Hlavní obsah

kennen

Slovesokannte, h. gekannt

  1. znát mnoho měst ap.etw. nur vom Hörensagen kennenznát co jen z doslechuDas kenne ich gut.To dobře znám.
  2. j-n/etw. znát, poznat koho/co, znát se, poznat se s kým/čím
  3. etw. Akk znát co, vyznat se v čem
  4. hovor.j-n/etw. an etw. Dat poznat koho/co podle čeho, po čem

Slovesokannte, h. gekannt

  1. sich nicht mehr kennen (vor ...) neznat se, neovládnout se vzteky ap.
  2. Das kenne ich (schon)! hovor.Tak tohle (už) znám!
  3. keine Grenzen kennen neznat hranic

Vyskytuje se v

früher: j-n/etw. von früher her kennenznát už z dřívějška koho/co

inwendig: j-n/etw. inwendig und auswendig kennenznát koho/co jako své boty/skrz naskrz

sehen: j-n vom Sehen kennenznát koho od vidění

Westentasche: etw. Akk wie seine Westentasche kennenznát co jako své boty

auskennen: Kennst du dich mit Computern aus?Vyznáš se v počítačích?

der, die, das: Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.Tuto paní znám, ale tu druhou ne.

euch: Ich kenne euch schon.Já už vás znám.

glauben: Er glaubte, den Mann zu kennen.Domníval se, že toho muže zná.

Grenze: Seine Begeisterung kannte keine Grenzen.Jeho nadšení neznalo mezí.

her: Ich kenne ihn von der Schulzeit her.Znám ho od školních let.

ihresgleichen: Ich kenne sie und ihresgleichen.Znám ji a jí podobné.

jemand: Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.Znám někoho, kdo tam již pracuje.

magisch: eine magische Formel kennenznát magickou formuli

Not: keine Not kennenne(po)znat nouzi

Schranke: keine Schranken kennenneznat mezí

Schwäche: seine Schwächen kennenznát své slabé stránky

seinesgleichen: Ich kenne ihn und seinesgleichen.Znám jeho a jemu podobné.

solcherlei: Solcherlei Ausreden kenne ich!Takové výmluvy znám!

uns: Sie kennen uns.Znají nás.

vielerlei: Ich kenne vielerlei Menschen.Znám všelijaké lidi.

wann: Seit wann kennt ihr euch?Odkdy se znáte?

čest: mít čest poznat kohodie Ehre haben j-n kennen zu lernen

osobně: znát osobně kohoj-n persönlich kennen

aby: Přišel, aby tě poznal.Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.

doslech: znát koho/co z doslechuj-n vom Hörensagen kennen

jméno: znát koho jen podle jménaj-n nur dem Namen nach kennen

moc: Znám ho moc let.Ich kenne ihn viele Jahre.

nemnohý: znát nemnohá tajemstvíein paar Geheimnisse kennen

neznat se: Když se rozčílí, tak se nezná.Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.

odněkud: Odněkud ho znám.Ich kenne ihn irgendwoher.

on, ona, ono: Od nich neznám nikoho.Von ihnen kenne ich keinen.

partie: umět zpaměti celé partieganze Textteile auswendig kennen

povrchně: znát jen povrchně koho/coj-n/etw. nur flüchtig kennen

povšechně: povšechně znát koho/coj-n im Allgemeinen kennen

poznat: Těší mě, že jsem vás poznal.Es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben.

z, ze: znát koho/co jen z doslechuj-n/etw. nur vom Hörensagen kennen

zkušenost: znát co z vlastní zkušenostietw. aus eigener Erfahrung kennen

znát: znát cestu do vesniceden Weg ins Dorf kennen

znát: znát předpisyVorschriften kennen

znát: znát koho jen od viděníj-n nur vom Sehen kennen

znát: znát cizí jazykyFremdsprachen kennen

znát se: Znáte se?Kennt ihr euch?

zpaměti: Už to znám zpaměti!Ich kenne das schon auswendig!

bota: znát koho/co jako své botyj-n/etw. wie seine Westentasche/Hosentasche kennen

vidění: Známe se jen od vidění.Wir kennen uns nur vom Sehen.

znát: znát koho/co jako své botyj-n/etw. wie seine Westentasche kennen