon.Já už vás znám.

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

fliegen: Ich muss schon nach Hause fliegen.Musím už letět domů.

greifbar: přen. Die Berge sind schon greifbar nahe.Hory jsou už vidět.

grüßen: Die Kirchenglocken grüßten uns schon von ferne.Kostelní zvony nás zdravily už z dálky.

her: Es ist schon lange her.Je to už dlouho.

heraussuchen: Sie sucht sich ihre Leute schon gut heraus.Ona si už své lidi dobře vybere.

hoffen: Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.Doufám, že bude zítra hezké počasí.

jemand: Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.Znám někoho, kdo tam již pracuje.

jener, jene, jenes: wegen jener schönen Taschekvůli (tam)té pěkné tašce

kaum dass: Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder abgerufen.Sotva přišel, byl už zase odvolán.

kommen: Ist mein Koffer schon gekommen?Dorazil už můj kufr?

kriseln: In ihrer Ehe kriselt es schon lange.Její manželství je už dlouho v krizi.

längst: Ich weiß das schon längst.Vím to již dlouho.

laufen: Das Radio läuft schon!Rádio už funguje!

leisten: Er hat in seinem Leben schon ziemlich viel geleistet.Ve svém životě toho už hodně vykonal.

lesen: Das Kind kann schon lesen.Dítě už umí číst.

liegen: Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.Zkouška je ještě přede/už za mnou.

mögen: Es mag schon sein, dass...Je možné, že...

nachkommen: Geh schon voraus, ich komme gleich nach.Jdi napřed, přijdu později.

nein: Bist du schon fertig? – Nein, noch nicht!Už jsi hotov? – Ne, ještě ne!

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

pusten: Es pustete draußen ganz schön.Venku pěkně fučelo.

Sache: Dieser Laden hat schöne Sachen.Tento obchod má pěkné věci.

beißen: Er wird (dich) schon nicht (gleich) beißen.Však on nekouše., Však on tě neukousne.

sagen: Wie man so schön sagt.Jak se tak říká.

kráska: Die Schöne und das BiestKráska a zvíře

krásný: schöne Literatur/die Belletristikkrásná literatura

pěkně: bitte/danke schönpěkně prosím/děkuji

pěkný: einen schönen Gruß ausrichtenvyřídit pěkný pozdrav

být: Es ist schon spät.Už je pozdě.

co: Ach was, lassen wir es schon.Ale co, necháme už toho.

copak: Ach was, du bist schon fertig?Copak, ty už jsi hotov?

dávno: Darauf warte ich schon lange.Na to už dávno čekám.

dlouho: etw. ist (schon) lange Zeit herco je (už) dlouho

flákat se: Schon seit einer Woche lungert er zu Hause herum.Už týden se fláká doma.

hezky: Bleib nur schön zu Hause.Jen zůstaň hezky doma.

hezký: schönes Wetterhezké počasí

hodněkrát: Ich habe mir schon mehrmals die Finger verbrannt.Už jsem se hodněkrát spálil.

hotovo: Alles ist schon fertig.Vše už je hotovo.

jenže: Es ist ein schönes Zimmer, nur dass es keine Aussicht aufs Meer hat.Je to pěkný pokoj, jenže nemá výhled na moře.

již: Wie schon gesagt wurde.Jak již bylo řečeno.

kapat: Es tröpfelt schon.Už kape.

kdyby: Wäre es schon vorbei!Kdyby už to bylo za mnou!

klepat: Der Winter klopft schon an die Tür.Zima už klepe na dveře.

kouzelně: zauberhaft schön seinbýt kouzelně krásný

krásně: schön malen/sprechenkrásně malovat/mluvit

krátit se: Die Ferien verkürzen sich schon.Prázdniny se už krátí.

křáp: Das ist schon eine alte Kiste.To auto už je starý křáp.

libovat si: Er erfreute sich an dem schönen Wetter.Liboval si, že je pěkné počasí.

mít: Morgen soll schönes Wetter sein.Zítra má být hezky.

moct: Du könntest schon gehen.Už bys mohl odejít.

muset: Ich muss schon nach Hause gehen.Musím už jít domů.

myslet: Ich denke schon.Myslím, že ano.

nahánět: Ich versuche ihn schon einige Zeit zu erreichen.hovor. Naháním ho už nějakou dobu.

naštvat: Er hat mich schön aufgebracht!Pěkně mě naštval!

nějak: Ich schaffe es schon irgendwie.Nějak to už zvládnu.

nejednou: Es ist mir schon öfters passiert.Už se mi to nejednou stalo.

nu: So, komm schon!Nu, pojď už!

obrazit: Die Bäume haben schon ausgeschlagen.Stromy už obrazily.

odepsat: Er ist schon abgeschrieben worden.Už ho odepsali.

odhlásit se: Ich meldete mich schon ab.Už jsem se odhlásil.

odzvonit: Das Maschinenschreiben ist schon längst überholt.Psaní na stroji už je dávno odzvoněno.

osamostatnit se: Ihre Kinder sind schon selbstständig geworden.Jejich děti se už osamostatnily.

ostříhat: Hast du dir schon die Fingernägel (ab)geschnitten?Už sis ostříhal nehty?

otravovat: Die Arbeit ödet mich schon an.Už mě ta práce otravuje.

plesat: über schönes Wetter jubelnplesat nad krásným počasím

po: Alles ist schon vorbei.Už je po všem.

podruhé: Er klingelt schon zum zweiten Mal.Zvoní už podruhé.

postava: eine schöne Figur habenmít pěknou postavu

potratit: Sie hat schon dreimal abgetrieben.Potratila už třikrát.

povyrůst: Das Kind ist schon gewachsen.Dítě už povyrostlo.

proč: Ich verstehe schon, warum er abgefahren ist.Už chápu, proč odjel.

proletět: Sie ist nur durchgesaust und schon ist sie wieder weg.Jen tudy proletěla a už je zase pryč.