Hlavní obsah

ale

Spojka

  1. (avšak) aberMluví potichu, ale zřetelně.Er spricht leise, aber deutlich.
  2. (nýbrž) sondernNe já, ale tys to zavinil!Nicht ich, sondern du bist daran schuld.
  3. (stupňování, zesílení významu) sondernnejen - ale inicht nur - sondern auch
  4. (kompenzace negativního) aber, hingegen
  5. (význam přípustky) dochVelmi mu ublížila, ale přesto ji stále miluje.Sie hat ihn tief verletzt, doch er liebt sie immer noch.

Částice

  • údivaberTo je ale počasí.Das ist aber ein Wetter.

Vyskytuje se v

co: ale covyjádření lhostejnosti ach was

což: ale cožlhostejnost nun ja

přece: a přece, ale přece, však přecedoch, jedoch

pomalu: pomalu, ale jistělangsam aber sicher

ale: To je ale počasí.Das ist aber ein Wetter.

ano: Nejdeš s námi? – (Ale) Ano.Gehst du nicht mit? – Doch.

cítit se: Ten se ale cítí!Der fühlt sich aber!

hnusný: Ty jsi ale hnusný!Du bist ja ekelhaft!

lump: To je ale lump!Das ist aber ein Gauner!

mít se: Ty se ale máš!Du hast es gut!

náhoda: To je ale náhoda!Das ist aber ein Zufall!

ne: Zavolej mi, ale ne zítra.Ruf mich an, aber nicht morgen.

obr: Ty jsi ale obr!Du bist mir aber ein Koloss!

osel: Ty jsi ale osel!Du bist aber ein Esel!

potrhlý: Ty jsi ale potrhlý!Du bist ja plemplem!

pozorný: Ty máš ale pozorného muže!Du hast aber einen aufmerksamen Ehemann!

předběhnout: Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.

překvapení: To je ale překvapení!Das ist aber eine Überraschung!

určitě: Ale určitě!Aber gewiss!

vydařený: Ty jsi ale vydařené kvítko.Du bist aber ein pfiffiger Kerl.

vyděsit: Tys mě ale vyděsil!Du hast mich aber erschreckt!

mlýn: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.Gottes Mühlen mahlen langsam, aber stetig.

obout se: Ten se do toho ale pořádně obul!Der legte sich aber mächtig ins Geschirr!

pozdě: Pozdě, ale přece.Spät aber doch.

vzácný: To je ale vzácná návštěva!Welch seltener Besuch!

aber: dnes ne, ale zítraheute nicht, aber morgen

doch: Ty nepřijdeš? – Ale ano!Kommst du nicht? – Ja doch!

dahinterkommen: Oklamal ji, ale ona (mu) na to přišla.Er hat sie angelogen, aber sie ist (ihm) dahintergekommen.

dazwischen: Nepokládej tu knihu na to, ale mezi to.Lege das Buch nicht darauf, sondern dazwischen.

denn: Kdo má dnes (ale) tolik peněz?Wer hat denn schon so viel Geld?

der, die, das: Tuto paní znám, ale tu druhou ne.Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.

durchbeißen: Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.

etwa: Není ani tak hloupý, ale je líný.Er ist nicht etwa dumm, sondern nur faul.

Feierabend: Teď už je ale konec!, Dost!hovor. Jetzt ist aber Feierabend!

gesund: Ale jinak seš zdravej?přen. Aber sonst bist du gesund?

nicht: Sníh není černý, ale bílý.Schnee ist nicht schwarz, sondern weiß.

noch: On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.

Sau: Ty jsi ale prase!Du bist aber eine Sau!

schon: Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.Das Haus ist schon schön, aber viel zu groß.

schwindeln: Tady jsi ale švindloval.Da hast du doch geschwindelt.

sondern: Neudělal to on, ale ona.Nicht er hat es getan, sondern sie.

Wärme: To je ale teplo!Ist das eine Wärme!

zwar: Mám sice málo času, ale pomohu ti.Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.

trauen: Důvěřuj, ale prověřuj!Trau, schau, wem!

Vertrauen: Důvěřuj, ale prověřuj.Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.