Hlavní obsah

bekennen

Slovesobekannte, h. bekannt

  1. Farbe bekennen hovor.přiznat barvu

Vyskytuje se v

bekennen: sich bekennenzu j-m/etw. hlásit se ke komu/čemu

Farbe: Farbe bekennenpřiznat barvu říci pravdu

machen: j-n mit j-m bekannt machenseznámit koho s kým

schuldig: sich schuldig bekennenpřiznat se k vině

Verlobung: die Verlobung bekannt gebenoznámit zasnoubení

ansehen: Er ist mir nur vom Ansehen bekannt.Znám ho jen od vidění.

bekannt machen: Darf ich bekannt machen?Mohu vás představit?

hinlänglich: hinlänglich bekannt seinbýt dostatečně známý

Schuld: seine Schuld bekennenuznat svou vinu

überall: Er ist überall bekannt.On je známý všude.

vorkommen: Die Frau kommt mir bekannt vor.Ta žena mi připadá povědomá.

wenig: Das Lied ist wenig bekannt.Ta píseň je málo známá.

úředně: etw. amtlich bekannt machenúředně oznámit co

národnost: sich zur deutschen Nationalität bekennenhlásit se k německé národnosti

povědomý: Er kam ihr vertraut/bekannt vor.Zdál se jí povědomý.

přiznat se: Der Dieb hat sich schuldig bekannt.Zloděj se přiznal.

pyšně: sich stolz zu j-m/etw. bekennenpyšně se hlásit ke komu/čemu

výsledek: das Wahlergebnis bekannt gebenoznámit výsledek voleb

známost: etw. bekannt machenuvést co ve známost

známý: Er kommt mir bekannt vor.Připadá mi známý.

daleko: weit und breit bekannt seinbýt známý široko daleko