Hlavní obsah

ale

Spojka

  1. (avšak) aberMluví potichu, ale zřetelně.Er spricht leise, aber deutlich.
  2. (nýbrž) sondernNe já, ale tys to zavinil!Nicht ich, sondern du bist daran schuld!
  3. (stupňování, zesílení významu) sondernnejen - ale inicht nur - sondern auch
  4. (kompenzace negativního) aber, hingegen
  5. (význam přípustky) dochVelmi mu ublížila, ale přesto ji stále miluje.Sie hat ihn tief verletzt, doch er liebt sie immer noch.

Částice

  • údivaberTo je ale počasí!Was für ein Wetter!

Vyskytuje se v

co: ale covyjádření lhostejnosti ach was

což: ale cožlhostejnost nun ja

přece: a přece, ale přece, však přecedoch, jedoch

pomalu: pomalu, ale jistělangsam aber sicher

ano: Nejdeš s námi? – (Ale) Ano.Gehst du nicht mit? – Doch.

cítit se: Ten se ale cítí!Der fühlt sich aber!

co: Ale co, necháme už toho.Ach was, lassen wir es schon.

hnusný: Ty jsi ale hnusný!Du bist ja ekelhaft!

houba: Ale houby!Quatsch!, Blödsinn!

lump: To je ale lump!Das ist aber ein Gauner!

maličkost: Zní to jednoduše, ale není to žádná maličkost.Es klingt einfach, ist aber nicht so ohne.

mít se: Ty se ale máš!Du hast es gut!

náhoda: To je ale náhoda!Das ist aber ein Zufall!

ne: Zavolej mi, ale ne zítra.Ruf mich an, aber nicht morgen.

obr: Ty jsi ale obr!Du bist mir aber ein Koloss!

osel: Ty jsi ale osel!Du bist aber ein Esel!

potrhlý: Ty jsi ale potrhlý!Du bist ja plemplem!

pozorný: Ty máš ale pozorného muže!Du hast aber einen aufmerksamen Ehemann!

předběhnout: Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.

překvapení: To je ale překvapení!Das ist aber eine Überraschung!

určitě: Ale určitě!Aber gewiss!

vydařený: Ty jsi ale vydařené kvítko.Du bist aber ein pfiffiger Kerl.

vyděsit: Tys mě ale vyděsil!Du hast mich aber erschreckt!

mlýn: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.Gottes Mühlen mahlen langsam, aber stetig.

obout se: Ten se do toho ale pořádně obul!Der legte sich aber mächtig ins Geschirr!

pozdě: Pozdě, ale přece.Spät aber doch.

vzácný: To je ale vzácná návštěva!Welch seltener Besuch!

aber: heute nicht, aber morgendnes ne, ale zítra

aber: teuer, aber gutdrahý, ale dobrý

doch: Kommst du nicht? – Ja doch!Ty nepřijdeš? – Ale ano!

aber: Sie ist nicht klug, wohl aber fleißig.Není chytrá, zato ale pilná.

aber: Ist das aber kalt!To je ale zima!

aber: Kommst du mit? – Aber ja!Půjdeš taky? – Ale ano!

dahinterkommen: Er hat sie angelogen, aber sie ist (ihm) dahintergekommen.Oklamal ji, ale ona (mu) na to přišla.

dazwischen: Lege das Buch nicht darauf, sondern dazwischen.Nepokládej tu knihu na to, ale mezi to.

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

der, die, das: Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.Tuto paní znám, ale tu druhou ne.

durchbeißen: Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.

etwa: Er ist nicht etwa dumm, sondern nur faul.Není ani tak hloupý, ale je líný.

Feierabend: hovor. Jetzt ist aber Feierabend!Teď už je ale konec!, Dost!

gesund: přen. Aber sonst bist du gesund?Ale jinak seš zdravej?

nicht: Schnee ist nicht schwarz, sondern weiß.Sníh není černý, ale bílý.

noch: Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.

Sau: Du bist aber eine Sau!Ty jsi ale prase!

schon: Weiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon!Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!

schwindeln: Da hast du doch geschwindelt.Tady jsi ale švindloval.

sondern: Nicht er hat es getan, sondern sie.Neudělal to on, ale ona.

Wärme: Ist das eine Wärme!To je ale teplo!

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.

aber: Aber nein!Ale ne!

aber: Aber warum denn?Ale proč(pak)?

aber: Aber das kann doch nicht wahr sein!Ale to přece nemůže být pravda!

trauen: Trau, schau, wem!Důvěřuj, ale prověřuj!

Vertrauen: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.Důvěřuj, ale prověřuj.