Hlavní obsah

schuld

  • an etw. Dat schuld sein být vinný/vinen čímEr allein ist an allem schuld.On sám je vším vinen.

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. vina pocit odpovědnostiseine Schuld bekennenuznat svou vinuaus eigener Schuldvlastní vinou
  2. dluh, závazek

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. an etw. Dat Schuld haben mít vinu na čem, být zodpovědný za co

Vyskytuje se v

abdecken: j-s Schulden abdeckensplatit čí dluhy

an: an etw. Dat schuld seinbýt vinný čím

nach: seine Schulden nach und nach abbezahlenpostupně splácet své dluhy

ergeben: Die Untersuchung ergab keinen Beweis seiner Schuld.Vyšetřování neprokázalo žádný důkaz o jeho vině.

Geld: j-m Geld borgen/schuldenpůjčit/dlužit peníze komu

löschen: eine Schuld löschensmazat dluh

schieben: die Schuld von sich schiebenzbavovat se viny

schulden: Was schulde ich Ihnen für die Reparatur?Co jsem vám dlužný za opravu?

zuziehen: sich Schulden zuziehennadělat si dluhy

vina: Mám na tom vinu.Ich bin schuld daran., Ich habe Schuld daran.

vina: svalit vinu na kohodie Schuld auf j-n abwälzen

vlastní: vlastní vinouaus eigener Schuld

ale: Ne já, ale tys to zavinil!Nicht ich, sondern du bist daran schuld!

čí: Čí je to vina?Wessen Schuld ist es?

dlužit: Kolik ti dlužím?Was schulde ich dir?

dlužník: Zůstávám vaším dlužníkem.Ich stehe in Ihrer Schuld.

moct: Za nehodu může řidič.Die Schuld an dem Unfall trägt der Fahrer.

moct: Za to všechno může on.Das alles ist seine Schuld.

očista: očista od vinydie Reinigung von der Schuld

omluva: Dlužím ti omluvu.Ich schulde dir eine Entschuldigung.

podotýkat: Podotýkám, že to nebyla má vina.Ich füge hinzu, dass ich nicht daran schuld bin.

postupně: postupně splácet své dluhyseine Schulden schrittweise abbezahlen

přičíst: přičíst komu vinu za coj-m die Schuld an etw. zurechnen

rozrůst se: Jeho dluhy se rozrostly.Seine Schulden sind angewachsen.

soužit: Vina mě soužila ve dne v noci.Die Schuld quälte mich Tag und Nacht.

svalit: svalit vinu na kohodie Schuld auf j-n abwälzen

věřitel: zaplatit věřiteli dluhdem Kreditor die Schuld bezahlen

vina: přiznat vinuseine Schuld eingestehen

vindra: Nedlužím ti už ani vindru!Ich schulde dir keinen Groschen mehr!

vybřednout: Konečně vybředl z dluhů.Endlich befreite er sich von den Schulden.

zabřednout: zabřednout do dluhůin Schulden geraten

zavzlykat: Je to má vina, zavzlykala.Es ist meine Schuld, schluchzte sie.

dluh: topit se v dluzíchden Buckel voll Schulden haben

zadlužit se: zadlužit se po ušibis über die Ohren in Schulden stecken